1ilaç

DOBUTAMINE IV Ampul

FİLİZ ECZA

 

 

Etken Madde(ler):

Dobutamin hidroklorür 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik 1 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Dobutamin kısa yarı ömründen dolayı sürekli intravenöz infüzyonla uygulanır. Yetişkinlerde: Önerilen genel doz aralığı, (yaşlılar dahil) dakikada 25-10 mcg/kg/ml olacak şekildedir. Nadiren doz dakikada 0.5 mcg/kg/ml'ye kadar düşebilir. Bazı durumlarda ise doz, dakikada 40 mcg/kg/ml'ye kadar çıkarılır. Tedavi süresi uygulama hızı; hastanın cevabına (kan basıncı, üriner atılım, kalp atım hızı gibi kalbin çalışmasının anlaşılabileceği herhangi bir yerden tayin edilerek) göre ayarlanmalıdır. Tedaviye son verilirken dozajın derece derece azaltılması önerilir. Yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha az sıklıkla infüzyon hızının 10 mcg/kg/ml'nin altına düşürülmesi ile ortaya çıkar. Uygulanan final volüm hastanın sıvı ihtiyacına göre belirlenmelidir. 5 mcg/kg/ml konsantrasyonu, sıvı alımı kısıtlanmış hastalarda kullanılır. Etki ve güvenirliği çocuklar üzerinde araştırılmamıştır.

 

 

Endikasyonları:

Pozitif inotropik etkilidir. Organik kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahide görülebilen kontraktilite azalması nedeniyle ortaya çıkan kardiyak dekompansasyonu kısa bir süre içinde tedavi edebilmek için inotropik destek gereken durumlarda kullanılır. Hızlı ventriküler cevapla birlikte arteriyel fibrilasyonu olan hastalarda dobutamin hidroklorürle terapiyebaşlamadan önce dijital preparatları kullanılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İdiyopatik hipertrofik subaortik stenozu olan hastalarda ve daha önceden dobutamin hidroklorüre aşırı hassasiyet gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Dobutamin kalp hızında veya kan basıncında özellikle sistolik basınçta belirgin bir artışa neden olabilir. Hastaların yaklaşık %10'unda dakikada 30 atım veya daha fazla atım artışı ve %7.5'inde 50 mm Hg veya daha fazla sistolik basınçta artış görülmüştür. Daha önceden hipertansiyonu olan hastalarda, aşırı basınç artışı cevabı geliştirme riski görülebilir. Genellikle, dozun düşürülmesi ile bu etkiler tersine döner. Dobutamin atriyoventriküler iletimi kolaylaştırdığından, arteriyel fibrilasyonlu hastalar hızlı ventriküler cevap geliştirme riski taşırlar. Ventriküler ektopik aktiviteyi hızlandırır veya şiddetlendirebilir ama ventriküler taşikardiye çok nadir neden olur. Nadiren dobutamin uygulanması ile birlikte, ciltte kızarıklık, ateş, eozinofili ve bronkospazmı içeren anlamlı hipersensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir. Uygulanma sırasında, diğer adrenerjik ajanlarla olduğu gibi, EKG ve kan basıncı sürekli kontrol edilmelidir. İlave olarak, mümkün olduğunda pulmoner sıkışma basıncı ve kardiyak output, dobutamin hidroklorürün etkin ve güvenli infüzyonunda gerekebilecek yardımı sağlayabilmek için gözlenmelidir. Dobutamin uygulamasına başlamadan önce, hipovolemi uygun hacim genişleticilerle düzeltilmelidir. Şiddetli valvuler aort stenozu gibi belirgin mekanik obstrüksiyon varlığında, iyileşme olmayabilir. Diğer agonistler gibi, serum potasyum konsantrasyonunda hafif bir düşüşe, nadiren hipokalemik düzeylere neden olabilir. Bu nedenle, serum potasyum düzeyi gözlenmelidir. Miyokard enfarktüsünü takiben kullanılması konusunda güvenilirliğini belirlemeye yetecek yeterli klinik deneyim yoktur. Kontraktilite gücünü ve kalp hızını artıran her ajanın, iskemi şiddetini arttırarak enfarktüs büyüklüğünü arttıracağına dair bir kanı vardır; ancak dobutaminin böyle bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Hamilelerde kullanımına dair klinik deneyim mevcut değildir. Bu nedenle sadece beklenen yararları fetusa olabilecek potansiyel zararından fazla olduğu zaman kullanılmalıdır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirme sırasında kullanılması önerilmez. Çocuklarda kullanımına dair yeterli bilgi olmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Sistolik kan basıncında 10-20 mm'Iik artış ve kalp hızında 5-15 atım/dak.'lık artış çoğu hastada kaydedilmiştir. İnfüzyonlar sırasında hastaların yaklaşık %5'inde artan prematüre ventriküler atım görülmüştür. Bu etkiler doza bağımlıdır. Dobutamin terapisiyle bir arada kan basıncında ani düşüşler tanımlanmıştır. Dozun azaltılması veya infüzyonun kesilmesi tipik olarak hızla kan basıncının başlangıç değerlerine dönüşü ile sonuçlanır. Bununla beraber, nadir vakalarda, müdahale gerekebilir ve geri dönüş hemen olmayabilir. Ara sıra flebit görüldüğü rapor edilmiştir. Dikkatsiz infiltrasyonu takiben Iokal iltihabi değişiklikler olduğu belirlenmiştir. İzole cilt nekrozu vakaları kaydedilmiştir. Hastaların %1-3'ünde rapor edilen yan etkiler; bulantı, başağrısı, anjinal ağrı, nonspesifik göğüs ağrısı, palpitasyonlar ve nefes darlığı. İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir. Diğer katekolaminler gibi dobutamin uygulaması, serum potasyum konsantrasyonunda hafif bir düşüşe, nadiren hipokalemik düzeylere neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ön çalışmalar, dobutaminin nitroprussidle bir arada kullanımının, her ilacın tek başına kulanılmasına kıyasla, daha yüksek bir kardiyak output ve genellikle daha düşük pulmoner sıkışma basıncı ile sonuçlandığını gösterir.