1ilaç

XOROX Flakon

FİLİZ ECZA

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Herpes Simpleks > Asiklovir

 

 

Etken Madde(ler):

Asiklovir 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Xorox Iiyofilizatı en az 1 saat süre ile yavaş intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır. Yelişkinler: Tedavi amaçlı: Herpes simplex enfeksiyonlarında: Her 8 saatle bir 5 mg/kg (7 gün). Herpes simplex encephalitis enfeksiyonlarında: Normal böbrek fonksiyonları olan hastalarda 8 saatle bir 10 mg/kg. Varicella zoster enfeksiyonlarında: Dozaj hastanın immün durumuna ve klinik semptomlarına bağlı ayarlanır. 10 mg/kg 8 saatte bir 7 gün kullanılmalıdır. Normal immün reaksiyonlarında: Her 8 saatte bir 5 mg/kg. Normal renal fonksiyonu olan immünosüprese hastalarda: Her 8 saatte bir 10 mg/kg. Maksimum doz 8 saatle bir 500 mg/m2'dir. Proflaksi: Kemik iliği transplantasyonu sırasında CMV enfeksiyon proflaksisi için her 8 saatte bir 500 mg/m2. Tedavi transplantasyonun 5 gün öncesinden başlamalı ve sonrasında 30 gün sürmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda: Dozların arası uzatılmalıdır. Kreatinin klirensi; >50 ml/dak. 8 saatte bir, 25-50 ml/dak. her 12 saatte bir tek doz, 10-25 ml/dak. her 24 saatte bir tek doz, 0-10 ml/dak. her 24 saatte bir yarım doz. Çocuklar: Tedavi amaçlı: Yeni doğanda (0-3 aylık): Vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanır. Neonatal Herpes simplex enfeksiyonu: Her 8 saatte bir 10 mg/kg. 3 ay-12 yaş: Vücut yüzey alanına bağlı olarak uygulanır. Herpes simplex (herpes encephalitis dahil değil) veya Varicella zoster enfeksiyonunda: Her 8 saatte bir 250 mg/m2 olacak şekilde uygulanır (7 gün). İmmünosüprese çocuklardaki varicella zoster veya herpes encephalitis enfeksiyonlarında: Her 8 saatte bir 500 mg/m 2 uygulanır. Böbrek yetmezliği olan çocuklarda böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Proflaksi: 2 yaşın üstünde, kemik iliği nakli olan çocuklarda proflaksi amacı ile yetişkinler için kullanılan dozun aynısı uygulanabilir (500 mg/m2). Yaşlı hastalardaki asiklovir klirensindeki düşüş, kreatin klirensindeki düşüşe paraleldir. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> enfüzyon solüsyonu ile tedavi normalde 5 günde bitmektedir. Ancak bu hastanın özel durumuna bağlı olarak tedavi süresi uzatılabilir. Yeni doğanda oluşan herpes simplex, herpes encephalitis enfeksiyonlarında 10 günlük tedavi periyodu yeterlidir. Proflaktik uygulama süresi risk periyoduna adapte edilebilir. Her bir doz uygulama süresi en az bir saat olmalıdır. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> bolus enjeksiyon olarak uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

İlk ve tekrarlayan genital herpes de dahil olmak üzere derinin ve mukoz membranların Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, bağışıklık sistemi normal hastalarda tekrarlayıcı Herpes simplex enfeksiyonlarının supresyonu (nükslerin önlenmesi), bağışıklıkları yetersiz hastalarda Herpes simplex enfeksiyonlarının profilaksisi için ve Herpes Zoster (Zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asiklovire karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm hastalar özellikle aktif lezyonları mevcut olduğunda, potansiyel olarak virüs bulaştırmalarının önlenmesi konusunda uyarılmalıdır. Geneş kapsamlı in vitro ve in vivo mutajenisite testlerinin sonuçlarını asiklovirin insan için genetik risk taşımadığını göstermektedir. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> fare ve sıçanlarda yapılan uzun süreli araştırmalarda karsinojenik olarak bulunmamıştır. Köpeklerde ve sıçanlarda sadece tedavi dozlarının çok üzerindeki asiklovir dozlarında, genel ve zehirlenmeye bağlı olarak, spermatogenez üzerinde çoğunlukla geri dönüşümlü olan yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir. Farelerde yapılan iki nesil süreli çalışmalarda oral verilen asiklovirin fertilite üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir. Asiklovirin, uluslararası kabul gören standart testlerde sistemik olarak kullanılması, tavşanlarda, sıçanlarda ve farelerde embriyotoksik ve teratojenik etkiler oluşturmamıştır. Sıçanlarda, standart olmayan bir testte, sadece annede zehirlenmeye yol açacak kadar yüksek subkutan dozlarının ardından fetal anomaliler gözlenmiştir. Bu bulguların klinikle bağlantısı şüphelidir. Asiklovirin, insan gebeliğinde uygulanmasıyla ilgili sınırlı veri mevcuttur. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a>, gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyen olası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır. <a href=;../../Etken.Madde/A/Asiklovir.htm;>Asiklovir</a> anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Birkaç hastada ilacın kesilmesiyle geçen deri döküntüleri bildirilmiştir. Bazı hastalarda bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi gastrointestinal etkiler bildirilmiştir. Çok nadir olarak geri dönüşümlü, baş dönmesi, konvüzyon, halüsinasyonlar ve somnolans gibi nörolojik reaksiyonlar, genellikle böbrek işlev bozukluğu veya diğer predispozan faktörleri olan hastalarda bildirilmiştir. Saç dökülmesinde hızlanma da nadiren bildirilmişse de bu tip dökülme çok çeşitli hastalıklar ve ilaçlarla bağlantılı olabileceğinden asiklovirle ilişkisi açık değildir. Bilirubin ve karaciğer enzimlerinde orta derecede ve geçici yükselmeler, kan, üre ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselmeler, hematolojik değerlerde hafif azalmalar, baş ağrısı ve halsizlik ender olarak bildirilen diğer yan etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenisid, sistemik olarak uygulanan asiklovirin, ortalama yarılanma süresini ve plazma konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alanı artırır. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçlar potansiyel olarak asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebilir. Ancak, klinik deneyimde, asiklovirle etkileşime giren başka herhangi bir ilaç belirlenmemiştir.