1ilaç

VASOLAPRİL Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Enalapril maleat

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 20 tablet, 20 mg: 20 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz hipertansiyonda başlangıç için 1x5 mg ve daha sonra elde edilen cevaba göre 1-2x10-40 mg'dır. Hasta aynı zamanda diüretik tedavisi görmekteyse başlangıç dozu günde 2.5 mg'dır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak başlangıçta 2.5 mg ve daha sonra 10-20 mg uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon ve renovasküler hipertansiyonun tedavisinde endikedir. Hipertansiyonda tek başına veya özellikle tiyazid grubu diüretikler olmak üzere diğer antihipertansif ajanlarla birlikte kullanılabilir. Diğer tedavilere yanıt vermeyen konjestif kalp yetmezliğinde diüretik ve/veya dijital ile kombine olarak da kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlı hastalarda, geçmişinde ADE inhibitörlerine bağlı anjiyoödem öyküsü olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Çocuklarda ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Tek başına enalapril tedavisi gören ve komplike olmayan hipertansif hastalarda hipotansiyon riski seyrek görülmekteyse de ciddi kalp yetmezliği, hiponatremi, yüksek doz diüretik kullanımı, yakın zamanda aşırı diürez veya diüretik dozunda artış, renal dializ, ciddi volüm düşmesi ve tuz kaybı gibi şartların var olması halinde hipotansiyon riski yüksek olup, diğer ADE inhibitörlerinde görüldüğü gibi, özellikle renal fonksiyonların renin-anjiotensin-aldosteron sistemine bağlı olduğu ciddi kalp yetmezliklerinde oliguri ve/veya progresif azotemi ve nadiren akut böbrek yetmezliğiyle assosiye olabilir. Geçici hipotansiyon kan basıncının kontrol altına alınması halinde tedaviye ara verilmesini gerektirmez. Semptomatik hipotansiyon oluşması halinde enalapril dozunun azaltılması veya enalapril ya da diüretiğin kesilmesi gerekebilir. Hipotansiyon riski olan hastalarda tedavi yakın kontrol altında başlatılmalı ve ilk iki hafta boyunca izlenmelidir. Diğer ADE inhibitörleriyle olduğu gibi enalapril ile tedavi gören hastalarda yüz, dil, dudak, ekstremiteler ve boğazda anjiyoödem oluşabilir. Larenks ödeminin de beraber görüldüğü anjiyoödem özellikle ilk dozdan sonra oluşur. Yüz, dil, dudaklarda şişme, yutmada ve nefes almada güçlük gibi ilk belirtilerin görülmesi halinde tedavi hemen kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır (1/1000'lik (0.3-0.5 ml) adrenalin çözeltisi, s.c.). Böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, potasyum tutucu diüretikler, potasyum takviye ediciler veya potasyum içeren tuzlar gibi hiperkalemiye yol açacak unsurların varlığında enalapril tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır. Enalapril böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu hastalarda özellikle diüretiklerle birlikte kullanıldığı zaman kan, üre ve serum kreatinin düzeylerinde yükselmeye neden olabilir. Bu artış diüretiğin ve/veya enalaprilin dozunun azaltılması ya da kesilmesiyle geri döner. Tek veya iki taraflı renal arter stenozu olan kişilerde böbrek fonksiyonları tedavinin ilk birkaç haftası boyunca kontrol edilmelidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, özellikle vasküler kollajen rahatsızlığın varlığı halinde agranülositoz ve kemik iliği depresyonu ihtimali dikkate alınmalı ve düzenli kan kontrolleri yapılmalıdır. Tedavi sırasında ortaya çıkacak enfeksiyon belirtileri dikkate alınmalıdır. ADE inhibitörleriyle tedavi sırasında kuru ve inatçı öksürük görülebilir. Tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Büyük cerrahi girişimlerde, hipotansif ajanlarla anestezi sırasında kompanzatuvar renin salınımına bağlı oluşan anjiyotensin II enalapril bloke edebilir. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda fötal toksisitesi olduğunu göstermiştir. İkinci ve üçüncü trimesterdeki ilaç kullanımı sonrasında yenidoğanlarda oligohidramnios, hipotansiyon, oliguri, anuri olguları ve kafatası kemikleşmesinde bozukluklar bildirilmiştir. anne sütüne geçip geçmediği hakkında bir bilgi yoktur. Bu nedenle emziren annelerde kullanılması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk hissidir. Çok seyrek olarak ta sinirlilik, uykusuzluk, parestezi, somnolans, postural hipotansiyon, senkop, palpitasyon, göğüs ağrısı, taşikardi, bradikardi, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, dispepsi, nötropeni, agranülositoz, trombositopeni, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşüş, öksürük, dispne, kan üre azotu ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselme, proteinüri, glikozüri, cilt döküntüleri, tat kaybı, kas krampları, impotens, libido azalması, anjiyonörotik ödem, hiperpotasemi ve işitme kaybı gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diüretikler ve diğer antihipertansiflerle birlikte kullanıldığında enalaprilin hipotansif etkisi artabilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması sakıncalıdır. Tiyazid grubu diüretiklerin yol açtığı potasyum kaybını azaltır. Prostaglandin sentezini inhibe eden non-steroid antienflamatuvarlar enalaprilin hipotansif etkisini azaltabilirler. Lityum tedavisi altındaki hastalarda kullanılması serum lityum düzeyini artırır.