1ilaç

SUFENTA Ampul

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Sufentanil

Önemli:

Bu ürün KIRMIZI REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Sufentanil sitrat 5 mcg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul
10 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Dozajı yaş, vücut ağırlığı, fizik durum, altta yatan patoloji, diğer ilaçların kullanımı, cerrahi girişimin türü ve anesteziye göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. İntravenöz uygulama: Uygulama öncesinde i.v. olarak küçük doz antikolinerjik yapılması önerilmektedir. Analjezik tedaviye ek olarak kullanım: Genel cerrahi girişim geçiren hastalarda 0.5-5 mcg/kg dozlarında cerrahi stimülasyona sempatik yanıtı azaltıp, kardiyovasküler stabiliteyi koruyarak yoğun analjezi sağlar. 0.5 mcg/kg dozunun 50 dakika süreyle etki etmesi beklenir. Her hastanın gereksinimine ve kalan tahmini ameliyat süresine göre 10-25 mcg kadar ek doz uygulanabilir. Anestezik ajan olarak kullanım: >=8 mcg/kg dozunda kullanıldığında anestezi sağlar. 24-50 mcg/kg ek dozlar anestezi sırasında kardiyovasküler stabilitenin sağlanması için yeterlidir. Epidural uygulama: Postoperatif ağrı tedavisinde kullanım; başlangıçta 30-50 mcg verildiğinde 4-6 saat süreyle yeterlidir. 25 mcg’lık ek boluslar yapılabilir. Travay ve vajinal doğum sırasında analjezik tedaviye ek olarak kullanım; epidural bupivakain’e (%0.12-0.25) 10 mcg eklenmesi analjezi sağlar. 2 kez daha uygulama yapılabilir. Toplam olarak 30 mcg sufentanilin aşılmaması önerilir. Yaşlılarda ve düşkün hastalarda doz azaltılmalıdır. Çocuklarda kullanım; 2 yaşından küçük çocuklarda kulllanılmamalıdır. Major cerrahi girişim öncesinde 2-12 yaşları arasındaki çocuklarda anestezinin başlatılması ve sürdürülmesi için %100 oksijen ile birlikte 10-20 mcg/kg anestezik doz uygulanmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

İntravenöz: Dengeli bir genel anestezinin başlatılması ve sürdürülmesi sırasında analjezik tedaviye ek olarak, büyük cerrahi girişimler geçiren hastalarda anestezinin başlatılması ve sürdürülmesi amacına yönelik bir anestezik ajan olarak. Epidural: Genel cerrahi, torasik veya ortopedik girişimler ve sezaryan ameliyatı sonrasında postoperatif ağrının tedavisi amacıyla, travay ve vajinal doğum sırasında analjezik amaçla epidural bupivakaine ek olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca veya diğer morfinomimetiklere karşı intolerans, sekresyonda duraklama, solunum depresyonu, ciddi hemoraji veya şok, septisemi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, trombositopeni, koagülopati, epidural uygulama tekniği ile kontrendike olabilecek tıbbi durumlar ve konkomitan antikoagülan tedavide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kafatası travması veya alkol ve hipnotik ilaçların etkisi altında anksiyeteye giren hastalarda, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan, pulmoner fonksiyonu azalmış ve bronşiyal astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlılarda kardiyovasküler değişikliklerin insidansının yüksek olduğu gözlenmiştir. Çocuklara uygulanmamalıdır. İntraserebral uyumu bozulmuş hastalarda opioidlerin hızlı bolus enjeksiyonlarından kaçınılmalıdır. Gebelikte 30 mcg’ın üzerindeki dozlarda kategori C  geçerlidir. anne sütüne geçtiğine ilişkin bilgi yoktur. Hastanın reaksiyonlarını yavaşlatabilir.

 

Yan Etkileri:

En yaygın yan etki tedavi edilen hastaların %30’unda oluşan sedasyondur. Sık rastlanan: Tüm vücut; baş ağrısı, baş dönmesi. Kardiyovasküler; kan basıncında geçici azalma, bradikardi. MSS; sedasyon, ateş, solunum depresyonu, apne, miyoklonik hareketler. Gastrointestinal; bulantı ve kusma. Kas-iskelet; kas rijiditesi. Ürogenital; idrar retansiyonu, idrar tutamama. Oftalmolojik; miyozis. Diğer; Prurit. Ender: Tüm vücut; allerjik reaksiyonlar (ör.anaflaksi, bronş spazmı, ürtiker). Kardiyovasküler; asistol. Solunum sistemi; larenks spazmı.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitüratlar morfinin ve türevlerinin solunumu deprese eden etkilerini güçlendirebilir. Alkol, opioidler, benzodiazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar, hipnotik ajanlar ve diğer MSS depresanları narkotiklerin kullanımı sırasında solunum depresyonunu arttırabilir. Ketokonazol, itrakonazol, ritovanir sufentanil metabolizmasını inhibe edebilir. Bu, uzamış ya da gecikmiş solunum depresyonu riskini arttırabilir. MAO inhibitörlerinin narkotik analjeziklerle etkileştikleri ve kardiyak fonksiyonu bozdukları bildirilmiştir. O nedenle MAO inhibitörleri ile tedavi kesildikten sonraki 2 hafta içinde kullanılmamalıdır.