1ilaç

PİOGTAN Tablet  

Eczacıbaşı-Zentiva

 

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Diğerleri

 

Etken Madde(ler):

Pioglitazon

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 30 tablet
15 mg: 90 tablet
30 mg: 30 tablet
30 mg: 90 tablet
45 mg: 30 tablet
45 mg: 90 tablet

 

Kullanım Şekli:

Piogtan tabletin önerilen dozu, günde bir defa 15 veya 30 mg'dır. Başlangıç dozuna yeterli yanıt alınamayan hastalarda, doz aşamalı olarak günde 45 mg'lık 1 tablete çıkarılabilir. Tabletler yemek öncesi veya sonrasında alınabilir.

 

 

Endikasyonları:

Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir ajandır ve pankreatik insülin salgılanmasında artışa neden olmadan, insüline karşı hedef hücrelerin cevabını artırarak kan glukoz seviyesini düşürür. Pioglitazonun etkileri insülin direncinde azalmaya neden olabilir. Tip II diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünün sağlanmasında diyet ve egzersize ek olarak kullanılmalıdır. Monoterapide endikedir. Diyet ve egzersize ek olarak tek ajanla glisemi kontrolü yapılamayan durumlarda sülfonilüre, metformin veya insülin ile kombine olarak da kullanılır. Tip II diyabetin tedavisi, beslenme önerileri, kilo kaybı ve egzersizi içermektedir. Bu etkiler tip II diyabetin primer tedavisi için önemli olmakla birlikte ilaç tedavisinin etkinliğinin devamı için de önemlidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pioglitazon veya içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pioglitazon antihiperglisemik etkisini sadece insülin varlığında gösterebilir. Bununla birlikte pioglitazon tip I diyabet hastalarında veya diyabetik ketoasidoz tedavisinde kullanılmamalıdır. Pioglitazon vücutta su tutulumuna neden olarak, kalp yetmezliğine zemin hazırlayabilir yada mevcut kalp yetmezliğini artırabilir. Hastalar kalp yetmezliğinin belirti ve bulguları açısından izlenmelidir. Kalp durumu ile ilgili göstergelerde olumsuzluklar belirdiğinde ilacın kullanımı durdurulmalıdır. İnsülin ile birlikte kullanıldığında kalp yetmezliği olguları bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanılmaları önerilmemektedir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar vücutta su tutulumuna neden olabildiğinden, birlikte kullanılmaları halinde ödem riski artabilir. Pioglitazon kullanımı sonrasında çok nadiren hepatosellüler fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. Bu nedenle pioglitazon kullanan hastalarda periyodik olarak karaciğer enzimleri izlenmelidir. Tüm hastalarda karaciğer enzimleri tedavi öncesinde kontrol edilmeli ve enzim seviyeleri yüksek olan hastalarda (ALT, normal değerlerinin üst sınırından 2,5 kat fazla olduğu durumlar) veya diğer karaciğer hastalığı şüphesi olanlarda pioglitazon başlanmamalıdır. Pioglitazon ile tedavi başlandıktan sonra ilk bir yıl boyunca üç ayda bir karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi önerilir. Kontrol edilmesine karşın ALT seviyeleri normal değerlerin üç katında kalmaya devam ederse tedaviye devam edilmemelidir. Sebebi açıklanamayan bulantı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, anoreksi ve/veya koyu renkli idrar gibi karaciğer fonksiyon bozukluğunu düşündüren semptomlar gelişirse karaciğer enzimleri kontrol edilmelidir. Sarılık gözlenirse ilaç tedavisi sonlandırılmalıdır. İnsülin veya oral hipoglisemik ajanlarla kombine halde pioglitazon kullanan hastalarda hipoglisemi açısından risk olabilir ve dozun azaltılması gerekebilir. Pioglitazon, hemoglobin ve hematokritte azalma oluşturabilir. Polikistik over sendromu olan hastalarda insülin etkisinin artması sonucunda ovülasyon tekrar başlayabilir. Hastalar gebelik riski taşıdıkları konusunda uyarılmalı ve eğer hasta gebe kalmak istiyor veya gebe ise tedaviye devam edilmemelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Pioglitazon gebe kadınlarda sadece elde edilen fayda fetusun maruz kalacağı riskten daha fazla ise kullanılmalıdır. Pioglitazonun insan sütüne sekrete edilip edilmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne sekrete edildiğinden, pioglitazon süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Pediyatrik hastalarda kullanımının etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Tedavide sıklığı %5'den fazla olarak bildirilen yan etkiler; üst solunum yolları enfeksiyonları, baş ağrısı, sinüzit, farenjit, miyalji, diş bozuklukları, diyabetes mellitus alevlenmeleri, farenjit, serum trigliserid düzeylerinde azalma, HDL kolesterol düzeylerinde artış, kilo alımı, ödemdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitokrom P450 Etkisi: Ketokonazolün, pioglitazon metabolizasyonunu belirgin olarak inhibe ettiği in vitro olarak gösterilmiştir. İtrakonazol dahil CYP3A4'ün diğer inhibitörleri pioglitazon metabolizmasını olasılıkla azaltırlar ve CYP3A4 inhibitörleri ve pioglitazonun birlikte kullanıldığı hastalarda glisemi kontrolü daha sık olarak değerlendirilmelidir. Etinil östradiol veya nonetindron içeren bir oral kontraseptifle herhangi bir tiazolidindionun birlikte uygulanması her iki hormonun plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %30 oranında düşürmektedir, bu da gebelik oluşumu ile sonuçlanabilir. Alkol ile birlikte kullanımında hipoglisemi oluşabileceğinden alkol ile birlikte alınımı önerilmez.