1ilaç

TRANSAMİNE Film Tablet

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Traneksamik asit 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Klinik duruma göre genellikle günde 3-4 kez 500-1000 mg önerilir. Çocuklar: Genellikle önerilen doz günde 3-4 kez 10-20 mg/kg'dır. Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Yalnızca herediter anjiyonörotik ödemde uzun süreli tedavi gerekmektedir. Hiperfibrinolize bağlı epistaksis: Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500-1000 mg kullanılır. Gastrointestinal kanamalar: Bir hafta süreyle günde 3 kez 1000 mg uygulanır. Hipermenore ve RİA'ya bağlı kanamalar: Kanama başlar başlamaz; ilk gün 4 kez 500-1000 mg, ikinci gün 3 kez 500-1000 mg, üçüncü gün 2 kez 500-1000 mg ve dördüncü gün 500-1000 mg uygulanır. Bazı durumlarda kanama durana veya azalana kadar günde 2-3 kez 500-1000 mg uygulanabilir. Servikal konizasyon ameliyatı: Operasyon sonrasındaki ilk 1-2 hafta süresince günde 3 kez 500-1000 mg önerilir. Prostatektomi ve Tonsilektomi: Üç gün süreyle intravenöz yoldan uygulanır. Daha sonra oral uygulamaya geçilir ve günde 2-3 kez 500-1000 mg uygulanır. Travmatik hifema: Günde 3 kez 1000-1500 mg önerilir. Herediter anjiyonörotik ödem: Aralıklı olarak atak belirtileri ilk ortaya çıktığında veya tedavi amacıyla sürekli olarak günde 3 kez 1000 mg dozda uygulanır. Böbrek fonksiyon bozukluğunda, kreatinin klirensine göre; kreatinin klirensi 30 ml/dak ise 12 saat arayla 15 mg/kg, 30-15 ml/dak ise 24 saat arayla 15 mg/kg, <15 ml/dak ise 48 saat arayla 15 mg/kg veya 24 saat arayla 7.5 mg/kg uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle plazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındaki dokularda ya da travmaları takiben ortaya çıkan lokal veya jeneralize primer hiperfibrolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemoraji riski durumlarında kullanılır. Bunlar: Jinekoloji: Primer menoraji, rahim-içi araç taşıyan kadınlardaki kanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar. Kulak-Burun-Boğaz ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar (örn. Tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofilili hastalarda). Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veya sonrasındaki kanamalar. Prostatektomi, prostat hipertrofisine bağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiye sekonder). Cerrahi: Göğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar; mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar. İç Hastalıkları: Mide ve duodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğer siroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındaki hemoptizide, hemofililerdeki kanama komplikasyonlarında, herediter anjiyonörotik ödemli hastalarda, uzun dönemli profilaksi amacıyla.

 

 

Kontrendikasyonları:

Traneksamik asitin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifest hiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyen bir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanı kesinleştiğinde kontrendikedir. Her koşulda reaktif hiperfibroniliz önlenmelidir. Bu nedenle uygulamadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularak ve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK'in önüne geçilmelidir. Renk görme bozukluğu artan hastalarda kontrendikedir. Sumaraknoidal kanaması olan hastalarda, serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımı kontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Tedavi süresince bu tür şikayetler oluştuğunda ilaç derhal kesilmelidir. Trombüs veya emboli eğilimi kesin olan hastalarda bu ilaç sadece eşzamanlı antikoagülan tedavi ile birlikte önerilebilir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda dozaj kreatinin klirensine veya serum kreatinine göre azaltılmalıdır. Üst üriner sistemdeki ağır kanamalarda, obstrüksiyon riski nedeniyle çok dikkatli olarak ve düşük dozlarda verilmelidir. Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Özellikle erken hamilelik döneminde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Traneksamik asit anne sütüne geçer. Bu nedenle, süt veren annelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıda vakada hipotansiyon, baş dönmesi görülebilir. İntravenöz uygulamada infüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızlıklar genellikle dozun veya infüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fibrinolitik ilaçlarla kombinasyonuna bağlı farmakolojik etkileşimler olabilir. Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veya antiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer antifibrinolitikler gibi etkisi azalabilir. Penisilin içeren solüsyonlar ve kan ile birlikte uygulanmaz.