1ilaç

TRANSAMİNE-5 Ampul

FAKO 

 

 

Etken Madde(ler):

Traneksamik asit 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkin dozu, klinik duruma göre genelde günde 3-4 kez 500-1000 mg'dır. Çocuklardaki mutad doz genellikle günde 3-4 kez 10-20 mg/kg'dır. Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Herediter anjiyonörotik ödemde sürekli tedavi gerekir. Hiperfibrinolize Bağlı Epistaksis: Transamine ampul içeriği emdirilmiş burun tamponu ile lokal tedavi uygulanır. Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500-1000 mg kullanılır. Hipermenore ve RIA'ya Bağlı Kanamalar: Kanama başlar başlamaz; 1. gün 4x500-1000 mg, 2. gün 3x500-1000 mg, 3. gün 2x500-1000 mg ve 4. gün 500-1000 mg uygulanır. Servikal Konizasyon Ameliyatı: Operasyon sonrasındaki ilk 1-2 hafta süresince günde 3x500-1000 mg. Gastorintestinal Kanamalar: 1 hafta süreyle oral veya parenteral yoldan günde 3 kez 1 g uygulanır. Herediter Anjiyonörotik Ödem: Aralıklı olarak bir atağın ilk belirtilerinde veya sürekli tedavi amacıyla günde 3x1 g.

 

 

Endikasyonları:

Özellikle plazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındaki dokularda ya da travmaları takiben ortaya çıkan lokal veya jeneralize primer hiperfibrolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemoraji riski durumlarında kullanılır. Bunlar: Jinekoloji: Primer menoraji, rahim-içi araç taşıyan kadınlardaki kanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar. Kulak-Burun-Boğaz ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar (örn. Tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofilili hastalarda). Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veya sonrasındaki kanamalar. Prostatektomi, prostat hipertrofisine bağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiye sekonder). Cerrahi: Göğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar; mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar. İç Hastalıkları: Mide ve duodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğer siroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındaki hemoptizide, hemofililerdeki kanama komplikasyonlarında, herediter anjiyonörotik ödemli hastalarda, uzun dönemli profilaksi amacıyla.

 

 

Kontrendikasyonları:

Traneksamik asitin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifest hiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyen bir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanı kesinleştiğinde kontrendikedir. Her koşulda reaktif hiperfibroniliz önlenmelidir. Bu nedenle uygulamadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularak ve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK'in önüne geçilmelidir. Renk görme bozukluğu artan hastalarda kontrendikedir. Sumaraknoidal kanaması olan hastalarda, serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımı kontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Tedavi süresince bu tür şikayetler oluştuğunda ilaç derhal kesilmelidir. Trombüs veya emboli eğilimi kesin olan hastalarda bu ilaç sadece eşzamanlı antikoagülan tedavi ile birlikte önerilebilir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda dozaj kreatinin klirensine veya serum kreatinine göre azaltılmalıdır. Üst üriner sistemdeki ağır kanamalarda, obstrüksiyon riski nedeniyle çok dikkatli olarak ve düşük dozlarda verilmelidir. Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Özellikle erken hamilelik döneminde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Traneksamik asit anne sütüne geçer. Bu nedenle, süt veren annelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıda vakada hipotansiyon, baş dönmesi görülebilir. İntravenöz uygulamada infüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızlıklar genellikle dozun veya infüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fibrinolitik ilaçlarla kombinasyonuna bağlı farmakolojik etkileşimler olabilir. Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veya antiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer antifibrinolitikler gibi etkisi azalabilir. Penisilin içeren solüsyonlar ve kan ile birlikte uygulanmaz.