1ilaç

TRİPTİLİN Film Tablet

I.E.Ulugay

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > Trisiklikler ve Benzerleri > Amitriptilin

 

 

Etken Madde(ler):

Amitriptilin hidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 30 film tablet
25 mg: 40 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz 50 mg'dır. Bu doz sabah 10, öğle 10 ve akşam yatmadan önce 30 mg şeklinde uygulanır. Klinik tedavide başlangıçta 3-6x25 mg ve daha sonra gerektiğinde günlük 150-300 mg uygulanır. İdame doz günde 1-4x10-25 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon belirtilerinin giderilmesinde, özellikle de endojen depresyonun tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Amitriptiline önceden aşırı duyarlığı bilinen kişilerde ve yakın geçmişte miyokard enfarktüsü geçirenlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Amitriptilin antimuskarinik etkileri nedeniyle üriner retansiyona sebep olduğu için, prostat hipertrofisinde veya konstipasyonu olan hastalarda, dar açılı glokom vakalarında veya göz içi basıncının yüksek olduğu durumlarda dikkatli kullanılmalıdır. Amitriptilinin kardiyovasküler rahatsızlıkları olan hastalarda kullanımı sırasında hastalar yakından izlenmelidir. Trisiklik antidepresanların epileptojenik etkileri olduğundan epileptik geçmişi olanlarda bu grup ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır. Bu grup ilaçlar diyabetik hastalarda kan şekeri seviyelerini değiştirebilir. Karaciğerde metabolize olduklarından karaciğer yetmezliği olanlara ihtiyatla verilmelidir. Hipertiroidi olanlarda ilaca yanıtın artabileceği gözönüne alınmalıdır. İntihara eğilimli olan depresyonlu hastalarda tedavi sırasında dikkatli takip gerekir. Bipolar (manik depresif) hastalıkta trisiklik antidepresanlar uygun tedavi aracı değildirler. Şizofreninin depresif döneminde trisiklik antidepresanların kullanılması psikotik semptomları artırabilir. Amitriptilin ile genellikle tedavinin başlangıcında uyuklama hali görülebileceğinden hastaların otomobil veya makine kullanmaları sakıncalıdır. Yaşlı hastalar ve adolesanlar bu grup ilaçların yan etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından özellikle başlangıçta daha düşük dozların kullanımı önerilmektedir. Hamileler özellikle ilk üç ayda kullanmamalıdır. Hamileliğin daha sonraki dönemlerinde de çok büyük bir zorunluk olmadıkça kullanılmamalıdır. Amitriptilin anne sütüne geçer. Bu nedenle süt veren annelerde kullanılmamalı, kullanım zorunluğunda ise anne sütü bebeğe verilmemelidir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Amitriptilinin yan etkilerinin birçoğu, diğer trisiklik antidepresanlarda olduğu gibi antimuskarinik etkilerinin bir sonucudur. Antidepresan etki elde etmeden önce antimuskarinik yan etkiler gelişebilir. Tedavinin devamında ya da başlangıçta daha düşük dozlarla başlanıp sonradan dozun artırılması durumunda yan etkiler azalmaktadır. Bu yan etkiler ağız kuruluğu , konstipasyon, üriner retansiyon, bulanık görme ve akomodasyon bozuklukları, göz içi basıncında artış ve hiperpireksidir. Uyku hali oldukça sık karşılaşılan bir yan etkidir. Nispeten sık görülen diğer bir yan etki de (özellikle yaşlı hastalarda) ortostatik hipotansiyon veya taşikardidir. Trisiklik antidepresanların özellikle yüksek dozda verildiklerinde aritmi, sinusal taşikardi oluşturdukları ve ileti süresini uzattıkları bildirilmiştir. Bu grup ilaçların daha çok yaşlı hastalardaki nörolojik advers etkileri arasında baş ağrısı, periferal nöropati, ataksi, epileptik nöbetler, nadiren konuşma güçlükleri, kulak çınlaması ve tremor gibi ekstrapiramidal semptomlar verilmektedir. Gastrointestinal şikayetler ise ağızda metalik tat, mide bulantısı ve kusma ile birlikte gastrik irritasyon şeklindedir. Ürtiker ve anjiyoödem gibi alerjik cilt reaksiyonları ve ışığa duyarlılık bildirilmiştir. Çok nadir olarak kolestatik sarılık, eozinofili, kemik iliği depresyonu, trombositopeni, lökopeni ve agranülositoz gibi kan hastalıkları da kaydedilmiştir. İlacın endokrin etkileri arasında jinekomasti ve galaktore verilmektedir. Vücut ağırlığında ve cinsel fonksiyonlarda değişmeler gözlendiği de belirtilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ve depresyona neden olan antimuskarinik ilaçlar dahil merkezi sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alınması halinde amitriptilinin yan etkileri artabilecektir. Antiepileptikler ve barbütüratlar gibi enzim oluşturucular trisiklik antidepresanların metabolizmasını artırabilirler ve dolayısıyla daha düşük plazma konsantrasyonlarına ve daha az antidepresan cevaba neden olabilirler. Buna karşılık simetidin, metilfenidat ve nöroleptikler trisiklinlerin metabolizmasını yavaşlatarak daha yüksek plazma konsantrasyonlarına ve beraberinde toksisiteye yol açabilirler. Tiroid preparatları da trisiklik antidepresanlara cevabı artırabilirler. Betanidin, debrisokuin, guanetidin ve klonidinin antihipertansif etkileri trisiklik antidepresanlarla azalabilir. Sempatomimetiklerin pressör etkileri trisiklik antidepresanlarla artabilir ve vazokonstriktör olarak bu ajanları içeren lokal anestezik preparatlar büyük dikkat ile kullanılmalıdır. Sempatomimetikler i.v. olarak enjekte edildiklerinde bu etkileşmenin daha riskli olması muhtemeldir. Trisiklik antidepresanlar monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri alan hastalara genellikle verilmemelidir. Daha önce MAO inhibitörü verilmiş olan hastalarda ise en az 14 gün aradan sonra amitriptilin kullanılabilir. Benzer şekilde trisiklik bir antidepresanın kesilmesinden sonra bir MAO inhibitöre başlamak gerektiğinde birkaç gün beklenmelidir. Antikolinerjik ilaçlarla trisiklik antidepresanların birlikte verilmesi halinde paralitik ileus görülebilir. Antikolinerjik ve nöroleptik ilaçlarla amitriptilin hidroklorürün birlikte kullanımı sırasında hiperpireksi bildirilmiştir.