1ilaç

CYNT Film Tablet

Lilly

 

Etken Maddeler:

Moksonidin

 

Piyasa Şekilleri:

0.3 mg: 30 film tablet, 0.4 mg: 30 film tablet, 0.2 mg: 30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye düşük dozla başlanmalıdır. Bu, günlük 0.2 mg moksonidin dozuna -sabah alınan bir Cynt 0.2 mg film kaplı tablet- karşılık gelir. Üç hafta sonunda terapötik sonuçlar yetersiz olduğunda doz 0.4 mg moksonidine çıkarılabilir. Doz bir seferde veya gün içinde bölünmüş dozlar şeklinde uygulanabilir. Üç hafta sonra beklenen etki gözlenmezse doz günde maksimum 0.6 mg'a çıkarılabilir. Hiç bir zaman tek doz 0.4 mg'ı veya günde 0.6 mg'ı aşmamalıdır. Orta derecede böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon düzeneği 30 ml/dak'nın üzerinde ve 60 ml/dak'nın altında) olan hastalarda doz tek seferde 0.2 mg'ı veya 0.4 mg'ı aşmamalıdır. Besinler moksonidinin farmakokinetiğini etkilemediğinden öğünlerden önce, sonra veya öğün sırasında alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Moksonidin seçici etkili imidazolin reseptör agonistidir. Beyin sapındaki imidazolin reseptörlerini seçici olarak uyarır ve özellikle rostral ventrolateral medullada periferik sempatik sistemi kontrol eden bu bölgede yoğun biçimde yerleşmiş bulunan imidazoline duyarlı bu reseptörleri etkiler. İmidazolin reseptörlerinin uyarılması ise sempatik aktiviteyi azaltarak kan basıncını düşürür. Sistemik vasküler dirençte azalmaya ve buna bağlı olarak arteriyel kan basıncında düşmeye neden olur. Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği etkin madde ve yardımcı maddelere aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Ayrıca hasta sinus sendromu veya ciddi bradikardilerde (istirahat halinde kalp atım hızı 50 vuruş/dakikanın altında) moksonidin uygulaması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Beta bloker ile kombine edilmiş ise ve her iki ilacın da kesilmesinin gerektiği durumlarda beta blokerin daima daha önce kesilmesi gerekir. Böbrek yetmezliği durumunda (glomerüler filtrasyon hızı 60 ml/dakikadan az) bir birikme durumu söz konusu olmamasına rağmen, moksonidinin hipotansif etkisi özellikle de tedavi başlangıcında dikkatle izlenmelidir. Moksonidin tedavisi hiçbir zaman aniden kesilmemelidir. Moksonidin ile gebelerde gerçekleştirilmiş klinik çalışma yoktur. İnsanlar üzerindeki deneyimlerin kısıtlı olması nedeniyle gebelerde ancak potansiyel yararların, fetüse olası zarara üstün olduğuna karar verilmesi halinde kullanılmalıdır. Klinik öncesi çalışmalarda konjenital anomali oluşumu ve üreme üzerine olumsuz etkiler gösterilmemiştir. Moksonidinin araç veya makine kullanma becerileri üzerine olumsuz etkisi olduğunu düşündürebilecek herhangi bir bulgu mevcut değildir. Ancak uyuklama hali ve halsizlik bildirilmiş olduğundan, beceri isteyen işlemlerde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık karşılaşılan yan etkiler ağız kuruluğu , baş ağrısı, genel yorgunluk ve uyku halidir. Bu semptomlar tedavinin ilk birkaç haftası içinde genellikle azalır. Daha seyrek bildirilen yan etkiler ise bulantı, uykuya dalış güçlüğü, cilt döküntüleri ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlardır. Çok seyrek olgularda anjiyonörotik ödem bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Moksonidin kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid grubu diüretiklerle birlikte güvenle kullanılmaktadır. Diğer antihipertansif ilaçlarla eş zamanlı uygulanmasında additif etki beklenmelidir. Trisiklik antidepresanların, santral etkili antihipertansif ajanların etkinliğini azaltabilmeleri nedeniyle, moksonidin trisiklik antidepresan ajanlarla birlikte uygulanmamalıdır. Moksonidin, lorazepam tedavisi gören kişilerde bozulmuş kognitif performansı orta derecede artırmıştır. Moksonidin, eş zamanlı kullanıldıklarında benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.