1ilaç

NOROXİN Film Tablet

MSD

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Norfloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Norfloksasin 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 film tablet

 

Kullanım Şekli:

İdrar Yolu Enfeksiyonları: 400 mg, 7-10 gün, günde iki kez. Komplikasyonsuz Akut Sistit: 400 mg, 3-7 gün, günde iki kez. Kronik Nükseden İdrar Yolu Enfeksiyonları: 400 mg, 12 haftaya kadar, günde iki kez. Akut Bakteriyel Gastroenterit: 400 mg, 5 gün, günde iki kez. Akut Gonokoksik Üretrit, Farinjit, Proktit, Servisit: 800 mg tek doz. Tifo: 400 mg 14 gün,günde üç kez. Profilaksi: Derin nötropeni sepsisi: 400 mg, derin nötropeni süresince, günde üç kez. Bakteriyel gastroenterit: 400 mg/gün, endemik bölgelere gitmeden 24 saat önce başlanır ve ayrıldıktan 48 saat sonrasına kadar sürdürülür.

 

 

Endikasyonları:

Bakteriyel DNA sentezini inhibe eder ve bakterisidtir. Üst ve alt, komplikasyonlu ve komplikasyonsuz, akut ve kronik üriner yol enfeksiyonlarında endikedir. Bu enfeksiyonlara sistit, piyelit, sistopiyelit, piyelonefrit, kronik prostatit, epididimit ve ürolojik cerrahi, nörojenik mesane veya nefrolitiyazla birlikte olan ve Norfloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu üriner enfeksiyonlar dahildir. Duyarlı organizmaların neden olduğu akut bakteriyel gastroenterit, hem penisilinaz-üreten, hem de penisiinaz-üretmeyen Neisseria gonorrhoeae' nın neden olduğu gonokoksik, üretrit, larinjit, proktit veya servisit, tifo, multipl-dirençli organizmaların neden olduğu enfeksiyonlar Norfloksasinin mutad dozlarıyla başarılı biçimde tedaviedilmiştir. Profilaksi: Derin nötropenisi olan hastalardaki sepsis ve bakteriyel gastroenterit profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bir ürünün içinde bulunan herhangi bir maddeye ya da kimyasal olarak benzeyen herhangi bir kinolon grubu antibakteriyele karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer organik asitler gibi, Norfloksasin de konvülsiyon öyküsü veya kasılma nöbetlerine predispoze faktörleri bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Bu gruptaki bazı ilaçları kullanırken aşırı güneş ışığına maruz kalan hastalarda fotosensitivite reaksiyonları gözlenmiştir. Aşırı güneş ışığından kaçınılmalıdır. Fotosensitivite oluşursa tedavi terkedilmelidir. Renal fonksiyon azalması olan hastalar için uygundur ancak, temel olarak böbrek yoluyla atıldığından şiddetli renal fonksiyon bozukluğu üriner düzeyleri anlamlı ölçüde tehdit edilebilir. Gebe kadınlarda güvenli kullanımı ortaya konmamıştır; dolayısıyla tedavinin yararları potansiyel risklere karşı değerlendirilmelidir. Norfloksasin, kordon kanında ve amniyonik sıvıda saptanmıştır. Emziren annelere 200 mg'lık bir doz uygulandığında, insan sütünde norfloksasin tesbit edilmedi. Ancak, çalışılan doz düşük olduğu ve birçok ilaç insan sütüne geçtiği için emziren bir kadına uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği tesbit edilmemiştir; bu nedenle puberte öncesindeki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genellikle iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler (%3'den az ama hastaların %0.1'inden çoğunda görülen) gastrointestinal, nöropsikiyatrik ve deriye ait reaksiyonlardır ve bunlara bulantı, başağrısı, başdönmesi, döküntü, mide ekşimesi, abdominal ağrı/kramplar ve diyare dahildir. Çok nadir durumlarda (<%0.1) anoreksi, uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete/sinirlilik. irritabilite, öfori, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon, tinnitus ve terleme gìbi başka olaylar bildirilmiştir. Lökopeni, eozinofili, nötropeni, trombositopeni, SGPT ve SGOT yükselmesi %0.3'den düşük oranda görülür. İlacın piyasaya sunulmasından bu yana ayrıca şu yan etkiler bildirilmiştir: Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Anjiyoödem, ürtiker, anafilaksi, interstisyel nefrit, vaskülit, artrit, miyalji, artralji dahil, aşırı duyarlılık reaksiyonları. Deri: Fotosensitivite, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz, eksfoliyatif dermatit, eritema multiform, prüritus. Gastrointestinal: Psödomembranöz kolit, pankreatit (nadiren), karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeyi de içeren hepatit. Kas İskeIet Sistemi: Tendinit. Sinir Sistemi/Psikiyatrik: Guillain Barre sendromunu da içeren polinöropati, konfüzyon, parestezi. Hematalojik: Hemolitik anemi.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte probenesid uygulanması norfloksasinin serum konsantrasyonlarını etkilemez, ama ilacın üriner atılımı azalır. Diğer organik asit antibakteriyellerde de olduğu gibi in vitro olarak Norfloksasin ile nitrofurantoin arasında antagonizm varlığı gösterilmiştir. Birlikte kinolon kullanımı ile teofilin plazma düzeylerinde yükselme olduğu saptanmıştır. Teofilin tedavisinde olan hastalarda birlikte kinolon kullanılması durumunda nadiren teofiline bağlı yan etkiler bildirilmiştir. Bu nedenle, teofilin plazma düzeylerinin izlenmesi göz ardı edilmemeli ve teofilin dozajı gerektiği biçimde ayarlanmalıdır. Norfloksasin ile birlikte kullanıIması durumunda yüksek siklosporin serum düzeyleri bildirilmiştir. Bu nedenle, siklosporin serum düzeyleri izlenmeli ve bu iki ilaç birlikte kullanıldığında uygun siklosporin dozaj ayarlaması yapılmalıdır. Norfloksasin dahil tüm kinolonlar, oral antikoagülan varfarin ve türevlerinin etkilerini artırabilirler. Bu ürünler birlikte uygulandıklarında protrombin zamanı veya diğer uygun koagülasyon testleri yakından izlenmelidir. Multivitaminler, demir veya çinko içeren ürünler, antasidler veya sukralfat, Norfloksasin uygulaması ile birlikte veya iki saat içinde uygulanmamalıdır; çünkü bu maddeler emilim ile etkileşerek Norfloksasin serum ve idrar düzeylerini düşürebilirler. Norfloksasin de dahil bazı kinolonların kafein metabolizması ile etkileştikleri gösterilmiştir. Bu da kafein klirensinin azalmasına ve yarı ömrünün uzamasına yol açabilir. Hayvan verileri,fenbulen ile birlikte kinolon uygulanmasının konvulsiyonlara yol açabildiğini göstermiştir. Bu yüzden kinolon ve fenbufenin birlìkte uygulanmasından kaçınılmalıdır.