1ilaç

BİTAZOL Ampul

I.E.Ulugay

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler):

Ornidazol 500 mg/3 ml

 

Piyasa Şekilleri:

3 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda ve amipli karaciğer apsesinde ornidazol i.v. infüzyonla uygulanır. İntravenöz uygulama için Bitazol Ampul 50-200 mL serum fizyolojik çözeltisi ile veya %5 dekstroz çözeltisinde seyreltilmelidir ve bu çözeltinin infüzyonu 15-30 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır. İntravenöz infüzyon konsantrasyonlarının 5 mg/ml’yi aşmaması önerilmektedir. Amebiyazda: Şiddetli amipli dizanteri ve amipli karaciğer apsesinde ornidazol başlangıç olarak 500-1000 mg dozda i.v. infüzyonla verilir. Arkasından 3-6 gün süreyle her 12 saatte bir 500 mg uygulanır. Çocuklar için bu doz günde 20-30 mg/kg’dır. Dilüsyon ile uygulamaya hazır hale getirilen solüsyon bekletilmeden kullanılmalıdır. Anaerobik bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde: Tedaviye başlangıçta 500-1000 mg i.v. infüzyon ile başlanması ve arkasından 5-10 gün süre ile her 12 saatte bir 500 mg ile veya her 24 saatte bir 1000 mg ile devam edilmesi önerilmektedir. Tedaviye enjektabl form ile başlanması halinde oral tedaviye en erken zamanda geçilmelidir. Çocuklara her 12 saatte bir 10 mg/kg verilir. Cerrahi müdahalelerle ilgili anaerobik bakteriyel enfeksiyonların profilaksisi için: Operasyondan önce 30 dakika süre ile i.v. infüzyonla 500-1000 mg verilebilir. Keza operasyon sonrası 24 saatte bir 2 ampul veya 12 saatte bir 1 ampul 1-5 gün süre ile uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlarda; amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlarda, amebiasis'in tüm ekstraintestinal formlarında; Giardiasis (lambliasis); anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda (septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları,doğum sonrası septisemi, septik abortus ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilenen endometrit vakalarında) endikedir. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar başta olmak üzere, cerrahi müdahalelerde profilaksi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ornidazol, diğer nitroimidazol türevleri veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında veya emziren annelere gerekli olmadıkça verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.