1ilaç

İNZETON Tablet

Koz İlaç

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > Trisiklikler ve Benzerleri > Opipramol

 

 

Etken Madde(ler):

Opipramol dihidroklorür 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

Kullanım Şekli:

Hafif olgularda tercihen yatarken olmak üzere günde 1-2 tablet; orta derecede ciddi olgularda 1 tablet sabah, 2 tablet akşam veya günde 3 kez 1 tablet verilir. Şiddetli olgularda günde 3 kez 2 tablete çıkartılabilir. 6 yaş ve üstündeki çocuklarda günlük doz 1 tablettir. En az 2 hafta süreyle düzenli olarak alınmalıdır. Tedaviye ortalama 1-2 ay devam edilmesi önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyete, huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide-bağırsak, solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyin ile ilgili kronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Opipramol ve bileşenlerinden herhangi birine veya dibenzazepin grubunun diğer trisiklik bileşiklerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Opipramol bir MAO inhibitörünün birlikte kullanılmasından sakınılmalıdır. Opipramol bir MAO inhibitörü ile tedaviden sonra verilecekse, önlem olarak arada tedavisiz 14 gün geçmesi tavsiye edilir. Aynı şekilde, Opipramol tedavisinden sonra MAO inhibitörü verilecekse yine aynı önlem alınmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük (çeşitli sebeplere bağlı beyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizm gibi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Trisiklik bileşiklerde nöbet oluşumunun doza bağımlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle önerilen günlük toplam dozu aşılmamalıdır. akın zamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş olan hastalara verilmemelidir. Terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesi zayıf olmakla birlikte, göz içi basıncı artışı, dar-açılı glokomu veya idrar tutukluğu (örneğin, prostat hastalığı) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Bazıları ölümle sonuçlanan az sayıda intihar girişimi bildirilmiştir. Reçeteye, hastaya uygun en az miktarda yazılmalıdır. Postüral hipotansiyonu veya dolaşım labilitesi olan hastalarda kan basıncında düşme görülebilir. Hipertiroidisi olan veya tiroid preparatları alan hastalarda dikkatli olunmalıdır, çünkü istenmeyen kardiyovasküler etki ihtimali olabilir. Trisiklik antidepresanların kullanımı ile ender durumlarda agranülositoz bildirildiğinden, Opipramol ile tedavi sırasında kan sayımı yapılmalıdır (özellikle hastada ateş, boğaz ağrısı veya gribal enfeksiyon ile ilişkili diğer semptomlar gelişirse). Uzun süreli tedavi sırasında karaciğer fonksiyonunun izlenmesi tavsiye edilir. Alerjik deri reaksiyonu oluşursa ilaç kesilmelidir. Kullanımı ile fetusta advers etkilerin (gelişme bozuklukları) muhtemel ilgisi olduğunu bildiren çok ender raporlar mevcut olması nedeniyle, gebelik esnasında kullanımından kaçınılmalıdır, sadece beklenen terapötik fayda fetüs üzerindeki riskten fazla ise düşünülmelidir. Opipramol anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerde istenmeyen bir etki yapmayacak kadar azdır. Hastanın reaksiyon yeteneğini bozabilen uyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinir sistemi belirtilerine neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda hastalar uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Merkezi sinir sistemi: Psişik etkiler: Yaygın olarak uyuşukluk/yorgunluk; seyrek olarak uyku bozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk; çok ender olarak anksiyete. Nörolojik etkiler: Yaygın olarak baş dönmesi; seyrek olarak baş ağrısı, tremor, parestezi; çok ender olarak epileptik nöbetler, ataksi. Antikolinerjik etkiler: Yaygın olarak ağız kuruluğu ; seyrek olarak kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık. Kardiyovasküler sistem: Seyrek olarak postural hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon. Mide-bağırsak kanalı: Seyrek olarak mide bulantısı, kusma, gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu. Karaciğer: Çok ender olarak hepatik fonksiyon bozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar. Deri: Seyrek olarak alerjik deri reaksiyonları (ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem; çok ender olarak saç dökülmesi. Endokrin sistem ve metabolizma: Seyrek olarak libido ve potens bozuklukları; çok ender olarak galaktore. Aşırı duyarlılık: Çok ender olarak Quincke ödemi. Kan: Çok ender olarak lökopeni.

 

İlaç Etkileşimleri:

Klinik deneyim yeterli olmadığından Opipramol ile tedavide bir MAO inhibitörünün birlikte alınması tavsiye edilmez. Trisiklik antidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.barbitüratlar, benzodiazepinler veya genel anestezikler) etkisini artırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetin veya fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri ile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarını artırabilir. Opipramolun terapötik dozlarda antikolinerjik aktivitesi zayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin, antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsak ve mesaneye etkilerini artırabilir. Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Karaciğerde mono-oksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar (barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanların metabolizmasını hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirler ve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarını artırabileceğinden dozları azaltılmalıdır.