1ilaç

TIMENTIN IV Flakon

 GlaxoSmithKline (GSK)

 Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Antipsödomonal Penisilinler

 

 

Etken Madde(ler):

Tikarsilin disodyum 3000 mg, Klavulanik asit 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 i.v. flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Adolesanlar ve Yetişkinlerde (Yaşlı hastaları da kapsar): Ortalama (60 kg) vücut ağırlığında bir hasta için enfeksiyon şiddetine göre önerilen ve intravenöz infüzyon şeklinde uygulanacak dozlar her 4-6 saatte bir 1.6-3.2 gramdır. Tavsiye edilen maksimum günlük doz 4 saatte bir 3.2 gramdır (19.2 gram/gün). Vücut ağırlığı 60 kg'ın altındaki yetişkin ve adolesanlar için enfeksiyonun şiddetine göre 213-320 mg/kg/gün Timentin 4 ila 6 eşit doza bölünerek intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. İdrar yolları enfeksiyonlarında 8 saatte bir 3.2 g Timentin uygulanması yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Gram-Pozitif: Aeroblar: Staph. aureus ve Staph. epidermidis'i de kapsayan Stafilokok türleri, Strep. faecalis'i de kapsayanStreptokok türleri. Anaeroblar: Peptokok türleri: Peptostreptokok türleri Klostridium türleri, Eubakterium türleri. Gram-Negatif: Aeroblar: Escherichia coli, H.influenzae'yi de kapsayan Hemofilus türleri, Branhamella catarrhalis, K.pneumoniae'yi de kapsayan Klebsiyella türleri, Enterobakter türleri. Indol positif suşları da kapsayan Proteus türleri, Providencia stuartii, P. aeruginosa'yı da kapsayan Psödomonas türleri. S. marcescens'i de kapsayan Serratia türleri, Sitrobakter türleri, Asinetobakter türleri, Yersinia enterocolitica. Anaeroblar: B. fragilis'i de kapsayan Bakteroid türleri, Fusobakterium türleri, Veillonella türleri de içeren geniş çapta bakteri türlerine in vitro bakterisidal etki gösterir. Duyarlı organizmaların neden olduğu bilinen veya şüphe edilen geniş bir aralıktaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tipik endikasyonları: Genel şiddetli enfeksiyonlar (örn. septisemi, bakteremi, peritonit, intraabdominal sepsis. Hasta direncinin bozulduğu ya da baskılandığı hastalarda görülen kanıtlanmış ya da şüphelenilen enfeksiyonlarda), ameliyat sonrası enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları. Solunum yolları enfeksiyonları, ciddi ya da komplike böbrek enfeksiyonları (örn. piyelonefrit), kulak, burun ve boğaz enfeksiyonlarıdır. Psödomonası da içine alan organizmaların pek çoğuna karşı aminoglikozitlerle sinerjik bir etki gösterir. Bu nedenle, bir aminoglikozitle birlikte reçete edildiğnde özellikle konakçı koruma mekanizmalarında bozukluk olan hastalardaki yaşamı tehdit edici enfeksiyonların tedavisinde tercih edilebilir. Böyle durumlarda iki ürün ayrı ayrı olmak kaydıyla önerilen dozlarda uygulanmalıdırlar.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Penisilinlerle tedavi sırasında, ciddi ve bazen fetal anaflaktoid reaksiyonlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlar daha çok penisilinlere ve/veya multipl alerjenlere karşı duyarlığı olan bireylerde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle tedaviye geçilmeden önce penisilinlere, sefalosporinlere ve diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarının olup olmadığı araştırlmalıdır. Eğer allerjik reaksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmeli ve uygun tedaviye geçilmelidir. Ciddianaflaktik reaksiyonlar epinefrin ile acil tedaviyi gerektirir. Ayrıca, oksijen tatbiki, i.v. steroidlerin uygulanmasıendikedir. Özellikle uzun süreli tedavilerde süperenfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Tedavi gören hastaların bazılarında karaciğer fonksiyonu testlerinde değişiklikler saptanmıştır. Bu değişikliklerin klinik anlamı tam olarak bilinmemekle birlikte, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Normal dışı renal fonksiyonları olan hastalarda da kullanımında dikkatli olunmalıdır. Dializ gören hastalarda tikarsilinin vücuttan atılması olasıdır. Atılan miktar dializin tipine ve süresine bağlıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hiçbir teratojenik etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte gebe kadınlar üzerinde denemeler mevcut olmadığı için gebelikte kullanılması önerilmez. İnfantlarda ve 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımının etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Ciltte kızarıklık, prürit, ürtiker, ilaç ateşi ve anaflaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bu durumlarda ilaç kesilmelidir. Keza baş ağrısı, nöromüsküler hiperirritabilite ve konvülsiyonlar, bulantı, kusma ve diyare, epigastrik ağrı, çeşitli kan tablosu bozuklukları, protrombin ve kanama zamanlarında uzama meydana gelebilir. Çok nadir durumlarda yüksek tikarsilin dozları ardından kanama belirtileri rapor edilmiştir. Bu reaksiyonlar pıhtılaşma zamanı, trombosit agregasyonu ve protrombin zamanı gibi koagülasyon testlerindeki olağan dışı değerler ile ilişkili olup renal yetmezliği olan hastalarda görülme olasılığı daha fazladır. Eğer kanama belirtileri ortaya çıkarsa, başka alternatif tedavinin olmadığı durumlar dışında tedavi derhal kesilmeli ve hekim tarafından uygun bir alternatif tedavi oluşturulmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bikarbonat infüzyon sıvıları içinde yeterli ölçüde stabil değildir. Kan ürünleri, protein öz sıvıları (protein hidrolizatları gibi) ya da intravenöz lipid emülsiyonları ile karıştırılmamalıdırlar. Bir aminoglikozit ile birlikte reçete edilmişse, antibiyotikler aynı şırınga, aynı intravenöz sıvı kabı ya da aynı uygulama seti içinde karıştırılmamalıdır. Çünkü bu şartlar altında aminoglikozit aktivitesinde kayıp oluşabilir. Birer saat ara ile uygulanması önerilir.