1ilaç

IMIGRAN Nazal Sprey

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Migren İlaçları > Akut Migren Nöbeti > Sumatriptin

 

 

Etken Madde(ler):

Sumatriptan 20 mg/100 mcl

 

Piyasa Şekilleri:

2 adet tek püskürtmelik nazal sprey

 

 

Kullanım Şekli:

Imigran 20 mg nazal sprey profilaktik olarak kullanılmamalıdır. Migren atağının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken verilmesi tavsiye edilir, fakat nöbetin hangi safhasında verilirse verilsin eşit derecede etkilidir. Imigran nazal spreyin optimal dozu 20 mg'dır. Hem migren atağının hem de sumatriptanın emiliminin hastalar içinde veya arasında değişiklik göstermesinden dolayı 10 mg bazı hastalarda ve ataklarda etkili olabilir. Eğer semptomlar nüksederse ikinci bir doz ilk dozu takiben 24 saat içinde verilebilir, ancak iki doz arasında en az 2 saatlik bir ara bırakılmalıdır. 24 saat içinde iki Imigran 20 mg nazal spreyden daha fazlası kullanılmamalıdır. Çocuklardaki güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. 65 yaş üzeri hastalarda spreyin kullanımı ile ilgili deneyim bulunmamaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Aura ile birlikte olan veya aura görülmeyen migren krizlerinin akut tedavisinde endikedir. Müstahzarların enjeksiyon formları demet başağrısı (Cluster) tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sumatriptana karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, iskemik kalp rahatsızlığında, miyokard enfarktüsü geçirenlerde, Prinzmetal angina/koroner vazospazm olanlarda, kontrol altına alınmamış hipertansiyonda kontrendikedir. Ergotamin ve türevlerini içeren müstahzarlarla sumatriptanın birlikte kullanımı kontrendikedir. Sumatriptanın MAO inhibitörleriyle bir arada verilmesi ve MAOİ tedavisinin kesilmesinin ardından 2 hafta içinde kullanılması kontrendikedir. Ayrıca, yeterli veri sağlanana kadar hemiplejik, oftalmoplejik migrende, selektif 5-HT reuptake inhibitörleri ve lityum ile tedavi gören hastalarda da kontrendikedir. Sumatriptan aynı zamanda kalp hastalıklarında kontrendike olup koroner kalp hastalığı için önemli risk faktörleri taşıyan (hiperlipidemi, obesite, diabetes mellitus, sigara içme) asemptomatik hastalarda dikkatli bir değerlendirmeden sonra kullanılmalıdır. Sumatriptan migrenle birlikte tek taraflı zayıflık veya felç, göz kaslarının felci veya çift görme veya kör noktalar şeklinde geçici görme bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Sumatriptan sadece açık olarak migren tanısı konulmuşsa kullanılmalıdır. Diğer migren tedavilerinde olduğu gibi, önceden migren tanısı konulmamış hastalardaki baş ağrılarını tedavi etmeye başlamadan önce ve atipik semptomları olan migrenlilerde de diğer potansiyel ciddi nörolojik durumları olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmak için gerekli araştırma yapılmalıdır. Nadiren şiddetli baş ağrıları için sumatriptan alan hastalarda takiben baş ağrılarının gelişen bir nörolojik lezyona (serebrovasküler kaza, subaraknoid hemoraji) sekonder olarak oluştuğu saptanmıştır. Bu bakımdan, migrenlilerin serebrovasküler bir olay açısından risk altında olabilecekleri unutulmamalıdır. İlk sumatriptan dozuna yanıt vermeyen hastalara, ikinci bir doz vermeden önce tanı tekrar gözden geçirilmelidir. Alınmanın ardından, sumatriptan ile göğüste ağrı ve sıkışma hissedilebilir ki, bu ağrı bazan yoğun olabilir ve boğazda da hissedilebilir. Bu semptomlar angina pektorisi andırsa da ancak sadece istisnai durumlarda koroner vazospazmdan ileri gelebilir. Olağanüstü nadir olgularda kardiyak aritmiler, geçici iskemik EKG değişiklikleri veya miyokardiyal enfarktüsü içeren ciddi koroner olaylar bildirilmiştir. Bu nedenle sumatriptan, tanısı konulmamış kalp hastalığı bulunma olasılığı olan postmenopozdaki kadın hastalara, 40 yaş üzeri erkek hastalara ve koroner arter hastalığı riski taşıyan hastalara, altta yatan kardiyovasküler bir hastalığı olup olmadığı incelenip değerlendirilmeden verilmemelidir. Eğer iskemik kalp hastalığına uyan semptomlar varsa uygun inceleme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Sumatriptan kan basıncında ve periferal vasküler rezistansta kısa süreli yükselmelere neden olabilir. Ergotaminle uzun süreli vazospastik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu etkiler birbirine eklenebileceğinden eğer ergotamin içeren bir müstahzar alınmışsa sumatriptan ancak 24 saat sonra alınabilir. Tersine, sumatriptan alınmasının ardından herhangi bir ergotamin içeren ilaç alınacaksa aradan en az 6 saat geçmelidir. Sumatriptan, ilacın emilim, metabolizma veya atılımını önemli ölçüde etkileyen bir hastalığı olanlarda, örneğin renal veya hepatik fonksiyon yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Epilepsi öyküsü olanlarda veya konvülsiyon eşiğini düşürebilen yapısal bir beyin lezyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sülfonamidlere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda sumatriptan alımının ardından allerjik reaksiyonlar görülebilir. Allerjik reaksiyonlar deride hipersensitivite reaksiyonlarından nadiren anafilaksiye kadar değişebilir. Migren veya sumatriptanla tedavi sonucu uyuşukluk olabilir. Motorlu taşıt veya makine kullanımı gibi özel beceri gerektiren durumlarda hastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Tavşanlar ve sıçanlarda herhangi bir teratojenik etkisi görülmemiştir. Sıçanlarda yapılan üreme çalışmalarında sumatriptan postnatal gelişmede herhangi bir etki yapmamıştır. Sumatriptanın insan gebeliğindeki kullanımıyla ilgili deneyim henüz sınırlıdır. Gebelikte kullanımı, ancak anneye sağlanması beklenen yararları fetüse olan olası riskinden büyükse düşünülmelidir. Sumatriptan hayvanlarda anne sütüyle atılır. İnsanlarda bununla ilgili bilgi yoktur. Bu nedenle sumatriptanın emziren annelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Hipotansiyon, bradikardi, ciltte hipersensitivite reaksiyonlarından anafilaksiye kadar değişen aşırı duyarlılık reaksiyonları, taşikardi, palpitasyon bildirilmiştir. Ağrı, karıncalanma, sıcaklık, ağırlık, basınç veya sıkılık duyguları gibi semptomlar genellikle geçicidir ve yoğun olabilir, göğüs ve boğaz dahil vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Yüzde kızarma, baş dönmesi ve halsizlik duygusu gibi belirtiler çoğunlukla hafif veya orta derecede olup geçicidir. Bitkinlik ve sersemlik hali bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı ve kusma görülmüştür, ancak sumatriptanla ilişkisi açık değildir. Tedavinin ardından hemen kan basıncında geçici artışlar kaydedilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ergotamin ve türevleriyle birlikte kullanılması kontrendikedir. Sumatriptan ve serotonin metabolizmasını etkileyen ilaçlar (MAO inhibitörleri, serotonin re-uptake inhibitörleri, klomipramin ve lityum) birlikte kullanılmamalıdır.