1ilaç

TOLTEX Film Tablet

Koçak Farma

 

Etken Maddeler:

Tolterodin L-tartarat

 

Piyasa Şekilleri:

1 mg: 56 film tablet, 2 mg: 56 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Önerilen doz günde 2 kere 2 mg'dır. Yan etkiler ciddi boyutlarda ise günde 2 kere 1 mg önerilir. Hepatik veya renal fonksiyonları düşük olan veya sitokrom P450 3A4 inhibitörü alan hastalarda günde 2 kere 1 mg kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ile kendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Üriner retansiyon, kontrol edilemeyen dar açılı glokom, myastenia gravis, tolterodin veya formülasyonunda bulunan yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık, ağır ülseratif kolit, toksik megakolonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İdrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu, gastrointestinal obstrüktif bozukluklar (örn. pilorik stenoz), böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı (doz günde 2 defa 1 mg’ı aşmamalıdır), otonomik nöropati, hiatus hernisi, güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte tedavide (örn. eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol ve mikonazol) (tolterodin dozu günde 2 defa 1 mg’ı aşmamalıdır) dikkatli kullanılmalıdır. Tedavi başlatılmadan önce acil idrara çıkma dürtüsünün ve sıklığının organik nedenleri araştırılmalıdır. Gebe kadınlar tolterodin ile tedavi edilmemelidir. Emzirme döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Tolterodin, akomodasyon bozukluğuna neden olabileceğinden ve reaksiyon zamanını etkileyebileceğinden, araba ve makina kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Yan Etkileri:

Tolterodin, ağız kuruluğu , disepsi ve göz yaşı salgısında azalma gibi hafiften orta şiddete kadar antimuskarinik etki /etkilere yol açabilmektedir. Otonom Sinir Sistemi: Ağız kuruluğu. Gastrointestinal Sistem: Dispepsi, konstipasyon, karın ağrısı, gaz, kusma. Genel: Baş ağrısı. Oftalmoloji: Kseroftalmi. Deri: Kuru cilt. Psikiyatri: Uyku hali ve sinirlilik. Santral Sinir Sistemi: Parestezi nispeten sık görülen yan etkilerdir (> 1/100). Otonom Sinir Sistemi: Görme bozukluğu. Genel: Göğüs ağrısı seyrek  görülen yan etkilerdir (<1/100). Genel: Alerjik reaksiyonlar. Üriner Sistem: İdrar retansiyonu. Santral Sinir Sistemi: Konfüzyon çok nadir görülen yan etkilerdir (1/1000).

 

İlaç Etkileşimleri:

Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlar ile birlikte kullanıldığında terapötik etkinlik ve advers etkiler daha belirginleşebilir. Buna karşılık, muskarinik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapötik etkisi azalabilir. Gastrointestinal sistem üzerinde metoklopramid ve sisaprid gibi prokinetik ajanların etkisi (özofagus alt sfinkterindeki basıncın yükselmesi ve gastroduodenal modilitenin düzenlenmesi şeklinde) tolterodin ile azalabilir. Sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) yada CYP3A4 tarafından metabolize olan veya bu enzimleri inhibe eden diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimlerin olması mümkündür. Makrolit antibiyotikler (eritromisin ve klaritromisin) veya antifungal ajanlar (ketokonazol, itrakonazol ve mikonazol) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri kullanan hastalar günde 2 defa 1 mg doz ile tedavi edilmelidir.