1ilaç

SEREVENT İnhaler

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Salmeterol ksinafoat 25 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

120 doz, 60 doz'luk aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Serevent inhaler sadece inhalasyon yoluyla kullanılır. Erişkinlerde günde 2 defa 2 inhalasyon kullanılır. Maksimum günlük doz 2 defa 4 inhalasyondur. 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 defa 2 inhalasyon kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Yetişkinlerde, salmeterol astıma bağlı reversibl havayolu tıkanmalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) kullanılır ve uzun süreli bronkodilatasyon (12 saat) sağlar. Etkisinin başlaması daha yavaş (10-20 dakika) olduğu için akut astmatik semptom tedavisinde kullanılmamalıdır. Düzenli bronkodilatöre ihtiyaç gösteren hastalarda ve gece semptomlarını önlemek için ve/veya gün-içi astım kontrolündeki oynamaları önlemede (örn. egzersiz öncesi veya kaçınılması mümkün olmayan alerjen hücumundan önce) endikedir. Günde 2 kez düzenli tedavi olarak, kısa etki süreli inhale bronkodilatör (4 saat) (örn. salbutamol) günde bir kezden fazla gerekiyorsa veya oral bir bronkodilatör (örn. salbutamol, teofilin) yerine kullanılabilir. Salmeterol tedavisine geçişte kortikosteroid tedavisi azaltılmamalı veya durdurulmamalıdır. Halen antienflamatuvar tedavi uygulanmayan hastalarda salmeterol tedavisine başlarken bu dikkate alınmalıdır. Çocuklarda egzersiz nedeniyle oluşan bronkospazmın uzun süreli olarak önlenmesi dahil astımda reversibl havayolları tıkanmasının devamlı tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Astım tedavisi normalde kademeli bir program izlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyle izlenmelidir. Salmeterol tedavisine astmaları kötüleşen ve akut olarak durumları bozulan hastalarda başlanmamalıdır. Astımda ani ve artan kötüleşme hayatı tehdit edicidir ve kortikosteroid tedavisine başlanması veya dozunun arttırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük "peak flow" ölçümleri yapılabilir. Bronkodilatörler şiddetli ve stabil olmayan astmada tek ve esas tedavi olmamalıdır. Hastalar şiddetli atak ve hatta ölüm riski altında olduklarından, bu hastalarda oral kortikosteroid tedavisi ve/veya önerilen maksimum inhale steroid dozunu kullanması düşünülmelidir. Semptomların giderilmesi için bronkodilatörlerin özellikle kısa etkili beta-2 agonist kullanımının artması, astım kontrolünun azaldığını gösterir. Bu durumda hastalar yeniden değerlendirilerek antienflamatuvar tedavinin arttırılması düşünülmelidir. Şiddetli egzeserbasyonlar normal şekilde tedavi edilmelidir. Salmeterol oral veya inhale steroid tedavisi yerine kullanılamaz, onları tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Kısa etkili bronkodilatörlerin (ör. salbutamol) etkili olduğu akut astmatik semptomları gidermek için kullanılmamalıdır. Hastalara ilk çare olarak kullanacakları bu gibi ilaçları hazır bulundurmaları tavsiye edilmelidir. Salmeterol tirotoksikoz şikayeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hamilelikte salmeterol kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi ilaç kullanımı ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel zararlarından büyük ise düşünülmelidir. Terapötik dozlarda inhale edilen salmeterolun plazma düzeyleri önemsizdir ve buna bağlı olarak süte geçen miktarı düşüktür. Ancak, salmeterolun emziren annelerde kullanımı ile ilgili hiç bir çalışma olmadığından, bu gibi durumlarda ilacın kullanımı anneye sağlaması beklenen yararları bebeğe olabilecek muhtemel zararlarından büyük ise düşünülmelidir.

 

Yan Etkileri:

Titreme, subjektif palpitasyon, başağrısı gibi beta-2 agonistlerin farmakolojik yan etkileri bildirilmiştir, bunlar geçici olup, tedaviye devam ile azalır. Bazı hastalarda kardiyak aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil) oluşabilir. Bazı hastalarda taşikardi olabilir. Diğer inhalasyon tedavisinde olduğu gibi, dozajdan sonra hırıltıda artış ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Bu durum çabuk etkili inhale bronkodilatörlerle derhal tedavi edilmelidir. Böyle bir durumda salmeterol derhal kesilmeli ve alternatif tedaviye geçilmelidir. Artralji ve döküntü, ödem ve anjiyoödemi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları ve çok nadiren kas krampları bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Selektif ve selektif olmayan beta blokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlarda kullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır.