1ilaç

STOCRIN Film Tablet

MSD

 

Etken Maddeler:

Efavirenz 600 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet içeren plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Bir proteaz inhibitörü ve/veya nükleosid analog revers transkriptaz inhibitörleri (NTRI) ile kombinasyon halinde önerilen Stocrin dozu günde bir kez oral yolla 600 mg'dır. İsteğe bağlı olarak aç ya da tok karnına alınabilir.Sinir sistemiyle ilgili yan etkilere karşı tolerabiliteyi artırmak amacıyla tedavinin ilk 2-4 haftası sırasında ve bu semptomların görülmeye devam ettiği hastalarda yatmadan önce alınması önerilir. Stocrin diğer antiretroviral ilaç tedavileriyle kombinasyon halinde verilmelidir. Adolesanlar ve çocuklar (17 yaş ve altı): 13-<15 kg, günde 200 mg; 15-<20 kg, günde 250 mg; 20-<25 kg, günde 300 mg; 25-<32.5 kg, günde 350 mg; 32.5-<40 kg günde 400 mg, 40 kg ve üstü ise 600 mg. Baş dönmesine, konsantrasyon bozukluğuna ve/veya uyku haline yol açabilir. Hastalara, bu semptomlar ortaya çıkarsa araç ya da makine kullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerden kaçınmaları gerektiği söylenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Efavirenz HIV-1 ile enfekte erişkinlerin, adolesanların ve çocukların antiviral kombinasyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşenlerinden herhangi birisine karşı klinik olarak anlamlı bir aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Terfenadin, astemizol, sisaprid, midazolam, triazolam, pimozid, bepridil ya da ergo türevleri ile aynı zamanda verilmemelidir; çünkü efavirenzin CYP3A4 için yarışmaya girmesi bu ilaçların metabolizmasının inhibisyonuna yol açabilir ve ciddi ve/veya yaşamı tehdit edici istenmeyen olaylar (örn. kardiyak aritmiler, sedasyonun uzaması ya da solunum depresyonu) için potansiyel oluşturabilir. Efavirenz vorikonazolün plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede düşürürken, vorikonazol efavirenzin plazma konsantrasyonlarını anlamlı derecede artırdığından, vorikonazolle birlikte uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

HIV tedavisinde tek ajan olarak kullanılmamalı ya da başarı sağlanamayan bir rejime tek ajan olarak eklenmemelidir. Bir kombinasyon rejimindeki herhangi bir antiretroviral ilaç tedavisine intolerans kuşkusu nedeniyle ara verildiğinde, aynı anda tüm antiretroviral ilaç tedavilerinin de bırakılması konusuna ciddi bir biçimde önem verilmelidir. İntolerans semptomları ortadan kalktığında antiretroviral ilaç tedavilerine aynı anda yeniden başlanmalıdır. İlaca dirençli mutant virüs seleksiyonu potansiyeli artacağı için, antiretroviral ajanlar ile aralıklı monoterapi ve ardışık yeniden uygulama önerilmez. Beraberinde karbamazepin, fenitoin, fenobarbital gibi primer olarak karaciğerde metabolize edilen antikonvülsan ilaçları alan hastaların plazma düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir.Yiyeceklerle birlikte alınması efavirenzin etkisini artırır ve istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artmasına neden olur. Boş mideye, tercihen yatmadan önce alınmasına dikkat edilmelidir. Efavirenz dahil, kombinasyon antiretroviral tedavisi (CART) gören hastalarda immün rekonstitüsyon sendromu bildirilmiştir. Tedavinin başlangıç fazında, bağışıklık sistemi CART'a iltihabi yanıt veren bir hastanın belirsiz veya rezidüel fırsatçı enfeksiyonlara karşı, daha fazla değerlendirilme ve tedavisi gerekebilir. Efavirenzin yoğun olarak sitokrom P450-aracılı metabolizasyonu ve kronik karaciğer hastalığı bulunan hastalardaki sınırlı klinik deneyimi nedeniyle, bu hastalarda efavirenz kullanımında dikkatli olunmalıdır. Efavirenzin farmakokinetiği böbrek yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır; bununla birlikte efavirenz dozunun %1'inden daha azı değişmeden idrarla atıldığı için, böbrek bozukluğunun efavirenz eliminasyonu üzerindeki etkisinin en az olması beklenmektedir. 3 yaşın altındaki ya da vücut ağırlığı 13 kg'dan daha düşük olan pediyatrik hastalarda araştırılmamıştır. Bilinen ya da şüpheli bir Hepatit B ya da C enfeksiyonu öyküsü olan hastalarda ve karaciğer toksisitesi ile ilişkili başka ilaçlarla tedavi gören hastalarda karaciğer enzimlerinin izlenmesi önerilir. Serum transaminazlarının sürekli olarak, normal değerlerin üst sınırının 5 katından daha yüksek bulunduğu hastalarda, tedavinin devam edilmesinin sağlayacağı yarara karşın, anlamlı karaciğer toksisitesine ilişkin bilinmeyen risklerin tartılması gerekir. Tedavi edilen hastalarda lipid düzeylerinin izlenmesine dikkat edilmelidir. Klinik çalışmalara katılan 65 yaş ve üzerindeki hastaların sayısı, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini saptamak için yeterli değildi. Azalmış karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonları ve beraberinde hastalık veya diğer tedavilerin, görülme sıklıklarının fazla olması nedeniyle, yaşlı bir hasta için doz seçiminde genellikle dikkatli olunmalıdır. Gebelik Kategorisi D'dir. Gebe kadınlarda yeterli sayıda ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Efavirenz alan kadınlar gebelikten kaçınmalıdır. Efavirenz kesinlikle gerekmedikçe (anneye olan potansiyel yararın fetusa olan potansiyel riskten üstün olduğu ve başka uygun tedavi seçeneği olmadığı durumlarda) gebelerde kullanılmamalıdır. Eğer gebeliğin 1. trimestrinde efavirenz alınırsa veya efavirenz kullanımı sırasında gebe kalınırsa bunun fetusta doğumsal anomaliye neden olabileceği anneye bildirilmelidir. Diğer kontraseptif yöntemlerle (örn., oral veya diğer hormonal kontraseptifler) birlikte bariyer kontrasepsiyonu (prezervatif kullanımı) her zaman kullanılmalıdır. Efavirenzin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Efavirenz alan annelerin infantlarını emzirmemeleri önerilir. HIV-enfekte kadınların infanta HIV transmisyonunu önlemek için hiçbir koşulda emzirmeleri tavsiye edilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Efavirenz 9000'in üzerinde hastada çalışılmıştır. Kontrollü klinik çalışmalarda günde 600 mg efavirenzi proteaz inhibitörleri ve/veya NRTI'ler ile kombinasyon halinde alan 1008 hastalık bir alt grupta, tedaviyle ilişkili olarak en sık bildirilen, en az orta derecedeki istenmeyen etkiler; döküntü (%11.6), baş dönmesi (%8.5), bulantı (%8.0), baş ağrısı (%5.7) ve yorgunluk (%5.5) olmuştur. Kontrol gruplarında bulantının daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Daha az görülen, klinik olarak anlamlı tedaviyle ilişkili bildirilen istenmeyen diğer etkiler; alerjik reaksiyon, anormal koordinasyon, ataksi, konfüzyon, uyuşukluk, vertigo, kusma, diyare, hepatit, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, anksiyete, anormal rüyalar, uyku hali, depresyon, düşünce bozukluğu, ajitasyon, amnezi, deliryum, emosyonel labilite, öfori, halüsinasyon ve psikozdur. İlaç pazara sunulduktan sonra eklenen istenmeyen etkiler nevroz ve paranoid reaksiyon, konvülsiyonlar, kaşıntı, karın ağrısı, bulanık görme, jinekomasti, hepatik yetmezlik, fotoalerjik dermatit, pankreatit ve boyun arkası, memeler, karın ve retroperitonum gibi bölgelerde vücut yağının yeniden dağılımı/birikmesidir. Döküntü çocuklarda daha sık ve erişkinlerdekine göre daha şiddetli görülmüştür. Hastaların %18'inde deri döküntüsünün tedaviyle ilişkili olduğu düşünülmüştür. Hastaların %1.7'sinde döküntü nedeniyle tedavi kesilmiştir. Eritema multiforme ve Stevens-Johnson sendromu insidansının %0.14 olduğu saptanmıştır. Efavirenzle tedavi edilen çocukların %46'sında döküntü bildirilmiştir, %5'inde döküntü şiddetli olmuştur. Çocuklarda efavirenzle tedaviye başlamadan önce uygun antihistaminiklerle profilaksi düşünülebilir. Döküntü nedeniyle tedavinin kesildiği hastalarda efavirenze tekrar başlanabilir. Yeniden başlandığında uygun antihistaminiklerin ve/veya kortikosteroidlerin kullanılması önerilir. NNRTI sınıfından diğer antiretroviral ajanların kesilmesinden sonra efavirenz kullanmaya başlayan hastalardaki deneyimler sınırlıdır. Döküntü nedeniyle nevirapinin kesildiği 19 hasta efavirenz ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların ikisinde döküntü nedeniyle efavirenz kesilmiştir. Efavirenzle tedavi edilen hastalarda ciddi psikiyatrik yan etkiler bildirilmiştir. Bunlar: Şiddetli depresyon, intihar düşüncesi, ölümcül olmayan intihar girişimleri, agresif davranışlar, paranoid reaksiyonlar ve manik reaksiyonlardır. Psikiyatrik bozukluk öyküsü olan hastalar ciddi psikiyatrik istenmeyen etkiler açısından daha büyük risk altındadır ve yukarıdaki olaylar %0.3'den (manik reaksiyon), %2'ye kadar (şiddetli depresyon ve intihar düşüncesi) değişir. Pazarlama sonrası kullanımda efavirenz kullanımıyla ilgili bir bağlantı saptanamamasına rağmen, intihar sonucu ölüm, delüzyonlar ve psikoz benzeri davranışlar bildirilmiştir. Diğer antiretroviral ajanlarla birlikte 600 mg efavirenzin uygulandığı kontrollü klinik çalışmalarda hastaların %19.4'ünde orta dereceden şiddetliye kadar değişen sinir sistemi semptomları görülmüş; buna kıyasla kontrol gruplarındaki hastalarda bu oran %9 şeklinde bulunmuştur. Klinik çalışmalarda tedavi edilen hastaların %2.1'inde sinir sistemi semptomları nedeniyle tedavi kesilmiştir. Enfekte olmayan gönüllülerle yapılan bir araştırmada, tipik bir sinir sistemi semptomunun medyan başlama süresi dozdan 1 saat sonraydı ve medyan devam etme süresi de 3 saattir. İlacın yatmadan önce alınması bu semptomlara karşı toleransı artırmaktadır. Dozun azaltılmasının ya da günlük dozun bölünmesinin bir yarar sağladığı gösterilmemiştir ve önerilmemektedir. 600 mg efavirenzle tedavi edilen hastanın %3'ünde AST ve ALT yükselmelerinin normal aralığın üst sınırının 5 katından fazla olduğu gözlenmiştir. 600 mg efavirenzle tedavi edilen seropozitif Hepatit B ve/veya C olan 156 hastanın %7'sinde gelişen AST düzeyleri ve %8'inde gelişen ALT düzeyleri normalin üst sınırının 5 katıdır. 600 mg efavirenzle tedavi edilen hastaların %4'ünde ve seropozitif olan Hepatit B ve/veya C olanların %10'unda GGT düzeylerinin normalin üst sınırının 5 katından fazla olduğu gözlenmiştir. Efavirenz alan hastalarda izole GGT yükselmeleri karaciğer toksisitesi ile ilişkili olmayan enzim indüksiyonunu yansıtabilir. Efavirenz alan enfekte olmayan bazı gönüllülerde total kolesterolde %10-20 oranında artış gözlenmiştir. Tokluk total kolesterol ve HDL değerlerindeki artışlar efavirenz + ZDV + 3TC ile tedavi edilen hastalarda sırasıyla yaklaşık %20 ve %25 ve efavirenz + IDV ile tedavi edilen hastalarda yaklaşık %40 ve %35'dir. Trigliseridler ve LDL üzerinde efavirenzin etkileri iyi karakterize edilmemiştir. Bir başka çalışmada, 48 hafta boyunca efavirenz + ZDV + 3TC ile tedavi edilen hastalarda total kolesterol, HDL kolesterol, açlık LDL-kolesterol ve açlık trigliserid değerlerindeki başlangıçtan itibaren artışlar sırasıyla %21, %24, %18 ve %23 olmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Efavirenz bir CYP3A4 indükleyicisidir. CYP3A4 substratı olan diğer bileşikler efavirenz ile birlikte kullanıldığında bu bileşiklerin plazma konsantrasyonları düşük bulunabilir. HIV'le enfekte olmuş kişilere, amprenavir (her 12 saatte bir 1200 mg) efavirenzle (günde bir kez 600 mg) birlikte verildiğinde, amprenavirin Cmax'ında (%33), AUC'sinde (%24) ve Cmin'de (%43) azalma görülmüştür. Fosamprenavir ve ritonavirle birlikte uygulandığında, fosamprenavirin reçete bilgisi göz önünde bulundurulmalıdır. Efavirenz 600 mg'ın atazanavir ile eş zamanlı uygulanması atazanavirin etkisini önemli ölçüde azaltır ve ritonavir ile birlikte kullanıldığında atazanavir dozunun ayarlanması gerekir. Artırılmış dozda (8 saatte bir 1000 mg) indinavir, efavirenz ile birlikte enfekte olmayan gönüllülere verildiğinde, indinavirin tek başına standart dozda (8 saatte bir 800 mg) verilmesine göre AUC ve Cmax'ı sırasıyla %33-46 ve %5-29 azalır. İndinavir AUC ve Cmax'ında benzer farklılıklar, indinavir (8 saatte bir 1000 mg) ile birlikte efavirenz (günde bir kez 600 mg) alan kişilere göre indinaviri tek başına (8 saatte bir 800 mg) alan HIV ile enfekte olmuş kişilerde gözlenmiştir. Efavirenz ile kombine olarak kullanıldığında indinavirin optimal dozu bilinmemektedir. İndinavir dozunun 8 saatte bir 1000 mg'a çıkarılması, efavirenze bağlı olarak indinavirin metabolizmasında meydana gelen artışı kompanse etmemektedir. Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenz 600 mg ile ritonavir 500 mg'ın (12 saatte bir alınan) birlikte kullanımı araştırıldığında, bu kombinasyonun iyi tolere edilmediği ve istenmeyen klinik olayların (örn. baş dönmesi, bulantı, parestezi) ve laboratuvar anormalliklerinin (karaciğer enzimlerinde yükselme) görülme sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Ritonavir ile kombinasyon halinde kullanıldığında karaciğer enzimlerinin izlenmesi önerilmektedir. Sakinavir ile birlikte verildiğinde sakinavirin AUC ve Cmax değerleri sırasıyla %62 ve %45-50 azalmıştır. Tek proteaz inhibitörü olarak sakinavir ile kombinasyon halinde kullanımı önerilmemektedir. Enfekte olmayan 12 gönüllüde rifampin, efavirenz AUC değerini %26 ve Cmax değerini %20 azaltmıştır. Rifabutinin efavirenzle birlikte kullanıldığında günlük dozunun %50 artırılması önerilmektedir ve efavirenzle kombine rifabutinin haftada iki veya üç kez verildiği tedavi rejimlerinde rifabutin dozu iki katına çıkarılabilir. Efavirenz klaritromisinin farmakokinetiğini anlamlı olarak etkiler. Klaritromisinin alternatiflerinin kullanımı düşünülmelidir. Efavirenzin vorikonazolle birlikte uygulanması 2-yönlü bir etkileşimle sonuçlanmıştır. Efavirenz ve vorikonazolün birlikte kullanımı kontrendikedir. Efavirenzin HMG-KoA redüktaz inhibitörleri atorvastatin, pravastatin veya simvastatin ile eş zamanlı uygulanmasının enfekte olmayan gönüllülerde statinin plazma konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir. Kolesterol düzeyleri periyodik olarak izlenmelidir. Statinlerin dozunda ayarlama gerekebilir. Efavirenz için doz ayarlaması gerekmez. Enfekte olmayan gönüllülerde efavirenzin (oral, günde 600 mg) karbamazepin ile birlikte uygulanması (günde 400 mg) iki yönlü etkileşime yol açmıştır. Karbamazepin plazma düzeyleri, periyodik olarak izlenmelidir. Alternatif antikonvülzan tedavi düşünülmelidir. Efavirenz, tek bir etinilestradiol dozunu izleyen AUC değerini artırmıştır (%37). Efavirenzin oral kontraseptiflerle potansiyel etkileşimi tam anlamıyla tanımlanmadığı için, oral kontraseptiflere ek olarak güvenilir bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi de birlikte uygulanmalıdır. Efavirenzin metadonla birlikte kullanımı, metadonun plazma düzeylerinde azalma ve uyuşturucunun kesilme belirtileriyle sonuçlanmıştır. Yoksunluk belirtilerinin ortadan kaldırılması için metadon dozu ortalama %22 artırılmıştır. Hastalar kesilme belirtilerine karşı izlenmeli ve kesilme belirtilerini ortadan kaldırmak için metadon dozu artırılmalıdır. Efavirenzin plazma konsantrasyonlarını düşürebileceğinden, hastalar St. John's Wort (Hypericum perforatum) içeren ürünleri kullanmaları önerilmez. Efavirenz ile birlikte uygulandığında sertralin metabolizmasında efavirenz ile oluşan indüksiyonu kompanse etmek için sertralin dozu arttırılmalıdır.