1ilaç

STREPTOMYCINE Flakon

I.E.Ulugay

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Streptomisin

 

 

Etken Madde(ler):

Streptomisin sülfat 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 g: 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ağır enfeksiyonlarda günde 2-4 g, her 6-12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde; mikroorganizmaların çok duyarlı olduğu daha hafif enfeksiyonlarda günde 1-2 g; çocuklarda günde 20-40 mg/kg her 6-12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde verilir. Enjeksiyonlar büyük kaslar içine ve derine yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Streptomisin, diğer antimikobakteriyel ilaçlarla birlikte başlıca tüberküloz tedavisinde kullanılan bir aminoglikozid antibiyotik olup, primer antitüberküloz ilaç olarak sınıflandırılır. Streptomisin, enfeksiyona neden olan duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tüberkülozun tüm formlarında etkilidir. Sadece diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte kombine halde kullanılmalıdır. En sık olarak PAS ve izoniazidle birlikte kombine halde kullanılır. Tüberküloz dışındaki enfeksiyonlarda streptomisin, potansiyel açıdan daha az zararlı terapötik ilaçların etkisiz olduğu veya kontrendike olduğu Pasteurella pestis (veba), Pasteurella tularensis (tularemi); Donovanosis (Granuloma inguinale); Brucella; H. ducreyi (yumuşak şankr); H. İnfluenza (solunum yolları, endokardiyal, meningeal enfeksiyonlarda diğer antibakteriyel ilaçlarla birlikte); K. pneumoniae pnömonisi (diğer antibakteriyel ilaçlarla birlikte); E. coli, Proteus, A. aerogenes, K. pneumoniae ve Streptococcus faecalis'in neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında; Strep. viridans, Strep. faecalis (endokardiyal enfeksiyonlarda penisilinle birlikte); Gram negatif basillerin yol açtığı bakteriyemide (diğer antibakteriyel ilaçlarla birlikte) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Streptomisine aşırı duyarlılığı olanlarda veya toksik reaksiyon gösterenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek fonksiyon bozukluğu ve prerenal azotemisi olan hastalarda ciddi nörotoksik reaksiyon riski büyük ölçüde artar. Bunlar, işitme ve optik sinir bozuklukları, periferal nevrit, araknoidit ve ensefalopatidir. Böbrek fonksiyonları dikkatle incelenmeli ve böbrek harabiyeti ve azot retansiyonu olan hastalara düşük dozlar verilmelidir. Böbrek harabiyeti olanlarda doruk plazma konsantrasyonu 20-25 mcg/ml'yi geçmemelidir. Streptomisin, sıklıkla işitme sinirinin vestibüler dalını etkileyerek bulantı, kusma ve baş dönmesine yol açabilir. Bu durum, uygulanan ilacın miktarı ve süresiyle doğru orantılıdır. İleri yaşlarda ve böbrek yetmezliğinde ototoksisite riski artar. İlacın kesilmesiyle bu semptomlar kaybolur. Uzun süreli tedavide işitme kaybı kaydedilmişse de genellikle geçicidir. Uzun süreli tedavilerde audiogram, vestibüler ve böbrek testleri yapılmalıdır. Kulak çınlaması, kulakta uğultu veya kulaklarda dolgunluk hissi görüldüğü takdirde streptomisin tedavisi kesilmelidir. Zührevi hastalıkların tedavisinde sifilis varlığından şüpheleniliyorsa, tedaviden önce uygun laboratuvar testleri yapılmalı ve en az 4 ay arayla serolojik testler tekrarlanmalıdır. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, streptomisine bağlı süperenfeksiyon gelişebilir. Böyle bir durumda uygun tedavi uygulanmalıdır. Streptomisin plasenta engelini aştığından, fetusta toksisiteyi önleme açısından gebelerde dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen ototoksik reaksiyonlar bulantı, kusma ve baş dönmesi, yüzde uyuşma, daha az olarak da sağırlıktır. Ayrıca genel olarak döküntüler, ateş basması, ürtiker, anjiyonörotik ödem ve eozinofili ve daha seyrek olarak da eksfolyatif dermatit, anafilaksi, azotemi, lökopeni, trombositopeni, pansitopeni, hemolitik anemi, kas zayıflığı ve görme bulanıklığı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, paramomisin, viomisin, sefaloridin, polimiksin ve tobramisin gibi diğer nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte veya peş peşe verilmemelidir. Streptomisin, kas gevşeticilerle birlikte verildiğinde sinerjik etki gösterdiğinden nöromüsküler blokaj nedeniyle solunum durmasına neden olabilir.