1ilaç

ZANTAC Şurup

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Ranitidin HCI 150 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik cam şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Akut duodenal ve selim gastrik ülser ve reflü özafajit için standart dozu günde 2 kez 150 mg veya gece 300 mg'dır. Dört hafta içinde iyileşmeyen hastalarda ikinci 4 haftalık tedavi sonunda genellikle tamamen iyileşme görülür. Duodenal ve selim gastrik ülserin uzun süreli tedavisi için önerilen mutad doz gece yatarken 150 mg'dır. Sigarayı bırakmayan hastalarda gece alınan 300 mg'lık doz, 150 mg'lık dozaj rejimine göre ilave terapötik yarar sağlar.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülser olan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde, Helicobacter pylori enfeksiyonu ile birlikte görülen duodenal ülser tedavisinde, ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit tedavisinde, gastroözofajial reflü hastalığında semptomatik rahatlama için ve Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde, ağrı ile karakterize (epigastrik ve retrosternal) yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha önce belirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde, ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık halinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ranitidin ile tedavi, mide karsinomuyla ilgili semptomları gölgeleyebileceğinden hastalığın tanısını geciktirebilir. Gastrik ülserde (veya orta yaş veya üstündeki hastalarda yeni veya son zamanlarda değişme göstermiş dispeptik semptomlarda), ranitidin ile tedaviye başlamadan önce malingite kuşkusu bertaraf edilmelidir. Ranitidin plasentadan geçer ve anne sütü ile de atılır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi hamilelerde ve emziren annelerde zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Ranitidin böbreklerden itrah edildiğinden ağır renal yetmezliklerde ilaç plazma düzeyleri artabilir. Dozaj, azaltılmalıdır. Ranitidin, karaciğerde metabolize olduğundan hepatik bozukluğu olan hastalarda dikkatli olmalıdır. Peptik ülser hikayesi olan ve steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte ranitidin kullanan hastaların, özellikle yaşlı hastaların düzenli kontrolu önerilir. Nadiren ranitidinin akut porfirik krizleri ortaya çıkardığına dair klinik raporlar vardır. Bu nedenle ranitidin akut porfiri hikayesi olan hastalarda kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici reversibl değişiklikler meydana gelebilir. Hepatit (bazen sarılık ile birlikte) (hepatoselüler, hepatokanaliküler veya karışık) ile ilgili az sayıda rapor vardır. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren akut pankreatit bildirilmiştir. Ranitidin ile tedavi edilen hastalarda nadiren kan sayımı değişiklikleri (lökopeni, trombositopeni) bildirilmiştir. Bunlar genellikle reversibldır. Nadiren agranülositoz veya pansitopeni (bazen kemik iliği hipoplazisi ile birlikte) veya aplazi bildirilmiştir. Parenteral ve oral ranitidin alımını takiben nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, anjiyonörotik ödem, ateş, bronkospazm, hipotansiyon, anaflaktik şok, göğüs ağrısı) görülmüştür. Bu reaksiyonlar bazen tek bir dozu takiben meydana gelmiştir. Diğer H2-reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, nadiren bradikardi ve A-V blok rapor edilmiştir. Nadiren miyalji ve artralji gibi kas-iskelet sistemine ait semptomlar, kusma/bulantı, diyare, kabızlık, bazen şiddetli başağrısı, uykusuzluk, başdönmesi, akomodasyon bozukluğu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür. Hafif eritem multiformeyi düşündüren cilt döküntüleri bildirilmiştir. Özellikle çok ağır hasta ve yaşlı kişilerde, nadiren reversibl mental konvüzyon, halüsinasyonlar, depresyon bildirilmiştir. Endokrin ve gonadal fonksiyonlar üzerine klinik olarak önemli bir etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, ranitidin alan birkaç erkek hastada meme semptomları bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Yüksek dozda sukralfat (2 g) ranitidin ile birlikte verilirse ranitidinin absorbsiyonu azalabilir. Bu etki sukralfat ranitidin alımından 2 saat sonra alınırsa görülmez.