1ilaç

DOSİNTEVA Tablet

Med-ilaç

 

Etken Madde(ler):

Doksazosin

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg: 20 tablet, 4 mg: 20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tabletler günde bir kere yeterli miktarda su ile alınmalıdır. Yüksek tansiyon: Normal doz sınırı günde 1-8 mg arasındadır. Maksimum tavsiye edilen doz, günde 16 mg'dır. Başlangıç dozu 1 mg'dır ve yatmadan önce alınmalıdır. Başlangıç dozuna 1 veya 2 hafta devam edilmelidir. Sonra günde 2 mg'a çıkarılabilir ve buna da 1 veya 2 hafta devam edilebilir. Hastanın durumuna bağlı olarak gerekirse günlük doz giderek artırılabilir ve kademe kademe günde 4, 8 ve 16 mg'a yükseltilebilir. Selim Prostat Hiperplazi (BPH): Başlangıç dozu, 1. ve 8. gün arasında günde 1 mg, 9. ve 14. gün arasında 2 mg'dır. Sonradan hastanın ürodinamik parametrelerine ve BPH belirtilerine göre 4 mg'a ve maksimum tavsiye edilen doz olan 8 mg'a arttırılabilir. Tavsiye edilen titrasyon aralığı 1-2 haftadır. Genelde günde 2-4 mg'lık dozun verilmesi tavsiye edilir. Ara verilirse doz rejimi tekrar saptanmalıdır. Yaşlı hastalarda günlük tek doz 0.5 mg'la başlanmalıdır. Karaciğer yetersizliği olan hastalara çok dikkatle verilmelidir. Şiddetli karaciğer yetersizliği bulunan hastalar üzerinde klinik araştırma yapılmamıştır. Çocuklar üzerinde yeterli klinik çalışma yapılmamıştır, bu nedenle Doksazosin 12 yaşından küçük çocuklar için tavsiye edilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyon tedavisinde endike olup, hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajan olarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ajan ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda kalsiyum antagonisti, tiyazid diüretik, Beta-bloker, veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ajan ile birlikte kullanılabilir. Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) veya BPH'e eşlik eden idrar çıkışındaki azalmanın klinik semptomlarının tedavisinde endikedir. Hipertansif veya normotansif olan BPH hastalarında kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinazolinlere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastalardan çok küçük bir oranı doksazosinin ilk dozuna karşı ani ve abartılmış bir cevap vermişlerdir. Postüral hipotansiyon, özellikle tedavinin başlangıcında bildirilmiştir. Tedaviye düşük dozda doksazosin ile başlayarak ve tedavinin ilk 1-2 haftasında ufak doz artırmaları ile bu etki kolayca önlenebilir. Bütünüyle karaciğer tarafından metabolize edilen her ilaç gibi doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğu olan hastalarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, normal böbrek fonksiyonu olan hastalara kıyasla anlamlı değişiklikler göstermemiştir. Gebe ve emziren kadınlarda, yeterli çalışmalar bulunmadığı için güvenilirlik henüz saptanmamıştır. Gebelik ve emzirme döneminde yalnızca hekimin kanaatince potansiyel yarar olası risklerden fazlaysa kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanımı hakkında herhangi bir deneyim mevcut değildir. Makine ve motorlu araç kullanma aktivitelerinde özellikle tedavinin başlangıcında bozulma görülebilir.

 

Yan Etkileri:

Hipertansiyonlu hastalarda yapılan kontrollü klinik araştırmalarda en sık rastlanan yan etkiler postüral tipte (nadiren senkop ile birlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlar olup, bunlar arasında baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk/halsizlik, postürel göz kararması, vertigo ödem, asteni, uyku basması, bulantı ve rinit mevcuttur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Plazmadaki doksazosinin %98'i proteine bağlıdır. Digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazinin proteine bağlanışı üzerinde etkisi yoktur. Klinik deneylerde advers ilaç etkileşmesi olmadan tiazid diüretikler, furosemid, Beta-blokerler, non-steroid antienflamatuvarlar, antibiyotikler, oral hipoglisemikler, ürikozürik ajanlar veya antikoagülanlarla birlikte kullanılmıştır.