1ilaç

NİASCOR E.R. Tablet

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Vitamin B3 (Niasin)

 

Piyasa Şekilleri:

1000 mg: 98 tablet, 1000 mg: 28 tablet, 500 mg: 98 tablet, 500 mg: 28 tablet içeren plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Niascor  yatmadan önce ve hafif bir öğünden sonra alınmalıdır. Boş mideye alınmamalıdır. Niascor alımından yaklaşık 30 dakika önce aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaç alımı kızarıklığı en aza indirir. Niascor tabletler kırılmaz, çiğnenmez ve ezilmez ancak emilebilir. Tabletler kullanılacağı zamana doğru alkol veya sıcak içecekler kullanımından kaçınılmalıdır. Tedaviye günde 500 mg doz ile başlanır ve 4 hafta bu şekilde devam edilir. Daha sonra doz 1000 mg'a yükseltilir. 8 hafta sonra hastanın tedaviye gösterdiği toleransa ve yanıta göre eğer günde 1000 mg'lık doz yeterli değilse, doz günde 1500 mg'a ardından 2000 mg'a çıkartılabilir. İdame dozu alınan cevaba göre 1000-2000 mg arasında değişir. Doz arttırılması 4 haftalık periyodlarda yapılmalı ve her seferinde 500 mg'ı geçmemelidir. Günlük doz günde 1 kez gece yatmadan önce alınmalıdır. Günlük 2000 mg üzerinde doz kullanılması önerilmez. Kadınlar, erkeklerden daha düşük dozlara yanıt verebilir. Niascor tek başına tek başına yetersiz kalırsa ya da yüksek dozları iyi tolere edilemezse bazı hastalarda safra asidi bağlayan reçine ya da HMG-CoA redüktaz inhibitörü ile kombinasyon tedavisi yararlı olabilir.

 

 

Endikasyonları:

Primer hiperkolesterolemisi ve karma dislipidemisi (Frederikson Tip IIa ve IIb) olan ve uygun diyete yeterli yanıt vermeyen hastalarda TK; LDL-K, apo_B ve TG düzeylerini düşürmek ve HLD_K düzeyini yükseltmek amacıyla diyete ek olarak kullanılır. Statin kullanan hastalarda daha fazla TG düşürülmesi ya da HDL yükseltilmesi gerekirse tedaviye eklenebilir. Daha fazla LDL düşürülmesi gerekirse tedaviye statinler eklenebilir. Geçmişinde miyokardial infarktüs (MI) ve hiperkolesterolemi olan hastalarda miyokard infarktüs riskini tekrarını azaltır. Geçmişinde koroner arter hastalığı ve hiperkolesterolemi olanlarda safra asidi bağlayan reçineyle kombinasyonda arterosiklorotik hastalığın ilerleme ve gelişmesini yavaşlatır. Primer hiperkolesterolemili hastalarda uygun bir diyet veya diyete ek tek ilaç kullanılmasına rağmen yeterli yanıt alınamadığında diyete ek olarak safra asidi bağlıyan bir reçine ile birlikte kullanılması endikedir. Serum trigliserid düzeyleri çok yüksek olup pankreatit riski taşıyan ve kararlı diyete rağmen yeterli yanıt alınamayan erişkin hastalarda diyete ek olarak kullanımı endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Niasin ve formülde bulunan yardımcı maddelere alerjisi olanlarda, hepatik yetersizlikte, aktif peptik ülserde, arterial hemorajilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Alkol kullanan hastalarda ve/veya karaciğer hastalığı geçirmiş olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. AST ve ALT (SGOT ve SGPT) dahil serum transaminaz düzeyleri tedaviye başlanmadan önce, ilk yıl 1.5-3 ay ara ile, sonra 6 aylık aralar ile izlenmelidir. Eğer transaminaz düzeyleri ilerleme belirtileri gösterirse, özellikle ULN'nin 3 katına çıkarsa ve sabit kalırsa veya bulantı, ateş ve/veya malasi görülürse ilaç alımı durdurulmalıdır. Karaciğer fonksiyon testleri ve kan glukoz düzeyi izlenmelidir. Ürik asid düzeyi yükselebileceğinden gut hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Safra kesesi, sarılık, karaciğer hastalığı ve diyabeti olanlarda, renal yetersizlikte yüksek dozlar dikkatli olarak kullanılmalıdır. Stabil olmayan koronerli veya MI akut fazında özellikle hastalar nitrat, kalsiyum kanal blokörü, veya adrenerjik blokör ilaçlar kullanıyorsa dikkatli kullanılmalıdır. Antikoagülanlarla birlikte kullanımda tedbirli olunmalıdır; protrombin zamanı ve trombosit miktarı monitorize edilmelidir . Niasin, karaciğerde metabolize edilir ve böbrek yoluyla atılır. Niasin ve HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin beraber uygulanması ile bağlantılı nadiren rabdomiyoliz vakaları görülmüştür. Hastalar, kas ağrısı, güçsüzlük semptomları ve herhangi bir belirti için özellikle tedavinin ilk ayları boyunca ve de her bir ilacın doz artırımı sırasında yakından takip edilmelidir. Diyabetik olanların kan glukoz düzeyi değişiklikleri izlenmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Sağlayacağı faydanın fetus üzerinde olabilecek riskten üstün görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır. anne sütüne geçer.

 

Yan Etkileri:

Kızarma ataklarının (sıcaklık, kızarıklık, kaşınma ve/veya karıncalanma) en sık görülen yan etki olduğu saptanmıştır. Kızarma ataklarına baş dönmesi, taşikardi, çarpıntı, nefes darlığı, terleme, üşüme ve/veya ödem gibi belirtiler eşlik edebilir. Generalize ödem, yüzde ödem, periferal ödem, asteni, üşüme, atriyal fibrilasyon ve diğer kardiyak aritmiler, taşikardi, palpitasyonlar, ortostaz, senkop, hipotansiyon, toksik ambliyopi, sistoid makular ödem, peptik ülser ve peptik ülserasyonun aktif hale geçmesi, sarılık, geğirti, gaz, glukoz toleransında azalma, gut, miyalji, miyasteni, baş dönmesi, uykusuzluk, bacakta kramplar, sinirlilik, parestezi, dispne, hiperpigmentasyon, akantozis nigrikans, makulopapular kızarıklık, ürtiker, cilt kuruluğu, terleme, migren, anafilaksi, anjiyoödem, ürtiker, kızarıklık, dispne, dilde ödem, larinks ödemi, yüzde ödem, periferal ödem, laringismuz ve vezikülobulloz kızarıklık gibi aşırı duyarlıklık reaksiyonlarının nadiren görüldüğü bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Niasin lovastatin ile miyopati ve/veya rabdomiyosis riskini arttırır. Adrenerjik blokör ilaçlarla kullanıldığında vazodilatasyon artışından dolayı postural hipotansiyon oluşur. Oral hipoglisemiklerin etkisi niasin ile azalabilir. Sülfinpirazon ve probenesidin ürikozürik etkisini inhibe eder. Aspirin veya diğer NSAI'ler niasine bağlı kızarıklığı azaltırlar. Aynı anda alkol ya da sıcak içeceklerle alınması kızarıklık ve prurit yan etkilerini artırır. Vitaminler ya da diğer yüksek dozda niasin içeren beslenme preparatları veya nikotinamid gibi benzer bileşikler yan etkilerini artırabilir. Niasin, kateşolaminlerin plazma ya da idrardaki  bazı fluorometrik tayinlerinde hatalı artışlara neden olabilir. Niasin, idrarda bakır sülfat ile yapılan glukoz testlerinde hatalı pozitif sonuçların çıkmasına yolaçabilir.