1ilaç

NIMBEX IV Ampul

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Sisatrakuryum 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 5 i.v. ampul, 25 ml'lik 5 i.v. ampul, 2.5 ml'lik 5 i.v. ampul, 5 ml'lik 5 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntravenöz bolus enjektabl şeklinde kullanımı: Erişkinler: Trakeal entübasyon; önerilen entübasyon dozu 0.15mg/kg’dır. Yüksek dozlar nöromüsküler blokun oluşma süresini kısaltır. İdame: Nöromüsküler blok, idame dozları ile uzatılabilir. 0.03 mg/kg’lık doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşık olarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar. Etkinin geriye döndürülmesi: Uygulamaya takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla geriye döndürülür. 2-12 yaş arası çocuklar: 0.1mg/kg’lık dozla benzer anestetik koşullarda erişkinlerde gözlenen etkinin oluşma süresi çocuklarda daha hızlı, klinik olarak etkili blok süresi daha kısa ve spontan düzelme profili daha hızlıdır. İdame: 0.02mg/kg’lık doz halotan anestezisi sırasında yaklaşık olarak 9 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar. Sisatrakuryum uygulamasını takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla tersine çevrilir. İntravenöz infüzyon şeklinde kullanımı: Erişkinler ve 2-12 yaş arası çocuklar: Başlangıç infüzyon hızı 3mcg/kg/dakika olarak önerilir. Yeterli veri elde edilene kadar 2 yaş altındaki pediyatrik hastalarda herhangi bir doz önerilmemektedir. Yaşlı hastalarda, ileri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar: Koroner arter bypass gref (CABG) cerrahisi uygulanan hastalara 0.1mg/kg’a kadar olan dozlarda hızlı bolus enjektabl şeklinde uygulanmaktadır. Yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalara bolus ve/veya infüzyon olarak uygulanabilir. Yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalar için önerilen  başlangıç infüzyon hızı 3mcg/kg/dak.’dır. Doz gereksinimlerinde hastalar arasında geniş değişiklikler olabilir ve bu zamanla artar veya azalabilir. Klinik çalışmalarda ortalama infüzyon hızı 3mcg/kg/dak.’dır. Cerrahi uygulanan hipotermi oluşturulmuş (25oC-28oC) hastalara Nimbex enjektabl uygulamasını içeren çalışmalar bulunmamaktadır. Sodyum klorür (%0.9 a/h) i.v. İnfüzyon, Glukoz (%5 a/h) i.v. İnfüzyon, Sodyum klorür (%0.18 a/h) ve Glukoz (%4 a/h) i.v. İnfüzyon, Sodyum klorür (%0.45 a/h) ve Glukoz (%2.5 a/h) i.v. İnfüzyon ile dilüe edilmiş enjektabl, 0.1 ila 2 mg/ml konsantrasyonları arasında,  polivinil klorür (PVC) veya polipropilen kaplar içinde, 5oC ve 25oC’de en az 12 saat fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır. Laktatlı Ringer enjeksiyonu ile seyreltildiğinde kimyasal olarak stabil değildir. Aynı şırıngada  alkali solüsyonlarla (örn.: sodyum tiyopenton) karıştırılmamalı veya aynı iğneden alkali solüsyonu takiben uygulanmamalıdır. Ketorolak trometamol ve propofol enjektabl emülsiyon ile geçimli değildir.

 

 

Endikasyonları:

İntravenöz olarak uygulanan orta etki süreli, nondepolarizan nöromüsküler blokerdir. Cerrahi ve diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanımı endikedir. Genel anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için, iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmakta kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sisatrakuryum, atrakuryum veya benzensülfonik aside aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sisatrakuryum diğer iskelet kaslarını olduğu gibi solunum kaslarını da felce uğratır, fakat bilinç veya ağrı eşiği üzerine bilinen bir etkisi yoktur. Sadece deneyimli anestezist tarafından veya gözetiminde veya nöromüsküler bloker ilaçların kullanımını ve etkilerini bilen diğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Trakeal entübasyon için uygun koşullar ve pulmoner ventilasyonun ve yeterli arteryal oksijenasyonun idamesi sağlanmalıdır. Nöromüsküler bloker ilaçlar arasında çapraz reaksiyon rapor edildiğinden diğer nöromüsküler bloker ilaçlara alerjik aşırı duyarlılık gösteren kişilere uygulandığında dikkat gösterilmelidir. Myastenia gravisi ve nöromüsküler hastalıkların diğer formlarını taşıyan hastalar nondepolarizan bloker ilaçlara büyük oranda artmış bir duyarlılık gösterirler. Bu hastalara başlangıç dozu 0.02mg/kg’ı geçmeyen dozda önerilir. Ciddi asid-baz ve/veya serum elektrolit anormallikleri hastanın nöromüsküler bloker ilaçlara karşı duyarlılığını arttırabilir veya azaltabilir. Malign hipertermi hikayesi olan hastalarda denenmemiştir. Sisatrakuryum yanıkları olan hastalara uygulanacaksa doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği olasılığı dikkate alınmalıdır. Teratojenisite, gebelik ve fertilite, emzirme dönemleriyle ilgili insan üzerinde deneyleri yapılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Oluşan yan etki sıklığı %0.5’ten azdır. Bunlar deride kızarıklık veya döküntü, bradikardi, hipotansiyon ve bronkospazmdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Artırıcı etkiler: Enfluran, isofluran ve halotan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin; diğer nondepolarizan nöromüsküler bloker ilaçlar; aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler;  propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamid ve kinidin dahil antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıkla tiyazid, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler; magnezyum tuzları, lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon bloker ilaçlar. Azaltıcı etkiler: Nondepolarizan nöromüsküler bloker ilaçların etkilerini uzatmak için süksametonyum uygulaması antikolinesterazlar ile geri dönmeyi zorlaştıran uzamış ve kompleks bir blok ile sonuçlanabilir. Nadiren, belli ilaçlar latent myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya gerçekten miyastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Nondepolarizan nöromüsküler bloker ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir. Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, beta blokerler (propranolol, oksprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum dahildir.