1ilaç

BONACTON Tablet

FAKO 

 

 

Etken Madde(ler):

Alendronat sodyum 70 mg

 

Piyasa Şekilleri:

4 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bonacton sabah hiçbir şey yemeden, içmeden veya herhangi bir ilaç kullanmadan en az yarım saat önce sadece su ile birlikte alınmalıdır. İlacın mideye geçişini kolaylaştırarak, özofagus irritasyonu riskini azaltmak için, sabah kalkınca dolu bir bardak su ile yutulmalı, en az 30 dakika ve günün ilk öğününün sonrasına kadar yatar pozisyona geçilmemelidir. Diyetle yeterli miktarda alınmıyor ise, Bonacton ile birlikte kalsiyum ve D vitamini preparatları kullanılmalıdır. Postmenapozal kadınlarda osteoporoz tedavisi için önerilen doz günlük 10 mg veya haftada bir kez 70 mg'dır. Erkeklerde osteoporoz tedavisinde kemik kütlesini artırmak için önerilen günlük doz 10 mg'dır. Alternatif olarak, haftada bir kez 70 mg'lık doz uygulanabilir. Postmenapozal kadınlarda osteoporozun önlenmesi için önerilen doz ise günlük 5 mg veya haftada bir kez 35 mg'dır. Erkek ve kadınlarda glukokortikoid ile indüklenmiş osteoporoz tedavisinde önerilen günlük doz 5 mg'dır. Östrojen tedavisi almayan postmenapozal kadınlarda ise önerilen günlük doz 10 mg'dır. Erkek ve kadınlarda kemiğin Paget hastalığında önerilen tedavi şekli, altı ay boyunca günde tek doz 40 mg'dır. Relaps görülen hastalarda, tedavi sonrası altı aylık bir değerlendirme (periyodik serum alkalen fosfataz seviyelerinin takibi ile) döneminin ardından, alendronat tedavisi tekrarlanabilir. Serum alkalen fosfataz düzeyleri normale dönmeyen hastalarda da alendronat ile tedavinin tekrarlanması düşünülebilir. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <35 ml/dak olanlar) yeterli deneyim olmadığından alendronat kullanılması önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Postmenopozal kadınlarda gelişen osteoporozda, osteoporoz geliştirme riski taşıyan ve kemik kitlesini geliştirmek ve gelişebilecek kırık riskini azaltmak için istenen klinik sonucu verebilecek postmenopozal kadınlarda, günlük 7.5 mg veya daha yüksek prednizon veya eşdeğeri glukokortikoid alan ve düşük kemik mineral yoğunluğu olan kişilerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Özofagus darlığı veya akalazia gibi  özofageal boşalmayı geciktiren özofagus anomalileri, en az 30 dakika ayakta veya dik pozisyonda duramamak, ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık ve hipokalsemide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer bifosfonatlar gibi üst gastrointestinal mukoza irritasyonuna yolaçabilir. Özofagus ülseri ve özofagus erozyonları gibi özofageal istenmeyen etkiler bildirilmiştir. İlaca  bağlı  üst gastrointestinal mukozada ortaya çıkabilecek olası irritan etki ve altta yatan hastalığın kötüleşebilmesi olasılığı nedeni ile disfaji , özofagus hastalıkları, gastrit duodenit veya ülser gibi aktif gastrointestinal sorunları olan hastalarda dikkatli  olunmalıdır. Östrojen yetersizliği ve aşırı yaşlılık dışındaki osteoporoz nedenleri göz önünde tutulmalıdır. Tedaviye başlamadan hipokalsemi düzeltilmelidir. Diğer mineral metabolizması bozuklukları da (D vitamini eksikliği gibi) tamamen tedavi edilmelidir. Günlük 7.5 mg’dan daha düşük prednizon veya eşdeğeri glukokortikoid tedavisi için alendronatın yarar risk değerlendirilmesi yapılmamıştır. Tedaviye başlamadan önce, kadın ve erkeklerde hormonal durum değerlendirilmeli ve uygun replasman düşünülmelidir. Tedavinin başlangıcında kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapılmalı ve alendronat, glukokortikoid kombinasyon tedavisinin 6 ve 12. aylarında tekrarlanmalıdır. Glukokortikoide bağlı osteoporozun tedavisinde alendronatın etkinliği sağlıklı erişkinlerin ortalamasından 1.2 standart sapma daha aşağıdaki ortalama kemik mineral yoğunluğu olan hastalarda gösterilmiştir. Gebelik kategorisi C’dir. Anne ve fetus açısından potansiyel yarar riskin üzerinde ise alendronat kullanılmalıdır. Emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda kullanılmamalıdır. Kreatin klirensi 35 ml/dakikanın altındaki hastalara önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

İlaç genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Benzer dizaynlı, iki yıllık, plasebo kontrolü, çift kör, çok merkezli postmenapozal kadınlardaki iki büyük osteoporoz çalışmasında günde 10 mg ilaç alan hastalarda plasebo alan hastalardan daha sıklıkla görülen tek klinik istenmeyen etki karın ağrısıdır. Karın ağrısı epizodları çoğunlukla hafif ve geçicidir ve genellikle ilacın kesilmesine gerek kalmamaktadır. Nadiren kızıllık ve eritem görülmüştür. Ek olarak, bu klinik çalışmalarda araştırmacı tarafından olasılıkla, belki veya kesinlikle ilaca bağlı olduğu bildirilen ve günde 10 mg ilaç ile tedavi edilen hastaların %1'i ya da daha fazlası ve plasebo ile tedavi edilenlerden daha yüksek sayıda hastada görülen istenmeyen etkiler şunlardır: Abdominal distansiyon (ilaç %1, plasebo %0.5), kabızlık (%3.1, %2), diyare (%2, %1.8), disfaji (%1, %0), flatulans (%1.5, %0.5), özofageal ülser (%1.5, %0), kas-iskelet ağrısı (%4.1, %2.5), ve başağısı (%2.6, %1.5). Bununla birlikte, ilaç ile tedavi edilen hastalarda görülen bu istenmeyen etkilerin insidansı ile plasebo ile tedavi edilen hastalarda görülenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Eğer hastalarda yutma zorluğu, ağrı, retrosternal (göğüs kemiği arkasında) ağrı veya yanma olduğunda özofageal hastalık semptomları geliştiği zaman ilaç bırakılıp doktora başvurulmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte alındıklarında kalsiyum suplemanları, antasitler ve diğer bazı oral olarak kullanılan ilaçlar alendronatın emilimini etkileyebilir. Bu yüzden hastalar başka bir oral ilaç almadan önce en az yarım saat beklemelidirler.