1ilaç

LYSTHENON Fort IV Ampul

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Süksinilkolin klorit (Süksametonyum klorür) 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 25 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Uygulamaya başlamadan önce 5-10 mg i.v. uygulanarak hastanın yanıtı saptandıktan sonra genelde 0.1 mg/kg dozunda istenen kas gevşemesi elde edilir.

 

 

Endikasyonları:

Nöromüsküler blokee etkilidir. İskelet kaslarının gevşemesini gerektiren kısa süreli cerrahi müdahalelerde, endotrakeal entübasyonda, kırıkların ve çıkıkların yerleştirilmesinde; elektroşok tedavisi sırasında krampların hafifletilmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Süksinilkolin klorite aşırı duyarlılık; şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu, pulmoner ödem, hastanın veya ailenin medikal öyküsünde malign hipertermi (hiperpireksi), kolinesteraz yetersizliği, multipl travmadan sonra hiperkalemi veya hiperkalemi riski; nöromüsküler hastalıklar veya nörolojik bozukluklar, kas rijiditesi; ağır yanıklar veya ağır yaralanmalar; penetran göz yaralanmaları; dar açılı glokom ve üremi (özellikle eğer serum potasyum düzeyleri yüksek ise) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Süksinilkolin uygulaması ile malign hipertermik kriz olarak adlandırılan ve iskelet kaslarında akut fulminan bir hipermetabolizmanın başlaması ile belirlenen durum arasında ilişki bulunmuştur. Psödokolinesterazın düşük düzeyleri veya genetik farklılığa bağlı atipik şekli, süksinilkolin uygulanmasını takiben görülen uzamış solunum depresyonu veya apneye neden olabilir. Apne veya kas paralizisinin uzaması, kontrollü solunumla tedavi edilmelidir. Ağır travma sonrası iyileşme döneminde hastalara, elektrolit dengesizliği olanlara, kinidin kullananlara ve yakın zamanlarda dijital toksisitesi olması mümkün vakalara büyük bir dikkatle uygulanmalıdır. Bu durumlarda ağır kardiyak aritmilere veya kardiyak areste neden olabilir. Hiperkalemi, parapleji veya yaygın ve ağır yanıkları olan kişiler ile santral sinir sistemine ait bir hastalığa veya hasara bağlı olarak iskelet kaslarında yaygın denervasyon bulunan veya dejeneratif veya distrofik nöromüsküler hastalığı olan vakalarda ağır hiperkalemi gelişme eğilimi bulunduğundan, büyük bir dikkatle uygulanmalıdır. Uzun süreli uygulanması halinde, nöromüsküler kavşakta karakteristik depolarizan bloğun (Faz I), yüzeysel olarak nondepolarizan bloğa benzer karakteristikleri olan bir bloğa (Faz II) dönüşme ihtimali vardır. Faz II bloğa geçiş gösteren hastalarda solunum depresyonu uzayabilir veya apne oluşabilir. Meydana gelen intragastrik basınç artışı, regürjitasyon ve mide içeriğinin aspirasyonu olasılığına yol açabilir. Hipokalemi veya hipokalsemisi olan hastalarda nöromüsküler blok uzayabilmektedir. Sezaryen ameliyatı sırasında kas gevşemesi sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Plasenta bariyerini geçen ilaç miktarı, maternal ve fetal dolaşımla arasındaki konsantrasyon eğimine bağlı olduğundan, tekrarlanan yüksek dozlardan sonra veya annede atipik psödokolinesteraz bulunması halinde, yenidoğanda rezidüel blok (apne ve kas gevşekliği) görülebilir. Kullanımı takiben çocuklarda ve adolesanlarda irreversibl kardiyak arest vakaları gözlemlenmiştir. Aşırı bradikardi, bronş sekresyonu ve diğer muskarin tipi etkileri önlemek amacıyla önce atropin uygulanması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Taşikardi veya bradikardi, aritmiler, ventriküler fibrilasyon, kan basıncında yükselme veya düşme, intraoküler, intragastrik veya intraserebral basınçta artış, bronş veya larinks spazmları, tükrük salgısı artışı, miyoglobinüri, kas rijiditesi, ameliyat sonrası kas ağrıları ve malign hipertermi. Muhtemel apne ile birlikte uzun süreli kas gevşemesi ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Süksinilkolinin önceden uygulanması, nondepolarizan kas gevşeticilerinin etkisini güçlendirir. Nondepolarizan kas gevşeticilerinin önceden uygulanması, süksinilkolinin yan etkilerini azaltır veya önler. Kalp ve dolaşımla ilgili yan etkileri halojenli anestezikler (halotan) artırır, ancak tiyopental ve atropin azaltır. Nöromüsküler blok yapıcı etkisini aminoglikozid veya polipeptid grubu antibiyotikler, amfoterisin B, siklopropan, prokainamid, kinidin, tiyotepa, parasempatokomimetikler, kolinesteraz inhibitörleri, ajmalin, betablokerler, kalsiyum kanal blokerleri, fenelzin, siklofosfamid, tiyofosfamid, oksitosin, simetidin, metoklopramid, ferfenazin, fenotiyazin, lityum ve oral kontraseptifler artırır. Malign hipertermi ihtimalini artırabileceğinden ve indüklenen kas hasarını artırabileceğinden uçucu anesteziklerin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır. Dijitalizin etkisini artırabilir (aritmi riski). Eşzamanlı kan veya plazma infüzyonu süksinilkolinin etkisini azaltır.