1ilaç

OXILEPSI Divitab Tablet  

Eczacıbaşı-Zentiva

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Okskarbazepin

 

 

Etken Madde(ler):

Okskarbazepin

 

Piyasa Şekilleri:

300 mg: 50 divitab tablet
600 mg: 50 divitab tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Okskarbazepin aç veya tok karna kullanılabilir. Gerek monoterapide gerekse diğer anti-epileptik ilaçlarla kombine edildiğinde, günde iki kez kullanılır. Erişkinler: Kombine tedavi: Tedaviye günde iki doz şeklinde 600 mg ile başlanmalıdır. Gerektiğinde, günde 600 mg'ı aşmamak koşuluyla, haftalık aralıklarla doz tedrici olarak artırılabilir. Önerilen günlük doz günde 1200 mg'dır. 1200 mg'ın üzerindeki dozlarda etkinlik artmasına karşın, hastalar özellikle MSS yan etkileri nedeniyle tedaviyi tolere edemeyebilirler. Kombinasyon tedavisinden monoterapiye geçiş: Birlikte başka bir anti-epileptik ilaç kullanan hastalarda, tedaviye günde 600 mg okskarbazepin ile başlanarak ve birlikte kullanılan diğer antiepileptik ilacın dozunu azaltarak, monoterapiye geçilebilir. Yaklaşık 2-4 haftada maksimum okskarbazepin dozuna çıkılırken birlikte kullanılan antiepileptik ilaçların kullanımı 3-6 haftada tamamıyla sonlandırılmalıdır. Gerektiğinde, günde 600 mg'ı aşmamak koşuluyla, doz haftalık aralıklarla tedrici olarak artırılarak günlük en yüksek doz olan 2400 mg'a çıkılabilir. Bu geçiş sürecinde hastalar yakından izlenmelidir. Monoterapiye başlanması: Tedaviye günde iki doz halinde verilen 600 mg okskarbazepin ile başlanmalı ve doz üç günde bir 300 mg artırılarak günde 1200 mg'a çıkılmalıdır. 4-16 yaş grubundaki çocuklar: Kombine tedavi: Tedaviye günde iki doz halinde 8-10 mg/kg dozunda başlanmalı, genellikle günde 600 mg'lık doz aşılmamalıdır. Hedeflenen idame dozu çocuğun ağırlığına bağlıdır. 2 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kombinasyon tedavisinden monoterapiye geçiş: Birlikte başka bir antiepileptik ilaç kullanan hastalarda, tedaviye günde ikiye bölünerek uygulanan 8-10 mg/kg okskarbazepin ile başlanarak ve birlikte kullanılan diğer anti-epileptik ilacın dozunu azaltarak, monoterapiye geçilebilir. Gerektiğinde, haftalık 10 mg/kg artışlarla, önerilen okskarbazepin dozu elde edilirken, birlikte kullanılan antiepileptik ilaçların kullanımı 3-6 haftada tamamıyla sonlandırılabilir. Monoterapiye başlanması: Anti-epileptik herhangi bir ilaç kullanmayan hastalarda tedaviye günde iki doz halinde verilen 8-10 mg/kg okskarbazepin ile başlanmalı ve doz üç günde bir 5 mg/kg artırılarak önerilen doza ulaşılmalıdır. Hafif ve orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek işlevleri bozuk (kreatinin klirensi <30 ml/dakika) olan hastalarda başlangıç dozu yarı yarıya azaltılmalıdır. Bu hastalarda doz yükseltilmesi de dikkatle yapılmalıdır. Böbrek işlevleri düzenli olmayan yaşlılarda doz ayarlaması gerekir.

 

 

Endikasyonları:

Sekonder yayılma olan veya olmayan kısmi nöbet ve yaygın tonik-klonik nöbet epilepside endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Okskarbazepine karşı bilinen aşırı duyarlılık ve atrioventriküler blok.

 

Uyarılar:

Serum sodyum düzeyinde bir azalma görülebilir. Lökosit veya trombosit sayısında azalma gözlenebilir. Kemik iliğinde önemli bir depresyon belirtisi görülürse ilaç kullanımına son verilmelidir. Şiddetli deri reaksiyonlarında ilaç derhal kesilmelidir. Ateş, döküntü, ağızda lezyonlar, çürük, purpura ilk toksik işaretlerdir. Hepatik, renal ve kardiyak disfonksiyonu olan ve yaşlı hastalar daha yüksek yan etki riski altındadır. Diğer antiepileptiklerde olduğu gibi okskarbazepin de aniden kesilmemelidir. Karbamazepine alerjisi olan hastalar okskarbazepine döndürüldüklerinde çapraz alerji bildirilmiştir. Additif sedatif etki nedeniyle alkol tüketiminden kaçınılmalıdır. Okskarbazepin ve aktif metaboliti plasentayı geçer. Gebelerde kullanılmamalıdır. Mutlaka kullanmak gerekirse en düşük dozda ve folik asit takviye edilerek kullanılmalıdır. Emzirme döneminde  süt içinde salgılanır. Bu nedenle bebek sütten kesilmelidir. Hastanın reaksiyon yeteneğini azaltır. Araç sürerken ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Merkezi (ve periferik) sinir sistemi: Sık sık yorgunluk; bazen sersemlik/baş dönmesi, uyuşukluk, baş ağrısı, ataksi, tremor, hafıza/konsantrasyon bozuklukları, görme bozuklukları, paresteziler; nadiren kararsızlık, kulak çınlaması, depresyon, anksiyete. Gastrointestinal sistem: Bazen bulantı, kusma, diyare. Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Bazen deri döküntüsü; nadiren Stevens-Johnson sendromu da dahil şiddetli alerjik reaksiyonlar. Hematolojik reaksiyonlar: Bazen lökosit sayısında azalma; ender olarak trombositopeni, pansitopeni. Karaciğer: Enzimlerde, örneğin transaminazlarda, alkali fosfatazda artma. Kardiyovasküler sistem: Hipotansiyon. Çeşitli: Kilo alma, libido azalması, düzensiz menstrüasyon, letarji, kusma, baş ağrısı, mental konvüzyon, hiponatremi, kilo kaybı. Ayrıca çocuklarda (politerapi uygulananlarda) bulantı, saldırganlık, nedeni bilinmeyen ateş.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhitörleri ile kombinasyonu kullanılmaz. Oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Felodipninin sistemik biyoyararlanımını önemli derecede azaltır. Fenitoin ve valproik asidin kararlı durum konsantrasyonlarında yükselmeler görülür.