1ilaç

VINCRISTINE TEVA IV Flakon

Med-ilaç

 

Etken Maddeler:

Vinkristin sülfat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

İlaç haftalık aralıklarla uygulanmalıdır. İnfüzyon için enjeksiyonluk su veya %0.9'luk NaCl enjeksiyonu kullanılır. Enjeksiyon 1 dakika içinde tamamlanmalıdır. Büyüklerde vücut alanına göre haftalık doz 1.4-2 mg/m2'dir. Vücut ağırlığına göre erişkin lösemisinde önerilen haftalık doz 0.025-0.075 mg/kg'dır. Kombine halde ve arka arkaya uygulayarak diğer uygun kanser ilaçlarıyla kullanılması halinde iyi sonuçlar alınabilir. Lösemi haricindeki diğer kanser türlerinde önerilen doz biraz yararlı etki görülene kadar haftalık 0.025 mg/kg'dır. Bundan sonra çok küçük haftalık dozlar uygulayarak 0.005-0.01 mg/kg gibi antitümör etki elde edilinceye kadar devam edilebilir. Çocuklarda vücut yüzey alanına göre, ağırlığı 10 kg veya daha az olanlarda başlama dozu haftalık 0.05 mg/kg olmalıdır. Vücut ağırlığına göre akut lösemi için haftalık doz 0.05-0.15 mg/kg hesabıyla uygulanır. Çocukların akut lösemisinde doz aşağıdaki şekilde azar azar artırarak uygulanabilir: Birinci doz 0.05 mg/kg; ikinci doz 0.075 mg/kg; üçüncü doz 0.1 mg/kg; dördüncü doz 0.125 mg/kg- maksimum 0.15 mg/kg. Terapötik iyileşme sağlanırsa dozun bu düzeyden daha fazla artırılmasına gerek yoktur. Hastalıkta hafifleme görülürse bazı durumlarda doz haftalık 0.005-0.075 mg/kg düzeyine düşürülebilir.

 

 

Endikasyonları:

Akut lösemilerin tedavisinde endikedir. Diğer onkolitik ajanlarla kombine olarak Hodgkin hastalığı, non-Hodgkin habis lenfomalar (lenfositik, mikst-hücreli, histiyositik, indifferansiyel, nodüler ve diffüz tip) rabdomiyosarkoma, nöroblastoma, Wilm tümörü, östeojenik sarkoma, mikozis fungoires, Ewing sarkoması, meme kanseri, habis melanoma, küçük hücreli akciğer kanseri ve çocukluk çağı jinekolojik tümörlerde kullanılır. Vinkristin splenektomi ve adrenokortikal steroidlerle kısa süreli tedaviye yanıt vermeyen gerçek idiyopatik trombositopenik purpuralı hastalarda kullanılabilir; ancak bu hastalıkta ilk tedavi ajanı olarak kullanılmamalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, laktasyon, Charcot-Marie Tooth sendromunun demyelinize şeklinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Vinkristin kullanımından önce hasta ve yakınlarına ilacın oluşturabileceği yan etkiler yönünden önerilerde bulunulmalıdır. Vinkristin sadece intravenöz yoldan kullanılmalıdır. İntratekal kullanımı ölümle sonuçlanır. Onkolitik ajan uygulamasıyla ortaya çıkabilen ürik asit nefropatisi vinkristinle de görülebilir. Lökopeni ya da bir enfeksiyon komplikasyonu durumunda vinkristinin bir sonraki dozu dikkatle uygulanmalıdır. Nörotoksisite vinkristin dozunda kısıtlama yapılması gerektirdiğinden dozajda yapılacak değişiklikler için klinik değerlendirme gereklidir. Vinkristin uygulamasından sonra bazı hastaların özellikle kemik iliği fonksiyonu azalmış olanların alyuvar ya da trombosit sayımları düşebilir. Bu nedenle her dozdan önce tam bir kan sayımı yapılmalıdır. Akut lösemide remisyon indüksiyonu sırasında serum ürik asidinde akut bir yükselme olabileceğinden tedavinin ilk 3-4 haftasında bu düzeyler sık sık ölçülmeli ya da ürik asit nefropatisini önleyebilmek için uygun önlemler alınmalıdır. Bu testleri yapan laboratuvarlara normal değer sınırları için başvurulmalıdır. Vinkristin kan-beyin bariyerini yeterli miktarda geçemediğinden santral sinir sistemi lösemisi tanısında ilave ajanların kullanılması gerekebilir. Daha önceden nöromüsküler rahatsızlığı olanlarla nörotoksik potansiyelli diğer ilaçları kullananlarda vinkristin dozajı ve nöromüsküler yan etkileri yönünden çok dikkatli olunmalıdır. Vinkristinin klinikte kullanılan konsantrasyondaki çözeltilerinin gözle temasından kaçınılmalıdır. Kazayla bir temas halinde ciddi irritasyon (hatta ilacın basınç altında verilmesi halinde ciddi korneal ülserasyon) oluşabilir. Göz hemen suyla çok iyi yıkanmalıdır. İn vivo ve in vitro laboratuvar testlerinde vinkristinin mutajenik olduğuna dair bir sonuç elde edilmemiştir. Sadece vinkristinle tedavi edilen habis hastalıklı insanlarda üreme üzerine olan etkiler incelenmemiştir. Vinkristin içeren çok ajanlı kemoterapi rejimleriyle tedavi olan bireylerden post-pubertal dönemdekilerde azospermi ya da amenore oluşabileceği gözlenmiştir; bu durum bazılarında tedavinin tamamlanmasından sonra da düzelmemiştir. Aynı tedavinin prepubertal hastalarda benzer etki oluşturma olasılığı daha azdır. Vinkristinin karsinojenik olduğu bilinen diğer ilaçlarla kombine kullanıldığı hastalarda sekonder kanser oluşumları gözlenmiştir, ancak vinkristinin bu oluşumdaki rolü bilinmemektedir. Vinkristinin sıçan ve farelerdeki intraperitoneal uygulandığı kısıtlı bir çalışmada karsinojenisite belirlenmemiştir. Vinkristin gebe hayvanlarda fetal malformasyonlar oluşturmuştur. Gebe kadınlar üzerinde yeterli çalışma bulunmamaktadır ancak ilacın fetal zararlar oluşturabileceği bildirilmektedir. Gebelikte kullanılması ya da tedavi altındaki hastada gebelik beklenmesi durumunda fetusa oluşturabileceği tehlike hastaya açıklanmalıdır. Vinkristin kullanan kadınlara gebelikten kaçınmaları önerilmelidir. Vinkristinin anne sütüne geçtiğine dair yeterli bilgi yoktur. Vinkristin uygulanan anneler emzirmeye son vermelidir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle yan etkiler reversibl ve doza bağlıdır. En sık rastlanan yan etki saç dökülmesi, en sıkıntılısıysa kökeni nöromüsküler olanıdır. Vinkristin haftalık tek doz uygulandığında lökopeni, nörotik ağrı ve kabızlık gibi yan etkiler genellikle kısa sürelidir (7 günden az). Bu etkiler dozaj azaltıldığında azalır ya da kaybolur, uygulanacak dozun bölünerek verilmesi durumundaysa fazlalaşır. Saç dökülmesi, duyu kaybı, parestezi, yürümede güçlük, spastik yürüyüş ve derin tendon refleksleri kaybı gibi yan etkiler en az tedavi süresince kalıcı olurlar, çoğu kez tedavi bırakıldıktan yaklaşık 6 hafta sonra kaybolurlar. Bazı hastalardaysa nöromüsküler güçlükler uzun süre devam edebilir. İdame tedavisi sırasında saç tekrar uzayabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

L-asparaginazla birlikte kullanılması gereken durumlarda L-asparaginaz vinkristinden önce verilirse vinkristinin hepatik kleransını azaltır. Vinka alkaloidleriyle özellikle mitomisin-C ile kombine kullanıldıklarında akut nefes darlığı ve ciddi bronkospazm görüldüğü bildirilmiştir. Bu etkiler vinka alkaloidi uygulandıktan birkaç dakika-birkaç saat sonra mitomisin-C dozundan sonra ise 2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır.