1ilaç

FENTANYL Ampul

Johnson&Johnson

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Fentanil

Önemli:

Bu ürün KIRMIZI REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Fentanil 0.05 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul
Üretilmiyor
10 ml'lik 5 ampul
Üretilmiyor
10 ml'lik 50 ampul
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Fentanyl dozu yaş, vücut ağırlığı, fiziksel durum, altta yatan patolojik koşullar, başka ilaçların kullanımı ile cerrahi ve anestezinin tipine göre her hastada ayrı ayarlanmalıdır. Ek dozların hesaplanmasında başlangıç dozunun etkisi dikkate alınmalıdır. Bradikardiden sakınmak üzere indüksiyondan hemen önce küçük bir dozda intravenöz anti-kolinerjik uygulanması önerilir. Bulantı ve kusmanın önlenmesi için droperidol verilebilir. Genel anestezide analjezik destek olarak kullanımı: Düşük doz: 2 mcg/kg (küçük dozlardaki Fentanyl minör ancak ağrılı cerrahi uygulamaların çoğunda yararlıdır). Orta doz: 2-20 mcg/kg (cerrahi uygulama daha komplike olduğunda daha yüksek dozlar gerekebilir). Yüksek doz: 20-50 mcg/kg. Daha uzun süren büyük cerrahi uygulamalarda ve hastanın iyi olma haline zarar verebilecek stres yanıtı sırasında nitrik oksid/oksijen ile birlikte 20-50 mcg/kg Fentanyl'in hafifletici etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu sınırlardaki dozlar cerrahi sırasında kullanıldığında, ileri düzeyde post-operatif solunum depresyonu olasılığı göz önüne alınarak post-operatif ventilasyon ve izleme şarttır. Hastanın gereksinimleri ve operasyonun tamamlanması için gerektiği tahmin edilen süreye göre 25-250 mcg'lık ek dozlar uygulanabilir. Anestezik ajan olarak kullanımı: Cerrahi strese yanıtın hafifletilmesi özellikle önemli olduğunda oksijen ve kas gevşetici ile birlikte 50-100 mcg/kg'lık dozlar uygulanabilir. Bu teknik ek anestezik ajanlar kullanımına gerek kalmaksızın anestezi sağlar. Belirli olgularda bu anestezik etkinin sağlanması için 150 mcg/kg'a kadar dozlar gerekebilir. Fentanyl bu biçimde miyokardın aşırı oksijen gereksiniminden korunması gereken hastalardaki açık kalp cerrahisi ve belirli başka majör cerrahi prosedürlerde özellikle endikedir. Yaşlı ya da güçten düşmüş kişilerde başlangıç dozu diğer opiadlarda olduğu gibi azaltılmalıdır. 2-12 yaşlarındaki çocuklarda indüksiyon ve idame için 2-3 mcg/kg kadar azaltılmış bir doz önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Genel ya da lokal anestezide narkotik analjezik katkısı olarak; anestezinin indüksiyonunda droperidol gibi bir nöroleptik ile birlikte anestetik premedikasyon olarak ve genel ya da lokal anestezinin idamesinde yardımcı olarak ve majör cerrahi operasyona girecek yüksek-riskli hastalarda oksijen ile anestetik ajan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşenlerinden birine ya da başka morfinomimetiklere karşı toleransı olmayan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm güçlü opiodlerde olduğu gibi, solunum depresyonu dozla ilişkilidir ve nalokson gibi spesifik bir narkotik antogonisti ile geri döndürülebilir, ancak solunum depresyonunun opioid etkisinden daha uzun sürebilmesi nedeniyle daha sonra ek dozlar gerekebilir. Derin analjeziye post-operatif periyotda da kalıcı olan ya da nüks edebilen belirgin solunum depresyonu eşlik edebilir. Anestezi sırasında hiperventilasyon hastanın CO2'e yanıtını değiştirebilir bu da post-operatif solunumu etkiler. Torakal kasları da kapsayan kas rijiditesi ortaya çıkabilir. Non-epileptik miyoklonik hareketler ortaya çıkabilir. Yeterli miktarda antikolinerjik almayan hastalarda ya da fentanil non-vagolitik kas gevşeticilerle kombine edildiğinde bradikardi ve muhtemelen asistol ortaya çıkabilir. Bradikardi atropinle tedavi edilebilir. Opioidler özelikle hipovolemik hastalarda hipotansiyonu indükleyebilirler. İntraserebral uyumu tehlikede olan hastalarda hızlı bolus enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Kronik opioid terapisinde olan ya da opioid bağımlılık öyküsü bulunan hastalarda daha yüksek doz gerekebilir. Yaşlı ya da zayıf hastalarda dozun azaltılması önerilir. Kontrol edilemeyen hipotiroidizm, pulmoner hastalık, solunum rezervinin azalması, alkolizm, yetersiz böbrek ya da karaciğer fonksiyonu olan hastalarda opioidler dikkatle titre edilmelidir. Fentanil droperidol ile birlikte kullanıldığında hipotansiyon insidansı daha yüksektir. Droperidol ekstrapiramidal semptomları indükleyebilir ama bu durum antiparkinson ajanlarla kontrol altına alınabilir. Gebe hastalara uygulanmasından önce riskler ve potansiyel yararlar değerlendirilmelidir. Fentanilin plasentaya geçmesi ve fötal solunum merkezinin opiatlara özellikle duyarlı olması nedeniyle doğum sırasında (sezaryen de dahil olmak üzere) uygulama önerilmez (i.m. ya da i.v.). anne sütüne geçebilir. Bu nedenle bu ilacın uygulanmasında sonraki 24 saat içinde emzirme önerilmez. Hasta yalnızca uygulamanın ardından yeterli zaman geçtiğinde araç ya da makine kullanabilirler.

 

Yan Etkileri:

İntravenöz opioid ugulamasıyla bağlantılı olarak ör. solunum depresyonu, apne, kas rijiditesi (torakal kasları da içerebilen), miyoklonik hareketler, bradikardi, (geçici) hipotansiyon, bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi advers reaksiyonlar görülebilir. Daha seyrek bildirilen advers reaksiyonlar: Larenks spazmı,alerjik reaksiyonlar (anaflaksi, bronkospazm, prurit, ürtiker gibi) ve asistol bildirilmiştir. Nadir olgularda operasyondan sonra sekonder rebound solunum depresyonu gözlenmiştir. Droperidol gibi bir nöroleptik ile kullanıldığında ürperme ve/veya titreme; huzursuzluk, post-operatif halüsinasyon episodlar; ve ekstrapiramidal semptomlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitüratlar, benzodiazepinler, nöroleptikler, halojenik gazlar, non-selektif MSS depresanları (ör.alkol) narkotiklerin neden olduğu solunum depresyonunu güçlendirebilirler. Fentanil çoğunlukla CYP3A4 tarafından büyük ölçüde ve hızlı biçimde ve metabolize edilir. Oral ritonavir i.v. fentanil klirensini üçte iki oranında azaltmıştır; ancak tek doz i.v. fentanil uygulamasının ardından elde edilen maksimum plazma konsantrasyonu etkilenmemiştir. Herhangi bir cerrahi ya da anestezik uygulamadan 2 hafta önce MAO inhibitörlerinin bırakılması gerekir.