1ilaç

VENTIDE İnhaler

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Salbutamol 100 mcg/doz, Beklometazon dipropionat 50 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

200 doz'luk aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Günde 3-4x2 inhalasyon (2x100 mikrogram salbutamol, 2x50 mikrogram beklometazon dipropiyonat). Çocuklar: Günde 2-3-4x1-2 (100-200 mikrogram salbutamol, 50-100 mikrogram beklometazon dipropiyonat).

 

 

Endikasyonları:

Obstrüktif alt solunum yolları hastalıklarında, salbutamol ve beklometazon dipropiyonatın düzenli dozlarına gereksinim gösteren hastalarda kullanılır. İlk uygulanacak tedavi için uygun olmayıp, inhale kortikosteroid tedavisine başlanmış hastalarda kullanılır. Devamlı semptomları ve sık alevlenmeleri olan, sınırlı fiziksel kapasiteli, PEF değerleri normal değerlerin %60'ı olan ve baseline'a göre %30 değişkenlik gösteren şiddetli astımlılar yüksek doz inhale (ör. >1mg/gün beklometazon dipropiyonat) veya oral kortikosteroid tedavisi gerektirirler.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. İntravenöz salbutamol veya bazen salbutamol tabletleri plasenta previa, ante partum hemoraji veya gebelik toksemisi gibi komplikasyonlar göstermeyen erken doğum sancılarının önlenmesinde kullanılmakla beraber, inhale salbutamol preparatları, prematüre doğumların tedavisi için uygun değildir. Hamilelikteki düşük tehditlerinde kullanılmamalıdır. Primer astım tedavisinde veya akut astım krizlerinin önlenmesi amacıyla kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Astım tedavisinde normal olarak basamaklı bir tedavi uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleri ile yakından takip edilmelidir. Hastalarda düzenli kontroller yapılarak kortikosteroid tedavisine duydukları ihtiyaç gözden geçirilir. Aşırı dozajda ters etkiler görülebileceğinden dozaj veya uygulama sıklığı sadece doktor tavsiyesi ile artırılmalıdır. Tedavi ani olarak durdurulmamalıdır. Yanlışlıkla tavsiye edilenden daha fazla doz alınırsa kalp atışları hızlanır ve titreme olur. Bu etkiler birkaç saat içinde genelde azalır. Astım semptomlarını kontrol için kısa-etkili inhale beta-2 agonistlerinin kullanımının artışı astım kontrolunun yetersizliğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi planı yeniden gözden geçirilmelidir. Astım kontrolundaki ani ve ilerleyici kötüleşme potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine başlanması veya dozun artırılması düşünülmelidir. Risk altında olduğu düşünülen hastalarda günlük ;peak flow; kontroluna başlanabilir. Bazı hastalara akut bronkospazmlarını gidermek için çabuk ve kısa etkili bir inhale bronkodilatör gerekebilir. Eklenen salbutamolün etkisi veya beklometazon/salbutamol kombinasyonunun sağladığı rahatlama üç saatten daha az sürüyorsa, hastalar astımlarının daha kötüye gittiği hususunda uyarılmalı ve inhale kortikosteroid dozunun artırılması veya sistemik steroidlerle tedaviye başlanması ya da artırılması için doktora danışılmalıdır. Hastanın inhalasyon tekniği kontrol edilerek ilacın akciğerlere optimum ulaşması için aerosol püskürtülmesinin nefes alma ile aynı anda yapıldığından emin olunmalıdır. Steroide bağımlı hastaların tedaviye yalnız beklometazon dipropiyonat ile başlamaları önerilir. Birkaç ay önce uzun süreli kortikosteroid tedavisi kesilmiş hastalara, hipotalamus-hipofiz-adrenal sistemleri travma, ameliyat, enfeksiyonlar gibi acil durumlarla başa çıkacak derecede düzelinceye kadar özel dikkat gösterilmelidir. Böyle hastalar, adrenal fonksiyonları normale dönünceye kadar, ilave sistemik steroid gereksinimlerini gösteren uyarı kartları taşımalıdır. Bu hastalara havayollarının tıkanması kötüye gittiğinde acil olarak kullanmak üzere oral steroid verilmelidir. Günde 2000 mcg inhale beklometazon dipropiyonat alan hastalarda plazma kortizol düzeylerinin düştüğü bildirilmiştir. Bu hastalarda adrenal supresyon gelişme riski terapötik avantajları ile dengelenmeli ve uzun süreli stres durumlarında sistemik steroid örtüsü sağlayacak önlemler alınmalıdır. Uzun süreli HPA supresyonu çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme gibi sistemik etkilere yol açabilir. Bütün inhale kortikosteroidlerde olduğu gibi aktif veya gizli pulmoner tüberkülozu olan hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Tirotoksikoz şikayeti olan hastalara dikkatle verilmelidir. Daha ziyade parenteral ve nebülize uygulama ile beta-2 agonist tedavisi, potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Tıbbi zorunluluk dışında hamilelikte kullanılmamalıdır. Beklometazon dipropiyonat: Glukokortikoidler anne sütüne geçer. Beklometazonun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, fakat güvenlik açısından geçmesinin muhtemel olduğu düşünülmelidir. Salbutamol: Salbutamol muhtemelen anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelerde kullanılırken risk/yarar faktörü değerlendirilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozu takiben hemen hırıltıda (wheezing) artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durum derhal çabuk etkili bir bronkodilatör ile tedavi edilebilir. Beklometazon/salbutamol kombinasyonu hemen kesilmeli ve gerekirse alternatif tedaviye başlanmalıdır. Ses kısıklığı, ağız ve boğazda irritasyon oluşabilir. İnhalasyonu takiben ağız ve boğazın çalkalanması yararlı olabilir. Salbutamol: İskelet adalelerinde hafif titremeye neden olabilir, genellikle titreme en çok ellerde belirgindir. Bu etki dozla ilişkilidir ve bütün beta adrenerjik uyarıcılarda görülür. Nadiren başağrıları bildirilmiştir. Bazı hastalarda periferal vazodilatasyon ve kalp hızında dengeleyici küçük bir artış görülebilir. Anjiyoödem, ürtiker, bronkospazm, hipotansiyon ve kollaps gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadir olarak rapor edilmiştir. Çok nadir olarak adale krampları bildirilmiştir. Beta-2 agonist tedavisi potansiyel olarak ciddi hipokalemiye neden olabilir. Diğer beta-2 agonistlerinde olduğu gibi, çocuklarda nadiren hiperaktivite bildirilmiştir. İnhale salbutamol ile ağız ve boğazda irritasyon oluşabilir. Bazı hastalarda taşikardi bildirilmiştir. Beklometazon dipropiyonat: Bazı hastalarda ağız ve boğazda Candidiasis görülebilir. Bu yan etkinin insidansı beklometazon dipropiyonatın günlük 400 mcg üstündeki dozlarında daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu gösteren Candida presipitin düzeyleri yüksek hastalarda bu komplikasyonun gelişmesi daha muhtemeldir. Bazı hastalarda, inhalerin kullanılmasından sonra ağzın su ile çalkalanmasının yararlı olduğu bulunmuştur. Semptomatik Candidiasis tedaviye devam edilirken lokal antifungaller ile tedavi edilebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Salbutamol preparatları MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda kontrendike değildir. Salbutamol, propranolol gibi nonselektif beta blokerlerle birlikte verilmemelidir.