1ilaç

CEFRADUR Tablet  

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Sefalosporinler > Sefadroksil

 

 

Etken Madde(ler):

Sefadroksil monohidrat 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

7 tabletlik ambalajlarda.

 

 

Kullanım Şekli:

Büyükler ve 40 kg'ın üstündeki çocuklar: Enfeksiyonun ağırlığına göre, günde 1-2 g'lık dozlar, eşit bölümlerde, 12-24 saatlik aralıklarla verilir. Daha yüksek ve sık dozların gerektiği hayatı tehdit edici ağır enfeksiyonlarda parenteral sefalosporinler kullanılmalıdır. 40 kg'ın altındaki büyükler ve çocuklar: Enfeksiyonun ağırlığına göre, günde kilo başına 40-50 mg'lık dozlar- eşit bölümlerde, 12 saatlik aralıklarla veya tek dozda verilebilir. Böbrek Yetmezliğinde Doz: Kreatinin klirensinin dakikada 50 ml'den yukarı olduğu hastalarda doz değişikliği gerekmez. Kreatinin klirensinin dakikada 50 ml ve daha düşük olduğu durumlarda azaltılmış doz uygulanmalıdır. Kreatinin klirensi 0-10 ml/dak/1.73 m2, 500 mg, 36 saat arayla; kreatinin klirensi 10-25 ml/dak/1.73 m2, 500 mg, 24 saat arayla; kreatinin klirensi 25-50 ml/dak/1.73 m2, 500 mg, 12 saat arayla uygulanır. Çocuklarda bu dozajda değişiklikler yapmak gerekebilir. Tedaviye, hastadaki belirtilerin ortadan kalkmasından ya da bakteriyel eradikasyon sağlanmasından 48-72 saat sonrasına kadar devam edilmelidir. A Grubu, Beta-Hemolitik Streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda, tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Kronik idrar yolu enfeksiyonlarında yüksek dozlarda uzun süreli bir tedavi uygulanmalı ve hastalar klinik ve bakteriyolojik yönden izlenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Sefadroksil'in in-vitro olarak etkili olduğu mikroorganizmalar: Beta-hemolitik streptokoklar, Penisilinaz üreten veya üretmeyen stafilokoklar, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella suşları, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Bacteroides suşları (Bacteroides fragilis hariç), H. influenzae, Salmonella ve Shigella'nın bazı suşlarıdır. Duyarlı organizmaların neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnömoni, akciğer absesi, ampiyem ve plörezi), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (fronküloz, abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel), ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, piyelonefrit, adneksit, endometrit ve prostatit), osteomiyelit, septik artrit, peritonit ve puerperal sepsis enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin grubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Penisilinlere aşırı duyarlı oldukları bilinen hastalarda sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmı çapraz-allerjenisite bulunduğunu gösteren klinik ve laboratuvar delilleri vardır. Bazı hallerde iki grup ilaçlara duyarlı hastalar vardır. Hasta tedavi esnasında yakından takip edilmeli, allerjik bir reaksiyon görülürse ilaç kesilmeli ve hasta gerekli ilaçlarla (epinefrin, presör aminler, kortikosteroidler veya antihistaminikler) tedavi edilmelidir. Sefadroksil böbrek yetmezliği olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Özellikle kolitis şikayetleri olan hastalarda ihtiyatlı kullanılmalıdır. Uzun dönem karsinojenetik etkinlik çalışmaları yapılmamıştır.Fareler üzerinde yapılan deneylerde insan dozunun 11 misli sefadroksil yüksek dozlu uygulamalarda hiçbir üretim organlarında yetmezliğe ait bir bulguya rastlanmamıştır. Fakat hamilelikte kullanılışı kontrollü çalışmalarda kanıtlanmamıştır. Bu nedenle bu ilaç gebelik döneminde ancak gerekli olduğu dönemlerde kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Mide Bağırsak: Tedavi süresince psödomembranöz kolitis belirtilerine rastlanabilir. Bulantı ve kusma çok seyrek olarak görülür. İlacın gıdalarla beraber alınması bu şikayetleri azaltabilir. Bazı hallerde diyare görülebilir. Hipersensitivite: Allerjik etkiler (deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem) görülebilir. Bu reaksiyonlar ilaç kesildikten sonra genellikle kaybolur. Genital kaşıntı, genital moniliasis, vajinitis, geçici transaminazların yükselmesi ve Stevens Johnson Sendromu gibi diğer bulgular çok seyrek olarak bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavide Coomb's testi hatalı pozitif sonuç verebilir.