1ilaç

TEKFİN Tablet

DEVA

Formüler > Enfeksiyonlar > Antifungal İlaçlar > Terbinafin

 

 

Etken Madde(ler):

Terbinafin HCl 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 14 tablet
250 mg: 28 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Endikasyonun tipine ve enfeksiyonun ciddiyetine göre tedavi süresi ayarlanmalıdır. Yetişkin dozu: Günde tek doz 250 mg tablet verilir. Deri Enfeksiyonları: Tinea pedis (parmak arası, plantar/mokasen tipte), 2-6 hafta; Tinea corporis, 4 hafta; Tinea cruris : 2-4 hafta. Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında: Tinea capitis, 4 hafta; Tinea capitis daha çok çocuklarda görülen bir enfeksiyondur. Onikomikoz: Tedavi süresi 6 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir. El tırnağı ile ilgili enfeksiyonlarda 6 haftalık tedavi yeterlidir. Ayak tırnağı onikomikozlarda 12 haftalık tedavi uygulanır. Tırnakları yavaş uzayan insanlarda tedavi süresi uzayabilir. Optimum klinik etkinliğe mikolojik iyileşmeden ve tedavi bitiminden birkaç ay sonra ulaşılır. Bu durum tırnağın normal uzama süresi ile ilgilidir. Çocuklar 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımıyla ilgili herhangi bir deneyim yoktur. >40 kg çocuklar: Günde tek doz 250 mg.

 

 

Endikasyonları:

Tinea capitis, deri enfeksiyonlarında (tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis) ve Candida cinsi (ör. Candida albicans) mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında, enfeksiyonun bölgesinin, şiddeti ve genişliği ile bağlantılı olarak oral tedavinin gerekli olduğu durumlarda endikedir. Oral yolla uygulanan terbinafin pityriasis versicolor’da etkili değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Terbinafin’e ve formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi, yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğer fonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse hepatik orijin değerlendirilerek tedaviye son verilmelidir. Daha önceden karaciğer hastalığı bulunan hastalarda yapılan tek doz farmakokinetik çalışmalar terbinafin klirensinin yaklaşık %50 oranında azalabildiğini göstermiştir. Prospektif klinik çalışmalarda kronik veya aktif karaciğer hastalığı bulunan hastalarda terbinafinin terapötik kullanımı çalışılmadığından tavsiye edilmemektedir. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi 50 ml/dk altında olanlar veya serum kreatinini 300 mcmol/l üzerinde olanlar) ilacı yarı dozda almalıdırlar. Gebelik kategorisi B’dir. Gebe kadında klinik deneyim sınırlı olduğundan, muhtemel yararlanma beklentisi, muhtemel riskleri geçmediği sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Terbinafin sütle atılır, bu nedenle oral yolla terbinafin tedavisi gören kadınlar emzirmemelidirler.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkiler gastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı, hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü, ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir. Seyrek:  İlacın bırakılmasından birkaç hafta sonra genellikle geçen tad kaybı dahil tad bozukluklarıdır. Ender: Çok ender karaciğer yetmezliği dahil önemli hepatobiliyer disfonksiyon (kolestatik yapıda). Çok ender: Ciddi deri reaksiyonları (Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz) ve anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Deride ilerleyici kızarıklık ve döküntü olursa tedavi kesilmelidir. Çok ender: Nötropeni, agranülositoz veya trombositopeni gibi  hematolojik bozukluklar bildirilmiştir. Çok ender: Nedensel bir ilişki henüz saptanmadığı halde saç dökülmesi bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Terbinafin, i.v. kafein uygulamasında klirensi %19 oranında azaltır. Terbinafin, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. İn vitro çalışmalar, terbinafinin CYP2D6 ilişkili metabolizmayı inhibe ettiğini göstermiştir. Bu in vitro bulgu başlıca bu enzim tarafından metabolize edilen trisiklik antidepresanlar, beta blokerler, seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve B tipi mono amino oksidaz inhibitörleri gibi bileşikler için eğer tedavi aralıkları da darsa klinik olarak önemli olabilir. Terbinafinin plazma klirensi metabolizmayı indükleyen (örn.rifampisin) ilaçlarla artırılabilir ve sitokrom P450'yi inhibe eden ilaçlarla (örn.simetidin) inhibe edilebilir. Bu tür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygun biçimde düzenlenmelidir.