1ilaç

XIGRIS Flakon

Lilly

 

Etken Maddeler:

Drotrekogin alfa (aktive)

 

Piyasa Şekilleri:

5 mg: 1 İnfüzyon Solüsyonu için Toz içeren flakon, 20 mg: 1 İnfüzyon Solüsyonu için Toz içeren flakon.

 

Kullanım Şekli:

Xigris'in, 24 mcg/kg/saat dozla, toplam 96 saat boyunca aralıksız intravenöz infüzyonla uygulanılması tavsiye edilir. Eğer infüzyona herhangi bir sebeple ara verilirse, Xigris'e 24 mcg/kg/saat infüzyon hızıyla yeniden başlanmalı ve buna, tavsiye edilen 96 saatlik toplam doza ulaşılana kadar devam edilmelidir. İnfüzyona ara verildiğinde doz arttırımına ya da bolus dozlarına gerek yoktur. Drotrekogin alfanın farmakokinetiği ağır sepsisli ve önceden gelişmiş renal hastalığı son evrede olan veya kronik hepatik hastalıklı vakalarda incelenmemiştir. 18 yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır.

 

 

Endikasyonları:

Drotrekogin alfa (aktive), yüksek ölüm riski (yerel tanıma göre) taşıyan akut organ fonksiyon bozukluğu (ağır sepsis) ile ilgili sepsisli yetişkin hastaların tedavisinde endikedir. Drotrekogin alfa başlanacak hastaların APACHE II skoru >=25 olması ve multipl (en az iki) organ disfonksiyonunun bulunması gerekir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Drotrekogin alfa (aktive), kanama riskini arttırma potansiyeline sahiptir. Aktif iç kanama; yakın geçmişte (3 ay içinde) hemorajik inme; yakın geçmişte (2 ay içinde) intrakraniyal veya intraspinal cerrahi veya hastaneye yatırılmayı gerektiren ağır kafa travması; yaşamı tehdit eden kanama riski yüksek olan travma hastaları; epidural kateteri olan hastalar; intrakraniyal neoplazm veya kitle lezyonu ya da serebral herni bulgusu olan hastalar ve drotrekogin alfa'ya (aktive) veya bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Drotrekogin alfa (aktive), kanama riskini arttırma potansiyeline sahiptir. Yakın geçmişte (3 gün içinde) trombolitik tedavi uygulanmış olması, 7 gün içinde oral antikoagülanların uygulanması, 7 gün içinde aspirin ya da başka bir trombosit inhibitörünün uygulanması, 3 ay içinde iskemik strokta uygulamanın olası riskleri, beklenen faydalarıyla kıyaslanmalıdır. Kanama riski oluşturacak girişimlere başlamadan 2 saat önce, drotrekogin alfa kullanımına son verilmelidir. Major invaziv girişimlerden ya da cerrahiden 12 saat sonra, eğer yeterli hemostaz sağlandıysa, yeniden kullanılmaya başlanabilir. Komplikasyonsuz, daha az invaziv cerrahi girişimlerden hemen sonra eğer yeterli hemostaz sağlandıysa yeniden kullanılmaya başlanabilir. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), protrombin zamanı (PT) ya da trombosit miktarı gibi hemostaz ölçütleri; infüzyon sırasında rutin bakımın bir parçası olarak kontrol edilmelidir. Eğer ardarda yapılan hemostaz testlerinde kanama riskini anlamlı şekilde arttıracak şekilde kötüleşen ya da kontrol edilemeyen bir koagülopati görülüyorsa, infüzyona devam etmenin faydalarını hastada kanama riskinin artma potansiyeli ile kıyaslayarak karar verilmelidir. Drotrekogin alfa (aktive), PT üzerinde minimal bir etkiye sahiptir. Ağır sepsisli hastalarda APTT'nin uzaması altta yatan koagülopatiye, drotrekogin alfanın farmakodinamik etkisine, ve/veya diğer eş zamanlı tedavilerin etkilerine bağlı olabilir. Drotrekogin alfanın APTT ölçümü üzerindeki farmakodinamik etkisinin tayini, ölçümü yapmakta kullanılan reajan ve cihazın çeşidi ile, numunenin alınmasıyla ölçümün yapılması arasında geçen zamana bağımlıdır. İlacın infüze edildiği hastadan alınan kan ya da plazma numunesinde bulunan drotrekogin alfa, plazma numunesinde bulunan endojen plazma proteaz inhibitörleri tarafından yavaş yavaş nötralize edilir. Kan numunesini aldıktan iki saat sonra aktive drotrekoginin ölçülebilen aktivitesi hemen hemen yoktur. Bu biyolojik ve analitik değişkenler nedeniyle, APTT drotrekogin alfanın farmakodinamik etkilerini değerlendirmekte kullanılmamalıdır. Ek olarak, ilaç infüzyonunun bitimini takiben iki saat sonra hastanın dolaşımındaki drotrekogin alfanın ölçülebilen aktivitesi hemen hemen yoktur; bu noktadan sonra APTT tayini için alınan kan numuneleri ilaçtan daha fazla etkilenmemektedir. Ardışık PT ve/veya APTT değerlerinin yorumlanmasında bu değişkenler dikkate alınmalıdır. Drotrekogin alfa APTT değerlerini etkiler. Bu yüzden, plazma numunelerindeki drotrekogin alfa; faktör VIII, IX ve XI ölçümleri gibi APTT'yi temel alan tek evreli koagülasyon ölçümlerine tesir edebilir. Plazma örneğinde bulunan drotrekogin alfa; faktör II, V, VII ve X ölçümleri gibi PT'yi temel alan tek evreli faktör ölçümlerine etki etmez. Koagülapatinin ardışık ölçümleri (trombosit miktarı dahil) ciddi ya da kötüleşen bir koagülopati gösteriyorsa, infüzyona devam etmenin faydalarını hastada kanama riskinin artma potansiyeli ile kıyaslayarak karar verilmelidir. Ağır sepsisli hastalarda tek bir tedavi uygulamasından anti-aktive protein C antikorları oluşumu nadirdi (<%1). Bu antikorlar aktive protein C'nin APTT ölçümündeki etkilerini nötralize etme kapasitesinde değildi. Buna rağmen daha önce ilacı kullanmış hastalarda ilacın içeriklerine karşı alerjik reaksiyon olasılığı tamamen göz ardı edilemez. Alerjik ya da anaflaktik reaksiyonlar gelişirse, ilacın uygulanımına hemen son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Ağır sepsisli hastalarda tek bir tedavi dozundan sonra yeniden uygulanmamıştır. Sağlıklı deneklerde tekrar uygulamaları yapıldıysa da, anti-aktive protein C antikoru oluşumu görülmemiştir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik, embriyonal /fetal gelişme, doğum ve doğum sonrası gelişme dönemleriyle ilgili hayvan çalışmaları yapılmamıştır. Bu nedenle insanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Gebelik süresince kesin olarak gerekmediği takdirde kullanılmamalıdır. anne sütüne geçip geçmediği ya da anne sütü ile beslenen bebeğe potansiyel bir etkisi olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle tedavi sırasında hastalar emzirmemelidirler.

 

Yan Etkileri:

Kanama riskini artırma potansiyeline sahiptir. Kanamaların çoğu ekimoz ya da gastrointestinal kanama şeklindeydi. Faz III klinik çalışmasında drotrekogin alfa ve plasebo uygulanan hastalarda ağır kanama oranları sırasıyla %3.5 ve %2.0 idi. Ağır kanama olarak kabul edilenler: Kafa içi kanamalar, hayati tehlike arz eden kanamalar, iki gün üst üste 3 ünite/gün ya da daha fazla eritrosit süspansiyonu uygulanması gerektiren kanamalar ve araştırmacı tarafından ağır olarak kabul edilen kanamalar. İki tedavi grubu arasındaki ağır kanama geçirme insidansları arasındaki fark, primer olarak çalışma ilacının uygulanması sırasında görülmüştür. Faz III çalışmasında, drotrekogin alfa ile infüzyon periyodunda bulunan hastalara ait iki intrakraniyal hemoraji (IKH) vakası bildirilmiş, plasebo ile tedavi edilen hastalarda ise hiçbir vaka bildirilmemiştir. IKH riski ağır koagülopati ve ağır trombositopeni durumlarında artabilir. Drotrekogin alfa ile tedavi edilen hastalarda IKH riski, hibe programı olan çalışmalarda hibe programı olmayan çalışmalardan daha yüksekti. Bu fark çalışmaya giren popülasyondaki değişik risk profilleri ile açıklanabilir. Açık klinik çalışmalarda kanama olaylarının sıklığı %6.6'dır. Faz I çalışmalarında, %5'ten daha sık görülen advers olaylar başağrısı (%30.9), ekimoz (%23.0) ve ağrı (%5.8) olmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ağır sepsisli hastalarda drotrekogin alfanı ilaç etkileşmeleri araştırılmamıştır. Hemostazı etkileyen diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Düşük konsantrasyonlarda (yaklaşık 200 g/ml'den az) ve düşük akış hızında (5 ml/saat'ten az) verilmesinde infüzyon pompası kullanılacaksa, infüzyon seti 5 ml/saat'lik bir akış hızına ve yaklaşık 15 dakikaya ayarlanmalıdır.