1ilaç

ETOMIDATE Lipuro IV Ampul

İrengün

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Etomidat 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 10 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Genellikle, etkin hipnotik doz, 0.15-0.3 mg/kg etomidattır. 15 yaşına kadar çocuklara ve yaşlı hastalara tek doz 0.15-0.2 mg/kg etomidat verilir. Bu yaş grubundaki hastalarda, asıl doz klinik etkiye göre ayarlanmalıdır. Karaciğer sirozu olanlarda ve nöroleptik opioidler ya da sedatifler ile premedikasyon uygulanmış hastalarda doz düşürülmelidir. Status epilepticus ya da epilepsi nöbetlerini ortadan kaldırmak için yeterli miktarda etomidatın (0.3 mg/kg) hızlı bir şekilde, örn: 10 saniye içinde enjekte edilmesi özel bir anestezi endikasyonudur. Gerekirse, bu doz bir kaç kez tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Genel anestezinin indüksiyonunda kullanılır. Özellikle kısa, tanıya yönelik prosedürlerde veya ayaktan hastalarda ilacın etkisinin çabuk geçmesi istendiğinde kullanıma uygundur. Etomidatın tavsiye edilen dozlarda hemodinamik parametrelere çok az etkisi olduğu için, kardiyak cerrahide ve kardiyovasküler sistem hastalarında kullanım açısından özellikle uygundur.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etomidata bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Yalnızca intravenöz yolla enjekte edilmelidir. Etomidat kullanıldığında apne tedavisi için resüsitasyon donanımı hazır bulundurulmalıdır. Adrenokortikal bezin işlev bozukluğunda profilaktik kortizol ilavesi gerekebilir (örn: 50-100 mg hidrokortizon). Bu durumda ACTH ile böbrek üstü bezinin uyarılması yararlı değildir. Karaciğer sirozlu hastalarda veya nöroleptik, opioidler veya sedatif ilaç alanlarda etomidat dozunun azaltılması gerekir. İndüksiyondan 1-2 dakika önce intravenöz yolla düşük dozda fentanil verilerek miyoklonus ve ağrılı enjeksiyondan geniş ölçüde kaçınılabilir. Önerilenden daha yüksek dozlarda bildirildiği gibi kalp debisinde azalma olasılığı nedeniyle yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir analjezik etkiye sahip olmadığından cerrahi işlemler sırasında uygun analjezikler ile desteklenmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Doğurganlık üzerinde primer bir etkisi yoktur. Primer embriyotoksik ve teratojenik etkileri de bulunmamaktadır. Sıçanlarda anne için toksik olan dozlarda sağ kalımın azaldığı saptanmıştır. Gebelik sırasında potansiyel yararları fetal risklerini aştığı takdirde kullanılmalıdır. Etomidat obstetrik anestezi sırasında plasenta bariyerinden geçer. Etomidat almış annelerin yenidoğan bebeklerinin Apgar skorları başka hipnotik ajanların kullanımından sonra doğan bebeklerin skorlarına denktir. Anneye verildikten sonra yenidoğanın kortizol düzeylerinde yaklaşık 6 saat süren geçici bir düşüş gözlenmiştir. Azalmış değerler normal sınırlar içinde kalmıştır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak pek çok ilaç anne sütüne geçtiğinden emziren anneye uygulandığında dikkatli olunmalıdır. Çok kısa (15 dakikaya kadar) cerrahi uygulamalarda hasta uyandıktan 30-60 dakika sonra normal dikkat durumuna döner.

 

Yan Etkileri:

Etomidat verdikten sonra hastada bulantı ve/veya kusma (çoğunlukla opioidlerle birlikte kullanım sonucunda) veya öksürük, hıçkırık ve/veya titremeler görülebilir. Solunum depresyonu ve apne olasılığı resüsitasyon donanımının bulunmasını gerektirir. Seyrek görülen bronkospazm ve anafilaktoid reaksiyonları içeren alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Pazarlama sonrası spontan bildirilen nadir olgular laringospazm, kardiyak aritmiler ve konvülziyonlardır. Özellikle herhangi bir premedikasyon verilmediğinde bir veya birden fazla kas grubunda spontan hareketler oluşabilir. Bu hareketler subkortikal inhibisyonun ortadan kalkmasıyla ilişkilendirilmiştir. İndüksiyondan 1-2 dakika önce intravenöz yolla küçük dozlarda fentanil veya diazepam verilerek geniş ölçüde engellenebilirler. Enjeksiyonu sırasında bazen özellikle ince bir damara enjekte edildiğinde venöz ağrı gözlemlenebilir. Etomidatın indüksiyon dozları ACTH enjeksiyonuna yanıt vermeyen düşük plazma kortizol düzeyleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu düzeyler yaşamsal bulgularda değişikliklerle veya morbiditenin artmasıyla ilişkilendirilmemiştir. Etomidat indüksiyonuna periferik damar direncinde azalmaya bağlı olarak kan basıncında hafif ve geçici düşüş eşlik edebilir (özellikle droperidol verildikten sonra). Hipotansiyonun tehlikeli olabildiği düşkün hastalarda alınması gereken önlemler: İndüksiyondan önce, dolaşımdaki kan hacmini arttırmak için infüzyona başlanmalıdır. Mümkün olduğu ölçüde diğer indüksiyon ajanlarından kaçınmalıdır. Hasta sırtüstü yatar durumdayken indüksiyon uygulanmalıdır. İlaç yavaşça enjekte edilmelidir (örn: 1 dakikada 10 ml).

 

İlaç Etkileşimleri:

Sedatif ilaçlar etomidatın hipnotik etkisini artırabilir.