1ilaç

CRAVIT Film Tablet

FAKO 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Levofloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Levofloksasin

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg,

7 film tablet
750 mg,

7 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Akut sinüzit: Günde tek doz 500 mg 10-14 gün. Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Günde tek doz 250-500 mg 7-10 gün. Toplumdan kazanılmış pnömoni: Günde tek doz veya 2 kez 500 mg 7-14 gün. Piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg 7-10 gün. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Günde tek doz 250 mg veya tek doz veya iki kez 500 mg 7-14 gün. Prostatit: Günde tek doz 500 mg 28 gün.

 

 

Endikasyonları:

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu akut sinüzit; Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmesi; Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri >=2 mcg/ml olan penisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila veya Mycoplasma pneumoniae’nin neden olduğu toplumda edinilmiş pnömoni; Escherichia coli’nin neden olduğu akut piyelonefrit; Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu prostatit; Escherichia coli, Enterococcus faecalis ya da Stapylococcus epidermidis’in neden olduğu piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları; metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes veya Proteus mirabilis’in neden olduğu komplikasyonlu deri ve deri ekleri enfeksiyonları ve Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes’in neden olduğu abse, selülit, furonkül, impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonlarının dahil olduğu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Levofloksasine veya bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler, epilepsisi olanlar ve florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığı öyküsü verenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pediyatrik hastalarda ve adolesan hastalarda (18 yaşın altındaki hastalarda) levofloksasinin güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. P. aeruginosa'nın etken olduğu nozokomiyal enfeksiyonlarda başka antibiyotiklerle kombinasyon gerekebilir. Tedavi sırasında veya sonrasında şiddetli, ısrarlı ve/veya kanlı diyare görülürse, Clostridium difficile’e bağlı psödomembranöz enterokolit ihtimali gözönünde bulundurulmalıdır. Bu klinik durumda, barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar kontrendikedir. Florokinolon grubu antibakteriyellerin kullanımı sırasında nadiren gözlenen tendinit, seyrek olarak özellikle aşil tendonunun tutulumunda rüptüre yol açabilir. Bu istenmeyen etki tedaviye başlandıktan sonraki 48 saat içinde ortaya çıkabilir ve bilateral olabilir. Tendinit ve tendon rüptürü riski yaşlılık ve kortikosteroid kullanımında artar. Diğer florokinolonlarda olduğu gibi, konvülsiyona eğilimi olan, yani, SSS lezyonu olduğu bilinen, eş zamanlı olarak fenbufen veya benzeri bir nonsteroidal antienflamatuvar ilaç veya teofilin gibi beyin konvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinen bir ilaç tedavisinin uygulandığı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi eksikliği olan hastalarda kinolon grubu antibakteriyellerle hemolitik reaksiyonlar bildirildiğinden bu hastalarda levofloksasin dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliğinde dozaj kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır. Çok nadiren fotosensitizasyon görülebilir. Hastanın konsantrasyon, refleks ve reaksiyon yeteneklerini azaltabileceğinden, motorlu taşıt aracı veya iş makinası kullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir. Diğer kinolonlarda olduğu gibi, genellikle bir oral hipoglisemik ajan (örneğin, gliburid/glibenklamid) veya insülin ile birlikte tedavi gören diyabetik hastalarda, semptomatik hiper- veya hipoglisemi dahil olmak üzere kan glukoz düzeyi bozuklukları bildirilmiştir. Bu hastalarda, kan glukoz düzeyinin dikkatle takibi önerilir. Levofloksasin dahil, kinolonlar ile tedavi gören hastalarda ciddi ve bazen fatal hipersensitivite ve/veya anafilaktik şok reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar sıklıkla ilk dozu takiben oluşmaktadır. İlk deri döküntüsü veya herhangi bir diğer aşırı duyarlılık belirtisi görülmesi durumunda hemen levofloksasin tedavisi kesilmelidir. Diğer antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi levofloksasin kullanımı, özellikle tedavinin uzatıldığı durumlarda dirençli mikroorganizmaların çoğalmasıyla sonuçlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon görülmesi halinde uygun önlemler alınmalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma olmadığı için hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. Emzirenlerde yapılmış yeterli ve iyi kontrollu çalışma olmadığı için emzirenlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Levofloksasin uygulaması %1-%10 oranında bulantı, diyare ve karaciğer enzimleri (ALT/AST) değerlerinde artış, %0.1-%1 oranında iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, uykusuzluk, eozinofili, lökopeni, bilirubin ve serum kreatinin değerlerinde artış, asteni, mantar ve diğer rezistan mikroorganizmaların proliferasyonu, çok nadiren de (%0.01-%0.1) parestezi, tremor, anksiyete, ajitasyon, depresyon, psikotik reaksiyonlar (örn. halüsinasyonlar), konfüzyon, konvülsiyon, artralji, miyalji, tendiniti de içeren tendon rahatsızlıkları (örn. Aşil tendonu), ürtiker, bronkospazm/dispne, taşikardi, hipotansiyon, nötropeni, trombositopeni, çok nadir vakada, psödomembranöz kolit dahil olmak üzere, enterokolitin bir göstergesi olabilecek kanlı diyare yapabilir. Çok nadir olarak, (%0.01’den daha az) anjiyoödem, hipotansiyon, anafilaktik/anafilaktik benzeri şok, ışığa duyarlılık, özellikle diyabet hastalarında hipoglisemi, hipoestezi, görme, işitme, tat ve koku alma bozuklukları, tendon rüptürü (örn. Aşil tendon); kas zayıflığı, (özellikle miyastenia gravis bulunan hastalarda önemli olabilir), hepatit gibi karaciğer reaksiyonları, akut böbrek yetersizliği (örn. interstisyel nefrite bağlı olarak), agranülositoz alerjik pnömonit, ateş görülebilir. İzole vakalarda Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) ve eritema eksudativum multiforme gibi şiddetli büllöz erupsiyonları, rabdomiyoliz, QT aralığında uzama, hemolitik anemi, pansitopeni, alerjik pnömonit, ateş görülebilir. Alerjik mukokutanöz, anafilaktik/-oid reaksiyonlar bazen ilk dozdan sonra bile görülebilir. Florokinolon uygulaması ile ilgili diğer istenmeyen etkiler: Ekstra piramidal belirtiler ve diğer kas koordinasyon bozuklukları, hipersensitivite vasküliti, porfirili hastalarda porfiri ataklarıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile birlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçlar levofloksasin uygulanmasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır. Sukralfatın en az iki saat sonra uygulanması önerilir. Konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar, teofilin veya nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde belirgin bir düşme görülebilir. Probenesid ve simetidin gibi levofloksasinin tübüler böbrek sekresyonunu azaltan ilaçlarla birlikte alındığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Siklosporinin yarı-ömrü, levofloksasin ile birlikte uygulandığında %33 oranında artmaktadır. Levofloksasin yanında bir K vitamini antagonisti (örneğin varfarin) ile tedavi edilen hastalardaki pıhtılaşma testleri (PT/INR) ve/veya kanamada şiddetli olabilen artışlar bildirildiğinden K vitamini antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda pıhtılaşma testleri yakından takip edilmelidir. Levofloksasin Mycobacterium tuberculosis’in üremesini inhibe edebildiğinden tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı-negatif sonuçlara neden olabilir.