1ilaç

VELBE IV Flakon

Lilly

 

Etken Maddeler:

Vinblastin sülfat 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon ve 1 çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yalnız i.v. yoldan kullanılır. Uygulama en az 7 gün aralıklarla yapılmalıdır. Başlangıç dozunun erişkinlerde 3.7 mg/m2, çocuklarda 2.5 mg/m2 olması önerilmektedir. Daha sonra hastaların lökosit sayımları yapılarak duyarlılıkları saptanmalıdır. Direkt serum bilirubin değeri 3 mg/100 ml olan hastalarda doz %50 azaltılmalıdır, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda ayarlama yapılmasına gerek yoktur. Uygulanacak dozaja haftalık aralıklarla aşağıda gösterilen şekilde yavaş ve tedbirli olarak yaklaşılması önerilmektedir. Erişkinler: İlk doz 3.7 mg/m2, ikinci doz 5.5 mg/m2, üçüncü doz 7.4 mg/m2, dördüncü doz 9.25 mg/m2, beşinci doz 11.1 mg/m2. Çocuklar: İlk doz 2.5 mg/m2, ikinci doz 3.75 mg/m2, üçüncü doz 5 mg/m2, dördüncü doz 6.25 mg/m2, beşinci doz 7.5 mg/m2. Ulaşılacak en yüksek doz erişkinlerde 18.5 mg/m2, çocuklarda 12.5 mg/m2'yi aşmamalıdır. Lökosit sayısını yaklaşık 3000/mm3'e düşüren dozun üstüne çıkılmamalıdır. Belirtilen lökopeniyi oluşturan dozun bir derece altındaki doz haftalık aralıklarla idame dozu olarak uygulanmalıdır. Lökosit sayısı en az 4000/mm3'e dönmeden bir haftalık süre geçse bile bir sonraki doz uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Aşağıdaki neoplazmaların palyatif tedavisinde kullanılır. Sık cevap veren habis hastalıklar: Hodgkin hastalığı (Evre III ve IV, Rye evreleme sisteminin Ann Arbor modifikasyonu), lenfositik lenfoma (nodüler ve difüz, kötü ve iyi differansiye), histiyositik lenfoma, mikosiz fungoides (ileri evreler), ilerlemiş testis kanseri, kaposi sarkomu, Letterer-Siwe hastalığı (histiyositosis x). Daha seyrek cevep veren habis hastalıklar: Diğer kemoterapötik ajanlara dirençli karyokarsinoma uygun endokrin cerrahi ve hormonal tedaviye cevap vermeyen meme kanseri.

 

 

Kontrendikasyonları:

Belirgin granülositopenili bireylerde (granülositopeninin tedavi edilmekte olan hastalığın sonucu olarak ortaya çıkmadığı durumlarda) kontrendikedir. Bakteriyel enfeksiyonlu hastalarda kullanılmamalıdır. Böyle enfeksiyonlar tedaviye başlamadan önce kontrol altına alınmalıdır.

 

Uyarılar:

Sadece intravenöz yoldan ve deneyimli kişiler tarafından uygulanmalıdır. İntratekal kullanımı ölümcül olabilir. Vinblastinin neden olduğu toksisite karaciğer yetersizliği mevcudiyetinde artabilir. Lökopeni klinik yönden beklenen bir etkidir. Uygulamadan 5-10 gün sonra lökosit sayısı en düşük değerlerine iner, bundan 7-14 gün sonra ise tekrar eski düzeylerine ulaşır. Ancak daha önceden kemik iliği hasarı olması ya da önerilenden yüksek dozların verilmesi lökopeninin tehlikeli boyutlara ulaşmasına yol açabilir. Uygulamalar önerilen dozlama tekniğinin doğrultusunda yapılmalıdır. Bir dozun ardından lökosit sayısının 2000/mm3 altına düşmesi halinde lökosit sayısı güvenilir bir düzeye ulaşana kadar hasta enfeksiyon yönünden dikkatle izlenmelidir. Kaşeksi ya da deri yüzeyinde ülserli alanlar varlığında lökopenik cevap daha derin olacağından böyle durumları olan yaşlı hastalarda kullanılmamalıdır. Daha önce uygulanan radyasyon ya da diğer onkolitik ajanlar nedeniyle kemik iliği bozulmuş bireylerde trombositopeni görülebilir. Trombositopeni 1-2 gün içinde düzelir. Diğer tedaviler etkilemediği sürece vinblastin alyuvar ve hemoglobin düzeyleri üzerine önemli bir etki yapmaz. Ancak habis hastalığı olanlarda tedavi uygulanmadığı zaman bile anemi görülebileceği unutulmamalıdır. Kemik iliğinde habis hücre infiltrasyonlu hastalarda vinblastinin normal dozlarından sonra lökosit ve trombosit sayıları bazen birdenbire düşebilir. Böyle hastalarda ilaca devam edilmemelidir. Sık ve sürekli görülmemekle beraber neden olduğu stomatit ve nörolojik toksisite sakatlığa yol açar. Haftalık total doz önerilerine uygun olsa bile günlük küçük dozlarda uzun süre kullanılmamalıdır. Bu şekilde kullanımının tedavi değerine hiçbir katkısı olmamaktadır. Önerilen haftalık dozun birkaç misline eşit yüksek miktarlar 7 günlük uygulamalar şeklinde uzun süre verildiğinde konvülsiyon, ciddi ve devamlı merkezi sinir sistemi bozukluğu ve hatta ölüm gözlenmiştir. Klinikte kullanılan konsantrasyonlarını göz ile temas ettirmemeye dikkat edilmelidir. Kaza ile bir temas halinde ciddi iritasyon (hatta ilacın basınç altında sıçraması halinde korneal ülserasyon) oluşabilir. Göz derhal su ile çok iyi yıkanmalıdır. Hasta boğaz ağrısı, ateş, titreme gibi belirtiler ortaya çıktığında derhal hekimi ile temasa geçmesi konusunda uyarılmalıdır. Kabızlıktan sakınılması istenmeli, alopesi ile tümör dokusu bulunan organlarda ağrı olabileceği belirtilmelidir. Erkeklerde aspermi oluşturur. Hayvan deneylerinde germ hücrelerinde dejeneratif değişiklikler ve metafaz bloku belirlenmiştir. Mutajenik ve karsinojenik olup olmadığına dair yeterli bilgi yoktur. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar teratojenik etkileri olabileceğini göstermiştir. Hamilelerde ancak mutlaka gerektiğinde kullanılmalı ve bebeğe getireceği potansiyel zarar açıklanmalıdır. Kullanan kadınların hamilelikten kaçınmaları önerilmelidir. anne sütüne geçtiğine dair yeterli bilgi yoktur. Vinblastin uygulanan anneler emzirmeye son vermelidir.

 

Yan Etkileri:

Hematolojik: Lökopeni (granülositopeni) , anemi, trombositopeni (miyelosüpresyon). Dermatolojik: alopesi, çok nadir olarak ışığa duyarlılık. Gastrointestinal: Kabızlık, anoreksi, bulantı, kusma, karın ağrısı, ileus, ağızda vezikülasyon, farenjit, diyare, hemorajik enterokolit, eski bir peptik ülserin kanaması, rektal kanama. Nörolojik: Parmaklarda uyuşukluk (parestezi), derin tendon reflekslerinìn kaybı, periferal nevrit, mental depresyon, baş ağrısı, konvülziyon. Kardiyovasküler: Hipertansiyon, vinblastin, bleomisin ve sisplatin kombinasyonu ile tedavi edilen hastalarda beklenmedik miyokardiyal enfarktüs ve serebrovasküler vakalar ile Raynaud fenomeni gözlenmiştir. Diğer: Kırıklık, kemik ağrısı, zayıflık, tümör yerinde ağrı, baş dönmesi, çene ağrısı, deri vezikülasyonu, önerilen dozdan yüksek dozda yetersiz antidiüretik hormon salgılanması sendromu, damar dışına çıkılması halinde selülit ve flebit. Epilasyon, lökopeni ve nörolojik etkiler dışında diğer reaksiyonlar 24 saatten fazla sürmez. Nörolojik etkiler sık görülmez, ancak süreleri 24 saati aşar. En sık rastlanan yan etki olan lökopeni genellikle dozda kısıtlama yapılmasını gerektirir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Solüsyonun pH'ını 3.5-5 arasında tutmayan çözeltilerle seyreltilmemelidir. Solüsyonu serum fizyolojik ya da %5 dekstroz ile hazırlanmalıdır ve aynı şişe içinde diğer kimyasal maddelere karıştırılmamalıdır. Vinka alkaloidleri ile, özellikle mitomisin-C ile kombine kullanıldıklarında, akut nefes darlığı ve ciddi bronkospazm görüldüğü bildirilmiştir. Bu etkiler vinka alkaloidleri uygulandıktan birkaç dakika - birkaç saat sonra, mitomisin dozundan sonra ise 2 hafta içinde ortaya çıkmaktadır. Alkilleyici bir ajan, prokarbazin, prednison ve vinblastin kombinasyonu uygulanan bazı hastalarda amenore, bazılarında da azospermi gözlenmiştir.