1ilaç

ARMİSETİN Kapsül

Günsa

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Kloramfenikol

 

 

Etken Madde(ler):

Kloramfenikol 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

24 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 4 eşit kısımda uygulanan 50 mg/kg'dır. Gerektiğinde uygulanan doz miktarı 100 mg/kg'a kadar çıkartılabilir. Ancak bu süre çok kısa tutulmalıdır. Yeni doğanlarda 25 mg/kg hesabıyla uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Kloramfenikol in vitro olarak Rickettsia, Lymphogranuloma-psittacosis grubu ve Vibrio cholera'ya karşı etkilidir. Özellikle Salmonella typhi ve Hemophilus influenza'ya karşı aktiftir. S. typhi'nin neden olduğu akut enfeksiyonlarda endikedir ancak tifo basili portörlerin mutad tedavisinde önerilmez. Bakteriemi menenjit ve Gram-negatif bakterilerin neden olduğu diğer ağır enfeksiyonlar, diğer antibiyotiklere direnç gösteren ve kloramfenikole duyarlı olduğu saptanan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda ve Cystic fibrosis'te endikedir. Tifoda nükslerin önlenmesi için ateş düştükten sonra 8-10 gün süreyle terapötik dozda kloramfenikol verilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kloramfenikole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Kloramfenikol hafif enfeksiyonlarda, endikasyon sahasına girmeyen hastalıklarda (örn. soğuk algınlığı, influenza, boğaz enfeksiyonları) veya bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde (profilaktik olarak) kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda, önerilen dozlarda bile antibiyotiğin kan düzeyinde aşırı bir yükselme görülebilir. Böbreklerde toksik etki gösterebileceğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde tam güvenle kullanılabileceğine dair kanıt yoktur, çünkü antibiyotik hem plasenta bariyerini aşarak fetusa hem de süt yoluyla bebeğe geçerek Gray sendromuna neden olabilir. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi kloramfenikolle tedavi sonucunda da dirençli mikroorganizmaların (mantarlar dahil) aşırı üremesi sonucunda bir süperenfeksiyon görülebilir. Böyle durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Prematürelerde ve bebeklerde Gray sendromu oluşabileceği düşünülerek dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kloramfenikol kullanımından sonra ciddi ve öldürücü kan diskrazileri (aplastik anemi, trombositopeni ve granülositopeni) görülebilir. Kan diskrazileri hem kısa, hem de uzun süreli tedavilerden sonra ortaya çıkabilir. Daha az tehlikeli ilaçların etkili olduğu durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır. Büyük ölçüde ölümle sonuçlanan ve aplastik anemiye dönüşen irreversibl kemik iliği depresyonu, kemik iliği aplazisi ve hipoplazisinin tedavisinden haftalar veya aylar sonra görülebilir. Periferal olarak, en sık pansitopeni görülür ancak az sayıda olguda 3 ana hücre tipinden (eritrosit, lökosit, trombosit) yalnız bir veya ikisi etkilenebilir. Kloramfenikolün uzun süre ve yüksek dozda kullanılmasıyla reversibl kemik iliği depresyonu da görülebilir. Bu tür olgularda erythroid hücrelerde vakuolizasyon, retikülopeni, serum demir düzeyinde ve demir bağlama kapasitesinde azalma , anemi görülür. Tedaviye son verildiğinde hastalar süratle iyileşir. Baş ağrısı, mental konfüzyon, uzun süreli tedavilerde optik ve periferal nevrit, ateş, ciltte döküntü, ürtiker, anjiyoödem, anafilaksi görülebilir. Tifo tedavisi sırasında tifo basillerinin süratle yok edilmesiyle açığa çıkan endotoksinler Herxheimer reaksiyonuna yol açabilir. Bu gibi endotoksik şoklarda sistemik kortikosteroid tedavisi gereklidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği depresyonuna yol açabilecek diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Kloramfenikol mikrozomal enzimleri inhibe ettiğinden tolbutamid, fenitoin, bishidroksikumarin gibi bu enzimlerle inaktive olan ilaçların yıkımını önleyerek toksisitesini artırabilir. Fenitoin ve barbitüratlar kloramfenikolün inaktivasyonunu hızlandırır, parasetamol ise inaktivasyonu yavaşlatır.