1ilaç

DOBUTABAG IV İnfüzyon Solüsyonu

Eczacıbaşı-Baxter

 

 

Etken Madde(ler):

Dobutamin hidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

2 mg/ml: 250 ml, 4 mg/ml: 250 ml, 1 mg/ml: 250 ml'lik medifleks torbalarda.

 

Kullanım Şekli:

Uygun bir intravenöz kateter ya da enjektörle intravenöz yoldan uygulanır. Akış hızını ml/saat ya da damla/dakika olarak kontrol etmek için kalibre edilmiş elektronik infüzyon cihazıyla infüzyonu önerilir. Dobutamin infüzyonuna düşük dozdan başlanmalı (0.5-1.0 mcg/kg/dak) ve birkaç dakikalık aralıklarla titre edilmelidir. Uygulama hızı ve tedavinin süresi hastanın yanıtına göre ayarlanır. Hastanın yanıtı, kalp hızı, ektopik aktivite varlığı, kan basıncı, idrar akımı ve mümkünse santral venöz ya da pulmoner wedge basıncı ve kalp debisiyle belirlenir. Yapılan klinik çalışmalarda, optimal infüzyon hızının, genellikle 2-20 mcg/kg/dak olmakla birlikte, hastadan hastaya değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. Nadir olarak, istenen etkiyi elde etmek için infüzyon hızı 40 mcg/kg/dak'ya çıkarılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Pozitif inotropik etkilidir. Organik kalp hastalıkları ve kardiyak cerrahide görülebilen kontraktilite azalması nedeniyle ortaya çıkan kardiyak dekompansasyonu kısa bir süre içinde tedavi edebilmek için inotropik destek gereken durumlarda kullanılır. Hızlı ventriküler cevapla birlikte arteriyel fibrilasyonu olan hastalarda dobutamin hidroklorürle terapiyebaşlamadan önce dijital preparatları kullanılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İdiyopatik hipertrofik subaortik stenozu olan hastalarda ve daha önceden dobutamin hidroklorüre aşırı hassasiyet gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Dobutamin kalp hızında veya kan basıncında özellikle sistolik basınçta belirgin bir artışa neden olabilir. Hastaların yaklaşık %10'unda dakikada 30 atım veya daha fazla atım artışı ve %7.5'inde 50 mm Hg veya daha fazla sistolik basınçta artış görülmüştür. Daha önceden hipertansiyonu olan hastalarda, aşırı basınç artışı cevabı geliştirme riski görülebilir. Genellikle, dozun düşürülmesi ile bu etkiler tersine döner. Dobutamin atriyoventriküler iletimi kolaylaştırdığından, arteriyel fibrilasyonlu hastalar hızlı ventriküler cevap geliştirme riski taşırlar. Ventriküler ektopik aktiviteyi hızlandırır veya şiddetlendirebilir ama ventriküler taşikardiye çok nadir neden olur. Nadiren dobutamin uygulanması ile birlikte, ciltte kızarıklık, ateş, eozinofili ve bronkospazmı içeren anlamlı hipersensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir. Uygulanma sırasında, diğer adrenerjik ajanlarla olduğu gibi, EKG ve kan basıncı sürekli kontrol edilmelidir. İlave olarak, mümkün olduğunda pulmoner sıkışma basıncı ve kardiyak output, dobutamin hidroklorürün etkin ve güvenli infüzyonunda gerekebilecek yardımı sağlayabilmek için gözlenmelidir. Dobutamin uygulamasına başlamadan önce, hipovolemi uygun hacim genişleticilerle düzeltilmelidir. Şiddetli valvuler aort stenozu gibi belirgin mekanik obstrüksiyon varlığında, iyileşme olmayabilir. Diğer agonistler gibi, serum potasyum konsantrasyonunda hafif bir düşüşe, nadiren hipokalemik düzeylere neden olabilir. Bu nedenle, serum potasyum düzeyi gözlenmelidir. Miyokard enfarktüsünü takiben kullanılması konusunda güvenilirliğini belirlemeye yetecek yeterli klinik deneyim yoktur. Kontraktilite gücünü ve kalp hızını artıran her ajanın, iskemi şiddetini arttırarak enfarktüs büyüklüğünü arttıracağına dair bir kanı vardır; ancak dobutaminin böyle bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Hamilelerde kullanımına dair klinik deneyim mevcut değildir. Bu nedenle sadece beklenen yararları fetusa olabilecek potansiyel zararından fazla olduğu zaman kullanılmalıdır. anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirme sırasında kullanılması önerilmez. Çocuklarda kullanımına dair yeterli bilgi olmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Sistolik kan basıncında 10-20 mm'Iik artış ve kalp hızında 5-15 atım/dak.'lık artış çoğu hastada kaydedilmiştir. İnfüzyonlar sırasında hastaların yaklaşık %5'inde artan prematüre ventriküler atım görülmüştür. Bu etkiler doza bağımlıdır. Dobutamin terapisiyle bir arada kan basıncında ani düşüşler tanımlanmıştır. Dozun azaltılması veya infüzyonun kesilmesi tipik olarak hızla kan basıncının başlangıç değerlerine dönüşü ile sonuçlanır. Bununla beraber, nadir vakalarda, müdahale gerekebilir ve geri dönüş hemen olmayabilir. Ara sıra flebit görüldüğü rapor edilmiştir. Dikkatsiz infiltrasyonu takiben Iokal iltihabi değişiklikler olduğu belirlenmiştir. İzole cilt nekrozu vakaları kaydedilmiştir. Hastaların %1-3'ünde rapor edilen yan etkiler; bulantı, başağrısı, anjinal ağrı, nonspesifik göğüs ağrısı, palpitasyonlar ve nefes darlığı. İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir. Diğer katekolaminler gibi dobutamin uygulaması, serum potasyum konsantrasyonunda hafif bir düşüşe, nadiren hipokalemik düzeylere neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ön çalışmalar, dobutaminin nitroprussidle bir arada kullanımının, her ilacın tek başına kulanılmasına kıyasla, daha yüksek bir kardiyak output ve genellikle daha düşük pulmoner sıkışma basıncı ile sonuçlandığını gösterir.