1ilaç

PİPRAKS Flakon

Eczacıbaşı

 Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Antipsödomonal Penisilinler

 

 

Etken Madde(ler):

Piperasilin sodyum 2 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakonluk ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Ciddi ve komplikasyonlu enfeksiyonlarda Pipraks'ın i.v. yoldan, daha az şiddetli ve komplikasyonsuz enfeksiyonlarda i.m. veya i.v. yoldan uygulanabilir. Yetişkinler: İntravenöz Uygulama (Enjeksiyon ya da Perfüzyon): Az Şiddetli ya da Komplikasyonsuz Enfeksiyonlar (Genitoüriner ve Solunum Yolu enfeksiyonları dahil): İntravenöz yoldan günde 100-150 mg/kg. Normal doz 6-8 saatte bir 2 g ya da her 12 saatte bir 4 g'dır. Toplam günlük doz 6-8 g arasında değişir. Şiddetli ve Komplikasyonlu Enfeksiyonlar (Septisemi, Genitoüriner ve Solunum Yolu, Karın içi, Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları dahil): İntravenöz yoldan günde 200-300 mg/kg. Normal doz her 6-8 saatte bir 4 g'dır. Toplam günlük doz 12-16 g arasında değişir. Pseudomonas ya da Klebsiella türlerinin neden olduğu hayatı tehdit eden şiddetli enfeksiyonlarda dozaj günde 16 g'dan az olmamalıdır. İdame Tedavisi: İntramusküler Tedavi: Az Şiddetli ve Komplikasyonsuz Enfeksiyonlar (Genitoüriner ve Solunum Yolu Enfeksiyonları): 8-12 saatte bir 2 g intramüsküler verilebilir. Günlük dozaj 4-6 g arasında değişir. Akut Gonore: İntramüsküler yoldan tek doz halinde 2 g. Böbrek bozukluğu olan yetişkinlerde, intravenöz ya da intramüsküler dozaj ayarlaması yapılmalıdır. Pipraks tedavisinin ortalama süresi 7-10 gün arasındadır; ancak jinekolojik enfeksiyonlarda bu süre 3-10 arasında değişebilir. Birçok akut enfeksiyonda, hastanın semptomları giderildikten sonra, tedavi en az 48-72 saat sürdürülmelidir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, ateşli romatizma ya da glomerülonefrit komplikasyonunu azaltmak için, tedavi 10 gün sürdürülmelidir. Çocuklar: İntravenöz Uygulama: Bebek ve çocuklar (12 yaşına kadar): Orta Şiddette ve Komplikasyonsuz Enfeksiyonlar (Genitoüriner ve Solunum Yolu Enfeksiyonları dahil): Günde 100-300 mg/kg önerilir. 3-4 eşit doza bölünerek uygulanır. Ağır ve Komplikasyonlu Enfeksiyonlar (Septisemi, Genito-Üriner ve Solunum Yolu, Karın içi, Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları dahil): Günde 200-300 mg/kg önerilir. 3-4 eşit doza bölünerek uygulanır. Septisemi veya santral sinir sistemi enfeksiyonlarında önerilen en yüksek doz kullanılmalıdır. Yeni doğmuş bebekler (2 haftaya kadar): Enfeksiyonun şiddetine göre intravenöz yoldan günde 100-300 mg/kg Pipraks tavsiye edilir. Önerilen doz bölünerek 8-12 saatte bir uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

E. coli, Proteus, Providencia, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Acinetobacter, H. influenzae, Yersinia, Moraxella, Neisseria, Streptokok, Staphylococ gibi duyarlı Gram-negatif ve Gram-pozitif aerob ve anaerob bakterilerden ileri gelen bakteriyel septisemi ve endokardit dahil ağır sistemik enfeksiyonlar; komplikasyonlu ve komplikasyonsuz genito-üriner enfeksiyonlar (üretrit, sistit ve piyelonefrit. Piperasilinin etkinliği uygulamadan sonra idrarda elde edilen yüksek düzeyler dolayısıyla artar. Piperasilin ayrıca Neisseria gonorrhoeaenin etken olduğu akut, komplikasyonsuz genital ve üretral enfeksiyonlarda da etkindir); akut ve kronik solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni, anaerobik pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi. -kronik solunum yolu enfeksiyonlu ya da kistik fibrozlu hastalarda, klinik düzelme sağlanabilir, fakat bakteriyel eradikasyon her zaman beklenmez-); kulak, burun, boğaz ve ağız boşluğu enfeksiyonları; karın içi enfeksiyonları (safra yolu enfeksiyonları -piperasilin kısmen safra yoluyla atılması sonucunda safrada yüksek düzeyler elde edilir- peritonit ve karın içi abseler -çoğu kez endojen mikrofloranın içerdiği bakterilerden ileri gelir-); jinekolojik ve obstetrik enfeksiyonlar (endometrit, pelvis abseleri ve iltihapları, salpenjit ve doğum sonrası enfeksiyonları); deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (yanık, cerrahi girişim ve travmaları izleyen enfeksiyonlar dahil); kemik ve eklem enfeksiyonları; piperasiline duyarlı patojenlerin etken olduğu kuşkusu uyandıran, ampirik antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi enfeksiyonlarda (etken mikroorganizmaların türünün saptanmasından ya da duyarlılıkları belirlenmeden önce) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anamnezde penisilin ya da sefalosporinlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları belirlenen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Piperasilin gibi bir penisilinle tedaviye başlamadan önce, hastanın daha önceden penisilinlere, sefalosporinlere ve başka allerjenlere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterip göstermediği araştırılmalıdır. Hastalarda penisilinler ve sefalosporinler arasında çapraz-allerjenlik bildirilmiştir. Allerjik bir reaksiyon gelişirse, piperasilin ile tedavi durdurulmalıdır. Geleneksel antiallerjikler hazır bulundurulmalıdır. Penisilinlere karşı ciddi ve bazen fatal anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Bunların önceden birçok allerjene karşı duyarlılık göstermiş hastalarda gelişme olasılığı daha çoktur. Ciddi anafilaktoid reaksiyonlar adrenalin, oksijen, i.v. kortikosteroidlerle acil tedavi gerektirir. Entübasyon dahil olmak üzere, solunum yolu önlemleri uygun bir biçimde uygulanmalıdır. Piperasilin, penisilin grubu antibiyotiklerdeki karakteristik düşük toksisite özelliğini taşımakla birlikte, uzun süreli tedavide organ sistem fonksiyon bozukluğunun (hematopoetik, hepatik ve renal dahil) periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir. Böbrek bozukluğu ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz, piperasilin serum düzeyleri ölçülerek saptanabilir. Gonore tedavisi için kısa sürelerde kullanılan antibakteriyel ilaçlar, kuluçka dönemindeki frengi belirtilerini maskeleyebilir ya da geciktirebilir. Dolayısıyla gonoreli hastalarda tedaviden önce ayrıca firengi testi yapılmalı ve az 4 ay süreyle, ayda bir, serolojik testler uygulanmalıdır. Özellikle uzun süreli tedavi sırasında dirençli mikroorganizma ve süperenfeksiyon gelişmesi olasılığı göz önünde tutulmalıdır; bu durumda uygun önlemler alınmalıdır. Gebelerde ve emziren kadınlarda tedavinin güvenliği saptanamamıştır. Piperasilin düşük konsantrasyonlarda anne sütüyle atılır. Emziren annelere uygulandığında dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Diyare, bulantı, deri döküntüsü, tromboflebit, baş ağrısı, SGOT ve SGPT artışı, lökopeni, eozinofili, nötropeni ve trombositopeni gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aminoglikozitlerle aynı solüsyonda uygulanmamalıdır.