1ilaç

MICTONORM Draje

Dr.F.FRİK

 

 

Etken Madde(ler):

Propiverin hidroklorür 15 mg

 

Piyasa Şekilleri:

56 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Günde 2 defa bir 15 mg propiverin hidroklorür tavsiye edilmektedir, bu doz günde 3 defaya kadar çıkartılabilir. Bazı hastalar günlük 15 mg'lık bir doza da cevap verebilmektedir. Nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi için, günlük üç defa bir doz draje tavsiye edilir. Eğer gerekli görülürse ve tolere edilebilirse bu doz günde dört defaya kadar çıkarılabilir (tavsiye edilen maksimum günlük doz). Mictonorm, 0.61 mg glukoz içerir. Bundan dolayı, günde 2 draje, 1.22 mg glukoz sağlar.

 

 

Endikasyonları:

Gerek idiyopatik detrüsör aşırı aktivitesi (aşırı aktif mesane) gerekse omurilik yaralanmalarına bağlı nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (detrüsör hiperrefleksi), örneğin transvers lezyon paraplejisi olan hastalarda ani idrar sıkışması ve sık idrara çıkma gibi, idrar tutamama problemlerinin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaç, aktif maddeye ya da herhangi bir yardımcı maddeye aşırı hassasiyet gösteren, bağırsak obstrüksiyonu, üriner retansiyonun beklendiği önemli dereceli mesane taşma obstrüksiyonu, miyasteni gravis, intestinal atoni, ciddi ülseratif kolitis, toksik megakolon, kontrol edilememiş kapalı açılı glokom, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer yetmezliği ve taşiaritmi olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Otonomik nöropatili hastalarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Ciddi konjestif kalp yetmezliği (NYHA IV), prostatik hipertrofi, reflü özofajit  ile hiatus hernisi, kardiyak aritmi ve taşikardisi olan hastaların semptomları, ilaç alımını takiben şiddetlenebilir. Diğer antikolinerjikler gibi, propiverin, midriyazis'e neden olur. Bundan dolayı, anterior odanın ön açıları ile yatkınlık kazanmış bireylerde akut kapalı açılı glokoma neden olma riski artabilir. Bu sınıfa ait ilaçların, akut kapalı açılı glokoma neden olduğu ya da başlattığı rapor edilmiştir. Organik mesane hastalıklarına (ör: idrar yolları enfeksiyonları, urlar) bağlı olduğu kadar, böbrek hastalıkları ve konjestif kalp yetmezliğine bağlı pollaküri ve noktüriye tedaviden önce hüküm verilmelidir. Koşineal red A (E124 ) alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Verilerin eksikliğinden dolayı çocuklarda kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C'dir. Propiverin hidroklorürün hamile kadınlarda kullanımı üzerine yeterli veri yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, üreme toksisitesi göstermiştir. İlaç anne sütüne geçer. Propiverin hidroklorür hamilelik sırasında kullanılmamalıdır ve emziren kadınlara verilmemelidir. Propiverin hidroklorür, uyuşukluğa ve bulanık görüşe neden olabilir. Bu durum hastanın bir motorlu taşıt ya da başka bir makine kullanmak gibi zihinsel uyanıklık gerektiren aktiviteleri yapma kabiliyetini ya da bu ilacı kullanırken tehlikeli olabilecek iş yapma kabiliyetini azaltabilir.

 

Yan Etkileri:

Çok yaygın (>%10): Ağız kuruluğu. Yaygın (>%1-<%10): Anormal akomodasyon, akomodasyon güçlükleri, anormal görüş, kabızlık. Yaygın olmayan (>%0.1-<%1): Yorgunluk, bulantı/kusma, baş dönmesi, titreme, idrar retansiyonu, kızarma, uyuşuklukla beraber düşük kan basıncı. Nadir (>%0.01-<%0.1): Aşırı duyarlılığa (propiverin hidroklorür) ya da hipersensitiviteye (yardımcı maddeler) bağlı lekelenme. Çok nadir (<%0.01, izole edilmiş raporlar dahil): Çarpıntı, huzursuzluk, konfüzyon. Tüm istenmeyen etkiler geçicidir ve bir doz indirimi ile ya da terapinin sonlandırılmasından maksimum 1-4 gün sonra yok olur. Uzun dönem terapi sırasında, hepatik enzimler, karaciğer enzimlerinde nadiren tersinir değişikliklerin oluşabileceğinden ötürü izlenmelidir. İntraoküler basıncın izlenmesi, glokom geliştirme riski taşıyan hastalarda tavsiye edilmektedir. Üriner sistem enfeksiyonu durumlarında, rezidüel idrar hacmine özel olarak dikkat edilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Trisiklik antidepresanlar (ör: imipramin), (trankilizanlar) (ör: benzodiazepinler), antikolinerjikler, amantadin, nöroleptikler (ör: fenotiyazinler) ve beta-adrenoseptör agonistler (beta-sempatomimetikler) ile birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri artar. Kolinerjik ilaçlarla birlikte kullanımına bağlı olarak etkileri azalır. İzoniazid ile tedavi edilen hastalarda kan basıncını düşürür. Metoklopramid gibi prokinetiklerin etkisi azalabilir. Sitokrom P450 3A4 (CYP 3A4) tarafından metabolize edilen diğer ilaçlar ile farmakokinetik etkileşimler olasıdır. Bununla birlikte, bu tip ilaçlar için konsantrasyonlarda oldukça belirgin bir artış, klasik enzim inhibitörleri ile (ör: ketokonazol ya da greyfurt suyu) karşılaştırıldığında propiverinin etkileri az olduğundan beklenmemektedir. Propiverin, zayıf bir sitokrom P450 3A4 inhibitörü olarak düşünülebilir. Sedatif ilaçlar propiverin hidroklorür ile uyuşukluğu arttırabilir.