1ilaç

FLIXOTIDE Diskus

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Flutikazon propiyonat

 

Piyasa Şekilleri:

100 mcg/doz: 60 doz, 250 mcg/doz: 60 doz'luk kuru toz içeren diskus cihazı.

 

Kullanım Şekli:

Doz bireysel cevaba göre ayarlanmalıdır. Yetişkinler ve 16 yaşın üstündeki çocuklarda hafif astımda günde 2 kez 100-250 mcg; orta astımda günde 2 kez 250-500 mcg; şiddetli astımda günde 2 kez 500-1000 mcg uygulanır. Semptomlar kontrol altına alınınca doz azaltılır. 4 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 2 kez 50-100 mcg uygulanır. Ani kötüleşmeler hasta için tehlikeli olup doz artırımını gerektirir.

 

 

Endikasyonları:

Akciğerlerde güçlü antienflamatuvar etki gösterir. Daha önce yalnızca bronkodilatörlerle veya başka profilaktik ajanlarla tedavi görmüş hastalarda astımın alevlenmelerini ve semptomlarını azaltır. Profilaktik Tedavi: Yetişkinler: Hafif astım (PEF değerleri normal değerin %80'inden büyük olan ve %20'den az değişkenlik gösteren hastalar): Seyrek olarak tanımlanandan daha sık olarak aralıklı semptomatik bronkodilatör astım tedavisi gerektiren hastalar. Orta şiddette astım (PEF değerleri normal değerin %60-80'i olan ve %20-30 değişkenlik gösteren hastalar): Düzenli astım tedavisi gerektiren ve tek başına bronkodilatör veya profilaktik tedavi ile kötüleşen veya dengesiz astımı olan hastalar. Şiddetli astım (PEF değerleri normal değerin %60'ından küçük olan ve %30'dan büyük değişkenlik gösteren hastalar): Şiddetli kronik astımlı hastalar. Semptomları kontrol altına almak için sistemik kortikosteroid kullanan ve kortikosteroide bağımlı hastalarda inhale flutikazona başlanması oral kortikosteroid ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Çocuklar: Profilaktik tedavilerle kontrol altına alınamayan, önleyici astım tedavisine ihtiyaç duyulan çocuklarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Semptomları kontrol etmek için kısa etkili inhale beta-2 agonistlerin kullanımının artması, astım kontrolünün gerilediğini gösterir. Bu durumda hastanın tedavi şekli yeniden gözden geçirilmelidir. Astım tedavisinde ani olarak meydana gelen ve ilerleyen kötüleşmeler hastanın yaşamı için çok tehlikelidir ve bu durum kortikosteroid dozunun artırılması ile giderilebilir. Risk altındaki hastalarda günlük ;peak flow; değeri izlenebilir. Flutikazon akut ataklar için değil; uzun süreli tedavi için kullanılır. Hastalarda, akut astım semptomlarını gidermek için çabuk ve kısa etkili inhale bronkodilatör gerekir. İnhale flutikazon propiyonat ile adrenal fonksiyon ve adrenal rezerv genellikle normal sınırlarda kalır. Diğer inhale veya oral steroidleri kullanan hastalarda inhale flutikazona geçildikten belli bir süre sonra da adrenal rezerv yetmezliği riski mevcuttur. Tıbbi veya cerrahi açıdan acil durumda olan hastalar ve geçmişinde yüksek doz diğer inhale steroid ve/veya aralıklı oral steroid kullanmış hastaların inhale flutikazona geçirilmesinden belli bir süre sonra yetersiz adrenal rezerv riski vardır. Çocuklarda adrenal fonksiyon ve adrenal rezerv genellikle normal sınırlarda kalmıştır. Astımın şiddetli alevlenmelerinin veya hasta cevabının azalması halinde inhale flutikazon dozu arttırılmalı ve gerekirse, sistemik steroid ve/veya enfeksiyon varsa antibiyotik verilmelidir. Oral kortikosteroidlerle tedavi edilen hastaların inhale flutikazon geçirilmesi uzun süreli sistemik steroid tedavisinin neden olduğu adrenokortikal fonksiyon yetersizliğinin düzelmesi bir hayli zaman alabileceğinden, özel dikkat gerektirir. Sistemik steroidlerle uzun süre veya yüksek dozda tedavi edilmiş hastalarda adrenokortikal supresyon olabilir. Bu hastalarda adrenokortikal fonksiyon düzenli olarak izlenmeli ve sistemik steroid dozu dikkatle azaltılmalıdır. Sistemik steroidin dozu bir haftadan daha az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Oral steroidden kesilmiş, adrenokortikal fonksiyonları yetersiz hastalar, astım krizlerinin kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonu, astım tedavisi sırasında oluşan hastalıklar, ameliyat, travma gibi stres durumlarında, sistemik steroid tedavisine gereksinme duyduklarını belirten uyarı kartları taşımalıdır. Nadir durumlarda inhale tedavi altta yatan eozinofilik durumları (Churg Strauss Syndome) ortaya çıkarabilir. Bu vakalar oral kortikosteroid tedavisinin azaltılması veya oral kortikosteroid tedavisinin kesilmesi ile ilişkilidir. Sistemik steroid tedavisinin inhale tedaviyle yer değiştirmesi bazen alerjik rinit veya egzema gibi önceden sistemik ilaç tarafından maskelenmiş alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu alerjiler antihistaminik ve/veya topikal steroidler gibi topikal preparatlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Flutikazon ile tedavi ani olarak kesilmemelidir. Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Flutikazon propiyonatın insanda hamilelikte kullanımının güvenilirliği hakkında yeterli kanıt yoktur. Hamilelikte kullanımı, ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan riskinden büyük ise düşünülmelidir. Flutikazonun anne sütü ile atılımı incelenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda ağızda ve boğazda Candidiasis görülür. Böyle hastaların kullanımdan sonra ağızlarını su ile çalkalamaları yararlı olabilir. Semptomatik Candidiasis, tedaviye devam edilirken topikal antifungaller ile tedavi edilebilir. Bazı hastalarda inhale flutikazon ses kısıklığına neden olabilir. Dozdan sonra hırıltıdaki ani artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durum çabuk etkili inhale bronkodilatörlerle hemen tedavi edilmelidir. Flutikazon kullanımına hemen son verilmeli ve gerekirse alternatif tedavi uygulanmalıdır. Ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.