1ilaç

PEN-OS Film Tablet

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Penisilin V

 

 

Etken Madde(ler):

Fenoksimetilpenisilin benzatin 1.000.000 IU

 

Piyasa Şekilleri:

24 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Tedavi amacıyla ortala doz: Erişkinlerde: Toplam günlük doz kilo başına 50.000 IU'dir. ÇocukIarda: (12 yaşına kadar olanlarda): Toplam günlük doz kilo başına 50-100 bin ünitedir. Korunma amacıyla: Hastanın yaşına göre belirlenen Pen-Os birim dozu günde 2 kez olmak üzere korunmanın şekline göre uzun süreli uygulanabilir. Tabletler bir miktar su ile alınmalıdır. Gerekli görülen durumlarda doz yükseltilebilir. Belirtilerin ortadan kalkmasından 2-5 gün sonrasına kadar Pen-Os tedavisine devam edilmelidir. Streptokoksik enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

A, C, G, H, L ve M grubu streptokokların (D grubu -enterokoklar- dirençlidir) etken olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel; üst solunum yolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnömokoksik enfeksiyonları; penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğu deri dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalarda hastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmal kalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokardite karşı korunmasında (özellikle diş çekimleri, ağız boşluğunda yapılan aletli girişimler ve üst solunum yollarının küçük cerrahi ameliyatlarından sonra -tonsillektomi- bu tür koruma önem kazanmaktadır) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda penisilinlerle çapraz bir allerji olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Allerjik diyatez ve astımlı hastalarda tedbirli olunmalıdır. Tedavi sırasında allerjik bir durum görüldüğünde ilacın alımına son verilmeli ve hasta gerekli görülen ilaçlarla (adrenalin, antihistaminikler ve kortikosteroidler) tedavi edilmelidir. Stafilokoksik enfeksiyonlarda bakteri duyarlılığı testleri gerekebilir. Ağır pnömoni, ampiyem, bakteriyemi, perikardit, menenjit ve artrit akut dönemde oral penisilinlerle tedavi edilmemelidir. Diyare ya da kusma gibi belirgin gastrointestinal bozuklukların bulunduğu durumlarda emilme güçlüğü nedeniyle oral penisilinler kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda görülebilen hafif diyare hali genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez. Anafilaksi, ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonörotik ödem, eritema multiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi allerjik reaksiyonlar daha seyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasında görülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda rastlanabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eşzamanlı olarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretik ilaçlarda (özellikle indometazin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar) vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır. Bakterisid etkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombine edilmemelidir. Başka antibiyotiklerle kombinasyonun düşünüldüğü durumlarda iki antibiyotik arasında sinerjik ya da en azından additif bir etki beklenmelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetil penisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.