1ilaç

VOGAST Mikropellet Kapsül

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Lansoprazol 30 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 mikropellet kapsül
28 mikropellet kapsül

 

Kullanım Şekli:

Yemeklerden önce alınmalıdır. Duodenal ülserde; 4 hafta süreyle 1x30 mg kullanılır. Duodenal ülser rekürrenal riskinin azaltmak için H.pylori endikasyonu: Üçlü tedavi rejiminde; 10-14 gün süreyle günde 2 kez (12 saat ara ile) 30 mg Vogast, 1 g amoksisilin ve 500 mg klaritromisin birlikte uygulanır. İkili tedavi rejiminde ise; 14 gün süre ile günde 3 kez (8 saat ara ile) 30 mg Vogast ile 1 g amoksisilin uygulanır. Gastrik ülser: 8 haftaya kadar 1x30 mg kullanılır. NSAİ ilaçlarla ilişkili gastrik ülser: 12 haftaya kadar 1x30 mg'dır. Gastrofajial reflü hastalığı ve eroziv özofajit: 8 haftaya kadar 1x30 mg. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen hastalarda ek bir 8 haftalık tedavi daha uygulanabilir. Zollingen-Ellison sendromununda dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları: Başlangıç dozu 1x60 mg'dır. Doz ve süre hastanın cevabına göre belirlenir. Maksimum doz 180 mg olup, 120 mg üstü dozlar bölünerek verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Duodenal ülser, H. pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser, gastrik ülser, NSAİ ilaçlar ile ilişkili gastrik ülser, gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajit, Zolinger-Ellison sendromunun da dahil olduğu patolojik hipersekresyon durumları, 1-17 yaş pediyatrik hastalarda görülen semptomatik gastroözofageal reflü hastalığı ve erozif özofajitin kısa süreli tedavisinde de kullanılmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lansoprazole karşı aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

18 yaşın altındakilerde güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) artar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır. Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün fetüs kanında anne kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeye neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır. Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda, tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda karaciğer transaminazlarında yükselme görülebileceğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca ender olarak; anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare, bulantı, ağız kuruluğu , karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali ya da uykusuzluk ve ateş görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Lansoprazol, sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Lansoprazolün teofilin ile birlikte kullanımı teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle, teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden, lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli oIduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.