1ilaç

COUMADİN Tablet

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Varfarin sodyum

 

Piyasa Şekilleri:

5 mg: 25 tablet
5 mg: 28 tablet
10 mg: 25 tablet
10 mg: 28 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Protrombin süresinin 30-40 saniyeye çıkartılmasında 40-60 mg verilir. Yaşlı ve bitkin hastalarda bu miktar 20-30 mg'dır. Bu doz 24 saatlik hipoprotrombinemi sağlar. İdame tedavi 5-10 mg'dır. Tedavi süresi tromboz ve emboli tehlikesinin ortadan kalkmasına bağlıdır. Tedavi sırasında, her gün protrombin zamanı tayinleri yapılarak doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır. İlk doz olarak günde 10-15 mg verilir. Protrombin zamanı cevabına göre bu doz (genellikle 2-3 gün sonra) yeniden düzenlenir. Tedavinin başlatılması sırasında yükleme dozu uygulamanın nedeni Faktör II, IX ve X'daki azalmanın, yükleme dozuyla hızlandırılmamasındandır. Başlangıç dozunun yüksek olmasından kaçınmakla, protrombin zamanınındaki ani artışlar önlenmiş olur.

 

 

Endikasyonları:

Venöz trombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla seyreden atrium fibrilasyonlarında, pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisinde ve koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Antikoagülasyon, kanama riskinin olası klinik yarardan fazla olduğu durumlarda kontrendikedir. Örneğin gebelikte kontrendikedir. Plasentayı geçerek fetüste fatal hemoraji yapabilir. Eğer hasta varfarinle tedavi görüyorken hamile kalırsa, fetüs üzerindeki etkisi anlatılmalı ve gebeliğe son verilmelidir. Kanama eğilimleri ve kan diskrazilerinde; santral sinir sistemi, göz, büyük-açık doku alanlarına yol açan travma cerrahisinde; mide barsak kanalı, ürogenital sistem ya da solunum yolları, serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, perikardit veya perikart epanşımanları, subakut bakteriyel endokardit; abortus immines, pre-eklampsi ve eklampsi; kanamanın kontrol edilemediği lomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi ve habis hipertansiyon durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Varfarinin kanda yarılanma süresi 2.5 gündür. Bu nedenle günlük idame dozlarında doz birikimi ve etki artışı görülebilir. Uygulanan doz, protrombin zamanına ve diğer uygun koagülasyon testleriyle yapılan periyodik saptamalara göre ayarlanmalıdır. Kanın pıhtılaşma ve ve kanama zamanlarının tayini tek başına, tedavinin kontrolü için yeterli değildir. Heparin tek-dönemli protrombin zamanını uzatır. Bu nedenle, heparin ve varfarinin birlikte verildiği durumlarda, i.v. son heparin dozundan 5 saat sonra ve s.c. son heparin dozundan 24 saat sonra protrombin zamanı tayin edilmelidir. Örneğin, emzirme dönemleri: Kumarin türevi ilaçlar anne sütüne geçerek süt çocuğunda protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabilir; ağır ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri; enfeksiyon hastalıkları ve barsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar: Sprue hastalığı, antibiyotik tedavileri; geniş bir alanda açık yaraya neden olan durumlar: Ameliyat, travma, devamlı konmuş sondalar, ağır ve orta derecedeki hipertansiyon. Seyahat, diyette değişiklik, çevrede değişiklik, bedensel durumda değişiklik, ilaç kullanımı gibi etkenler hastanın antikoagülanlara verdiği yanıtı değiştirebilir. Bu durumlarda antikoagülan riski, tedavisiz bırakılmış tromboz ya da emboli riskinden daha fazla olabilir. Bu nedenle antikoagülan uygulanımı, ihtiyatla konacak klinik değerlendirmeye bağlıdır. Bu nedenle hasta, hastaneden taburcu edildikten sonra ve her yeni ilaç kullanımında protrombin zamanı tayinleriyle antikoagülan tedavinin gidişi saptanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Organ ya da dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırı duyarlılık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, aminosalisilik asit, anabolizan steroidler, antibiyotikler, bromelainler, kloral hidrat, klorpropamid, kimotripsin, simetidin, çinkofen, klofibrat, dekstran, dekstrotiroksin, diazoksid, diüretikler, disülfiram, etakrinik asit, fenoprofen, glukagon, ibuprofen, indometazin, inhalasyon anestezikleri, mefenamik asit, metildopa, metilfenidat, metronidazol, MAO inhibitörleri, nalidiksik asit, naproksen, oksalinik asit, oksifenbutazon, pirazolonlar, fenilbutazon, feniramidol, fenitoin, kinidin, kinin, salisilatlar, sülfinpirazon, sülfonamidler, sulindak, tiroid ilaçları, tolbutamid, triklofos sodyum, trimetoprim/sülfametoksazol kombinasyonları ve aşırı dozda kumarin, kanda protrombin zamanının artışına; adrenokortikal steroidler, antasitler, alkol, antihistaminikler, barbitüratlar, karbamazepin, kloralhidrat, klordiazepoksit, kolestiramin, yüksek K vitaminli diyet, diüretikler, etklorvinol, glutetimid, griseofulvin, haloperidol, meprobamat, oral kontraseptifler, paraldehit, primidon, rifampin ve yetersiz dozda kumarin kanda protrombin zamanının kısalmasına neden olabilirler. Bunlara ek olarak kumarinler, hipoglisemik ilaçlar (klorpropamid, tolbutamid) ve antikonvülzanlar (fenitoin, fenobarbital) metabolizmaların değişmesi ya da vücuttan atılımlarının gecikmesi nedeniyle vücutta birikebilirler.