1ilaç

NOVADE Tablet

Eczacıbaşı

 

 

Formüler > Endokrin > Diyabette Kullanılan İlaçlar > Oral Antidiyabetikler > Diğerleri

 

Etken Madde(ler):

Repaglinid

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 mg: 30 tablet
0.5 mg: 90 tablet
1 mg: 30 tablet
1 mg: 90 tablet
2 mg: 30 tablet
2 mg: 90 tablet
0.5 mg: 90 tablet, 1 mg: 90 tablet, 2 mg: 90 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yeterince sıvı ile birlikte ve yemeklerden 15-30 dakika önce veya yemekle birlikte bütün olarak alınması önerilir. Günde 2, 3 veya 4 kez kullanılabilir. Kullanıldıktan sonra yemek yenmesi gerekir. Başlangıç dozu: Novade'nin başlangıç tedavi dozu değişebilmektedir. Daha önce antidiyabetik tedavi görmemiş veya hemoglobin A1C (HbA1C) düzeyi 8 mg/dl altında olan hastalarda, önerilen başlangıç tedavi dozu 0.5 mg'lık tek tablettir. Daha önce antidiyabetik tedavi almış veya HbA1C düzeyi 8 mg/dl üstünde olan hastalarda, tedaviye başlangıç dozu 1 veya 2 mg'lık tek tablettir. İdame dozu: 0.5 ile 4 mg arasında değişebilmektedir. Hastanın klinik yanıtı, kan glukoz ve HbA1C düzeylerine göre tedavi dozu bireyselleştirilmelidir. Doz artırımları, iki katına çıkarma suretiyle ve birer hafta aralarla yapılmalıdır. Önerilen günlük maksimum toplam doz 16 mg'dır. Diğer kısa süre etkili antidiyabetik ilaçlardan NOovade tedavisine geçildiğinde, bekleme süresi gerekmez. Diğer ilacın son dozunun alınmasından sonraki gün Novade tedavisine başlanabilir. Uzun süre etkili antidiyabetik ilaçların kullanımında, 1 hafta veya daha uzun süreli gözlem gerekebilir. Önerilen tedavi dozunun yeterli klinik yararlanımı sağlamaması durumunda, diğer antidiyabetik ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Hiperglisemisi diyet, kilo kaybı ve egzersizle yeterli olarak kontrol edilmeyen Tip 2 diyabetli hastalarda endikedir. Metformin ile tatminkar bir kan glukoz seviyesi kontrolu sağlanamadığı durumlarda, metformin ile kombine olarak kullanılabilir. Tedaviye yemeklere bağlı kan glukozunu düşürmede diyet ve egzersiz ile birlikte başlanmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Repaglinide aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalar, C-peptid negatif Tip-1 diyabet, koma ile birlikte olan veya olmayan diyabetik ketoasidoz, gebelik ve laktasyon, 12 yaşın altındaki çocuklar, ağır böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları, CYP3A4 enzim sistemini inhibe eden (ketokanazol, itrakonazol, eritromisin, flukonazol, mibefradil gibi) veya indükleyen (rifampisin, feinitoin gibi) ilaçların kullanıldığı tedavilerin birlikte uygulanmasında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Repaglinid, diyet, egzersiz veya kilo verme gibi önlemlere rağmen yeterli kan glukoz kontrolünün yapılamadığı veya diyabet semptomlarının sürdüğü durumlarda uygulanmalıdır. Diğer insülin salgılattırıcı ajanlarda olduğu gibi, repaglinidin de hipoglisemi oluşturma potansiyeli vardır. Birçok hastada, zamanla, oral hipoglisemik ajanların kan glukozunu düşürücü etkisi azalmaktadır. Bu durum, diyabetin şiddetinin artışına bağlı olabileceği gibi, ilaca karşı alınan cevabın azalmasına da bağlı olabilmektedir. Bu durum sekonder tedavi başarısızlığı olarak değerlendirilmesinden önce, hastanın doz ayarlaması ve diyete sıkı sıkıya uyup uymadığı değerlendirilmelidir. Repaglinid pankreas B hücreleri üzerinde farklı bir bağlanma bölgesine bağlanır ve etkisi kısa sürelidir. Diğer insülin salgılattırıcı ajanlar ve akarboz ile kombine kullanımı ile ilgili klinik çalışma yapılmamıştır. Herhangi bir oral hipoglisemik ajanla stabil haldeki bir hastanın ateş, travma, enfeksiyon veya cerrahi girişim gibi streslere maruz kalması durumunda glisemik kontrolde bozulma görülebilir. Bu durumlarda, repaglinid tedavisinin kesilmesi ve tedaviye geçici olarak insülin ile devam edilmesi gerekebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan vakalarda repaglinide ile ilgili hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Repaglinid gebelik süresince ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Hastalar araç kullanırken gelişebilecek hipoglisemiye karşı önlem almaları için uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Repaglinid uygulamasından sonra hipoglisemik reaksiyonlar gözlenmiştir. Karbonhidrat alımıyla kolayca giderilebilir. Şiddetli hipoglisemik reaksiyonlarda glukoz infüzyonu gerekebilir. Kan glukoz düzeylerindeki değişim geçici görme bozukluklarına yolaçar. Abdominal ağrı, diyare, bulantı, kusma ve kabızlık gibi gastrointestinal şikayetler bildirilmiştir. Tedavi süresince karaciğer enzim düzeylerinde yükselme çok seyrek olarak gözlenmiştir. Bu yükselmeler genellikle hafif ve geçici niteliktedir. Ciltte görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları kaşıntı, döküntü veya ürtiker şeklinde ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörleri, selektif olmayan beta blokerler, ADE inhibitörleri, salisilatlar, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar, oktreotid, alkol ve anabolik steroidler repaglinidin hipoglisemik etkisini artırabilir. Oral kontraseptifler, tiyazid diüretikleri, kortikosteroidler, danazol, tiroid hormonları ve sempatomimetik ajanlar ise repaglinidin hipoglisemik etkisini azaltabilirler. Beta bloker ajanlar hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilir. Alkol repaglinidin hipoglisemik etkisini şiddetlendirebilir ve uzatabilir. İn vitro çalışmalar repaglinidin temel olarak CYP3A4 enzim sistemi ile metabolize olduğunu göstermiştir. İn vivo çalışmalar yapılmamış olmasına rağmen, ketokonazol, itrakonazol, eritromisin, flukonazol ve mibefradil gibi CYP3A4 inhibitörlerinin plazma repaglinid seviyelerini arttırabileceği düşünülmektedir. Rifampisin veya fenitoin gibi CYP3A4 enzim sistemini indükleyen bileşikler repaglinidin plazma seviyelerini azaltabilir. İndükleyici veya inhibe edici etkilerinin gücü bilinmediğinden bu ilaç kombinasyonlarının kullanılması kontrendikedir. Repaglinid kendisi gibi safra ile atılan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında, bir etkileşimin olabileceği beklenmelidir.