1ilaç

FORTUM Flakon

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Seftazidim

 

 

Etken Madde(ler):

Seftazidim pentahidrat

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg: 1 flakon
1 g: 1 flakon
2 g: 1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinler için 2-3'e bölünmüş dozlar halinde i.v veya i.m. yolla günde 1-6 g'dır. 2 aydan büyük bebekler ve çocuklar için 2-3'e bölünmüş dozlar şeklinde 30-100 mg/kg/gün; yenidoğanlarda ve 2 aya kadar olan bebeklerde 2'ye bölünmüş dozlar şeklinde 25-60 mg/kg/gün hesabıyla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Pseudomonas aeruginosa ve diğer pseudomonas türlerinin neden olduğu pnömoni; ampisiline dirençli suşlar dahil Haemophilus influenzae; Enterobacter türleri; Proteus mirabilis; Escherichia coli; Serratia türleri; Citrobacter türleri; Streptococcus pneumoniae; ve Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşları). Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Pseudomonas aeruginosa; Klebsiella türleri; Escherichia coli; Proteus mirabilis ve indol pozitif Proteus dahil Proteus türleri; Enterobacter türleri; Serratia türleri; Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşları); ve Streptococcus pyogenes (A grubu beta hemolitik streptokoklar). İdrar yolları enfeksiyonları: Pseudomonas aeruginosa'nın neden olduğu komplike veya komplike olmayan enfeksiyonlar; Enterobacter türleri; Proteus mirabilis ve indol pozitif Proteus dahil Proteus türleri; Klebsiella türleri; ve Escherichia coli. Bakteriyel septisemi: Pseudomonas aeruginosa; Klebsiella türleri; Haemophilus influenzae; Escherichia coli; Serratia türleri; Streptococcus pneumoniae; ve Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşları). Kemik ve eklem enfeksiyonları: Pseudomonas aeruginosa; Klebsiella türleri; Enterobacter türleri; ve Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşları). Jinekolojik enfeksiyonlar: Escherichia coli'nin neden olduğu endometrit, pelvik selülit, ve diğer kadın genital yolu enfeksiyonları. İntraabdominal enfeksiyonlar: Escherichia coli, Klebsiella türleri ve Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşları)'un neden olduğu peritonit, ve aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların ve Bacteroides türlerinin (Bacteroides fragilis'in birçok suşu direnç göstermektedir) neden olduğu polimikrobiyal enfeksiyonlar. Santral sinir sistemi enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Neisseria meningitidis'in neden olduğu menenjit, ayrıca Pseudomonas aeruginosa ve Streptococcus pneumoniae'ya bağlı bazı menenjit vakalarında endikedir. Tedaviden önce enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları ve onların seftazidime duyarlığını tesbit amacıyla bakteri kültürleri için örnekler alınması tavsiye edilir. Duyarlı çalışmalarının sonuçları alınmadan önce tedavi başlatılabilir. Ancak bu sonuçlar alındıktan sonra antibiyotik tedavisi bu sonuçlara göre ayarlanmalıdır. Seftazidim, sepsis şüphesinde ve teşhisinde tek başına kullanılabilir. Ayrıca şiddetli ve hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda aminoglikozitler, vankomisin ve klindamisin gibi diğer antibiyotiklerle birlikte de kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Seftazidime ve diğer sefalosporinlere aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Seftazidim ile tedaviye başlamadan önce hastanın önceden seftazidime, sefalosporinlere, penisilinlere veya diğerilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Penisiline duyarlı hastalarda buürünün verilmesi düşünüldüğünde dikkatli olunmalıdır. Çünkü beta laktam antibiyotikleri arasında çapraz duyarlıkgelişimi olasılığı bilinmektedir. Seftazidim kullanımında herhangi bir alerjik reaksiyon görülürse, ilaç kesilmelidir. Ciddi akut duyarlılık reaksiyonları epinefrin ile tedaviyi ve oksijen, i.v. sıvılar, i.v. antihistaminler, kortikosteroidler, pressör aminler, hava yollarının kontrolü gibi diğer acil önlemleri gerektirebilir. Seftazidim dahil bütün antibakteriyel ilaçlarla tedavilerde psödomembranöz kolit kaydedilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel ilaçların uygulanmasını takiben diyare görülen kişilerde bu teşhisi gözönünde bulundurmak gerekir. Antibakteriyel ilaçlar ile tedavi, kolonun normal florasını değiştirebilir ve aşırı Clostridium türlerinin üremesine yol açabilir. Psödomembranöz kolit teşhisi konulduktan sonra, terapötik önlemler başlatılmalıdır. Orta şiddetteki psödomembranöz kolit vakaları ilacın kesilmesi ile genellikle ortadan kalkmaktadır. Daha şiddetli vakalarda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein takviyesi ve Clostridium difficile'ye karşı etkili bir antibakteriyel ilaç ile tedavi gerekli olabilir. Renal yetmezliği olan hastalarda seftazidim seviyelerinin artması epileptiform konvülsiyonlara, ensefalopatiye, karaciğer yetmezliğinde görülen el titremelerine ve nöromüsküler eksitabiliteye yol açabilir. Seftazidim, nörotoksik değildir. Ancak renal yetmezlik nedeniyle geçici veya devamlı olarak idrar çıkışında azalma olan hastalarda mutad dozlardan sonra yüksek ve uzun süreli serum antibiyotik seviyeleri görülebilir.Renal yetmezliği olan hastalarda seftazidim verilirken toplam günlük doz azaltılmalıdır. Sefalosporinler, protrombin aktivitesinde bir düşüşe yol açabilirler. Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalar veya zayıf beslenme koşulunda olanlar, uzun süreli antimikrobiyal tedavi uygulanan hastalar bu konuda risk taşıyabilirler. Bu gibi hastalarda protrombin zamanı izlenmeli ve gereğinde vitamin K uygulanmalıdır. Seftazidim, kolit gibi gastrointestinal hastalık geçmişi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelerde seftazidim ile yapılmış yeterli çalışma olmadığından, çok gerekli olmadıkça hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Seftazidim, anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçmektedir. Bu nedenle, emziren bir anneye seftazidim verilirken bu husus gözönüne alınmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seftazidim genellikle iyi tolere edilmektedir. En bilinen reaksiyonlar, intravenöz enjeksiyonu takiben flebit, alerjik vegastrointestinal reaksiyonlardır. Aşırı duyarlık reaksiyonları (insidans %2), genellikle deride döküntü ve/veya kaşıntı şeklinde hemen görülen erken reaksiyonlar halindedir. Anjiyoödem ve anafilaksi çok nadir olarak bildirilmiştir. Gastrointestinal semptomlar (insidans %2'den az) diyare, bulantı, kusma ve abdominal ağrıdır. Santral sinir sistemi reaksiyonları (insidans %1'den az) baş ağrısı, halsizlik ve parestezilerdir. %1'den daha az sıklıkla görülen diğer advers olaylar kandidiazis ve vajinittir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sefalosporinlerin furosemid gibi potent diüretikler veya aminoglikozitlerle birlikte uygulanmasını takiben nefrotoksisite bildirilmiştir. Seftazidim ile birlikte eğer aminoglikozitler yüksek dozda ve uzun süreli kullanılıyorsa renal fonksiyon dikkatle izlenmelidir. Çünkü yüksek doz aminoglikozidler ile nefrotoksisite ve ototoksisite beklenebilir. Seftazidim dahil sefalosporinlerle kombinasyonda kloramfenikol, in vitro olarak antagonizma göstermektedir. İn vivo antagonizma olasılığı nedeniyle bu kombinasyondan kaçınılmalıdır. Laboratuvar testlerinde değişiklikler: Seftazidim tedavisi sırasında bildirilen laboratuvar bulgularındaki geçici değişiklikler, eozinofili, pozitif Coombs testi, trombositoz, bir veya birkaç hepatik enzimde (SGPT, SGOT, LDH, GGT ve alkalen fosfataz) hafif artış, diğer sefalosporinlerle olduğu gibi kan üre, kan üre azotu, ve/veya serum kreatinin değerlerinde nadiren geçici artışlar gözlenmiştir. Geçici lökopeni, nötropeni, agranülositoz, trombositopeni ve lenfositoz çok nadir olarak görülmektedir. Seftazidim, idrarda glukoz tayininde kullanılan ve bakırın indirgenmesine dayanan testlerde yanlış pozitif reaksiyona neden olabilir.