1ilaç

BECODISKS Disk

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Beklometazon dipropionat 200 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

7 disk içeren blister ve 1 diskhaler inhaler aleti içeren ambalajlarda, 7 disk içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 2x400 mcg veya 3-4x200 mcg (maksimum günlük doz 1 g'dır) ve 6-12 yaş arası çocuklarda 2-3x100 mcg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Sistemik kortikosteroid tedavisinin problemleri olmaksızın akciğerlerde güçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temel tedavisini sağlar. Hafif astımlı (PEF değerleri normal değerin %80'i olan ve %20'den az değişkenlik gösteren): Seyrek olarak tanımlanandan daha fazla aralıkla semptomatik bronkodilatör astım ilaçlarına gereksinme gösteren hastalıklar. Orta şiddette astımlı (PEF değerleri normal değerin %60-80'i olan ve %20-30 değişiklik gösterenler): Devamlı astım ilaçlarına gereksinme duyan hastalar ve dengesiz hastalar ve yalnız başına diğer profilaktik tedaviler veya bronkodilatörler ile astımları kötüleşen hastalar. Şiddetli astımlı (PEF değerleri normal değerin %60'ından az olan ve %30 değişkenlik gösterenler): Şiddetli kronik astımlı hastalar: Astım semptomlarını kontrol için sistemik kortikosteroidlere bağımlı hastaların çoğu yüksek doz inhale beklometazon tedavisine geçtiklerinde oral kortikosteroid ihtiyaçları önemli derecede azalır veya tamamen ortadan kalkar. Çocuklar: Profilaktik astım tedavisi gereken çocuklarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Astım tedavisinde basamaklı bir program uygulanmalı ve hastanın cevabı klinik olarak ve akciğer fonksiyon testleriyle takip edilmelidir. Semptomları kontrol için kısa etkili Beta-2 agonistlerin giderek artan kullanımları astım kontrolünün kötüleştiğini gösterir. Bu koşullar altında hastanın tedavi planı yeniden saptanmalıdır. Astım kontrolünün ani ve ilerleyici kötüleşmesi hastanın yaşamı için tehdit edici olabilir ve kortikosteroid dozunun artırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük peak-flow değerleri izlenebilir. Beklometazon akut krizler için değil, rutin ve uzun süreli tedavi içindir. Hastaların çoğunda 1500 mcg'lık dozlar aşılmadıkça önemli bir adrenal supresyon görülmez. Günlük 2000 mcg inhale beklometazon alan bazı hastalarda plazma kortizol seviyelerinde düşme rapor edilmiştir. Bu hastalarda adrenal supresyon gelişme riski terapötik avantajları ile dengelenmeli ve uzun süreli stres durumlarında sistemik steroid örtüsü sağlayacak önlemler alınmalıdır. Uzun süreli HPA ekseni supresyonu çocuklarda ve adölesanlarda büyümede gecikme gibi sistemik etkilere yol açabilir. Oral steroide bağımlı hastaların inhale beklometazon tedavisine geçirilmesi ve takiben tedavileri uzun süreli sistemik steroid tedavisi nedeniyle meydana gelen adrenal fonksiyon yetmezliğinin düzelmesi bir hayli zaman alabileceğinden özel bir dikkat gerekir. Sistemik steroidlerle uzun süre veya yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda adrenokortikal supresyon olabilir. Bu hastaların adrenokortikal fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmeli ve sistemik steroid dozları dikkatle azaltılmalıdır. Bazı hastalar solunum fonksiyonlarının aynen muhafaza edilmesi ve hatta düzelmesine rağmen ilacın kesilmesi sırasında kendilerini iyi hissetmeyebilirler. Bu hastalar inhale beklometazon ve adrenal yetmezliğin objektif belirtileri olmadıkça sistemik steroid kesilmesine devam etmeleri konusunda cesaretlendirilmelidir. Oral steroidleri kesilen adrenokortikal fonksiyon yetmezliği olan hastalar astım krizlerinin kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonları, arada oluşan önemli hastalıklar, ameliyat, travma gibi stres periyodlarında sistemik steroidlere gereksinme duyabileceklerini gösteren steroid uyarı kartları taşımalıdır. Sistemik steroid tedavisinin inhalasyon tedavisiyle değiştirilmesi alerjik rinit veya egzama gibi önceden sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu alerjiler antihistamin ve/veya topikal steroid gibi müstahzarlarla semptomatik olarak tedavi edilmelidir. Beklometazon tedavisi ani olarak kesilmemelidir. Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağı yarar, fetüs üzerine olası etkisinden büyük ise düşünülmelidir. Gebelikte kullanımının güvenilirliği konusunda yeterli kanıt yoktur. anne sütüne geçişiyle ilgili yapılmış spesifik çalışmalar yoktur. Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olası zararları sağlayacağı terapötik yararlarıyla karşılaştırılmalıdır. İnhaler kullanan hastalara ağzın inhalasyondan sonra suyla çalkalanması önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Ağız ve boğazda Candidiasis görülebilir. Bu yan etkinin insidansı, günlük 400 mcg üstündeki dozlarda daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu gösteren, Candida presipitin kan düzeyleri yüksek olan hastalarda bu komplikasyonun gelişmesi daha muhtemeldir. Böyle hastalar, inhaler kullandıktan sonra ağızlarını suyla çalkalamalıdır. Bazı hastalarda ses kısıklığı ve boğaz tahrişi görülebilir. Dozu takiben wheezing'de artış ile paradoksal bronkospazm görülebilir. Böyle bir durumda beklometazon hemen kesilmeli ve alternatif tedaviye geçilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Herhangi bir ilaçla etkileşimi bildirilmemiştir.