1ilaç

TELEBRIX-35 IV Flakon

Guerbet

 

Etken Madde(ler):

Sodyum iyoksitalamat 96.6 mg/ml, Meglumin iyoksitalamat 650.9 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik 1 i.v. flakon, 50 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ventrikülografide ortalama olarak her enjeksiyonda 40 ml; koroner anjiyografide enjeksiyon başına 4-8 ml; dijital subtraksiyon anjiyografisinde 0.6 ml/kg vücut ağırlığı; intravenöz ürografide toplam olarak 2 ml/kg vücut ağırlığı; bilgisayarlı tomografide her inceleme için 100 ml kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Anjiyokardiyografi (ventrikülografi, koroner anjiyografi), dijital subtraksiyon anjiyografisi, intravenöz ürografi ve bilgisayarlı tomografide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Miyelografi için kesinlikle kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Suda çözülebilen üç iyotlu kontrast maddeler bazan ciddi hatta fatal yan etkilere yol açabilir. Bu reaksiyonlar daha önceki incelemeler sırasında radyodiagnostik kontrast maddelere karşı reaksiyon geliştiren veya allerji öyküsü (astım, ekzema, ürtiker, saman nezlesi, çeşitli gıda ve ilaç allerjileri) olan hastalarda ortaya çıkar. Ancak bunlar daima ön belirti vermeden ortaya çıkarlar. Bu tip reaksiyonlar iyota karşı duyarlılık testleriyle önceden belirlenemeyecekleri gibi bu testler bazı durumlarda tehlikeli bile olabilirler. İnceleme boyunca, devamlı tıbbi kontrol, özellikle nabız ve kan basıncı kontrolü yapılmalı ve olası reaksiyonları düşünerek damar yolu açık tutulmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, majör respiratuvar yetmezliği veya allerji öyküsü veya iyot duyarlılığı olan hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır. İncelemeden önce dehidratasyon önlemleri ve renal yetmezlik, diyabet, miyeloma, hiperürisemisi olan hastalarda, yenidoğanlarda ve ateromalı yaşlılarda yeterli diürez sağlanmalıdır. Kontrast madde yan etkilerine maruz kalabilecek yüksek risk grubundaki hastalara premedikasyon önerilir (allerjik bireyler ve iyota karşı duyarlılığı olanlar).

 

Yan Etkileri:

Sıcak basması; özellikle laringeal ve abdominal pelvik bölgelerde, tegmentada flushing (özellikle yüzde), daha az olarak bulantı, bazan kusma görülebilir. Bu reaksiyonlar geçicidir. Değişen ağırlıkta daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir: Kutanöz olgular: Eritem, genelde ürtiker tarzında, çok ciddi olmayan ve bütün bunların dışında, şok aniden gelişir. Kontrast madde miktarına ve enjeksiyon oranına bağlı değildir. Kan basıncındaki düşüşle ve bir dizi değişik bulgularla karakterizedir (sindirim, sinir, solunum, kardiyovasküler, konvülsiyon). Şiddeti çok değişiktir, minörden ağıra, hatta seyrek olarak fatale dek gelişebilir. Nefrotoksisite: Dehidrate hastalara çok yüksek dozlarda uygulandığında ortaya çıkar.