1ilaç

LOVAKOR Tablet

DEVA 

 

 

Etken Madde(ler):

Lovastatin 20 mg

 

Piyasa Şekilleri:

15 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu 20 mg'dır. Gerekli olduğunda 4 haftalık aralarla doz ayarlanır. Günlük maksimum doz 80 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Diyet ile yeterli sonuç alınamayan primer hiperkolesterolemide (Tip II a ve II b) total ve LDL kolesterolün düşürülmesi amacı ile kullanılır. Hiperkolesterolemi ve hipertrigliserideminin birlikte bulunduğu ve hiperkolesteroleminin esas anormalliği oluşturduğu durumlarda da (Tip II b hiperlipoproteinemi) yükselmiş olan LDL kolesterol düzeyini düşürmek amacı ile uygulanır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lovastatine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, aktif karaciğer hastalığı mevcudiyetinde, serum transaminaz değerlerinin devamlı yüksek olduğu durumlarda, hamilelik ve süt verme dönemlerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Lovastatin ile tedaviye başlandıktan 3-12 ay sonra bazı şahıslarda sarılık veya transaminaz düzeylerinde normalin 3 katına varan yükselmeler görülmüştür. İlacın kesilmesi ile transaminaz düzeyleri giderek tedavi öncesindeki değerlere düşmüştür. Bir önlem olarak fazla miktarda alkol kullanan veya karaciğer fonksiyon test sonuçları bozuk olan şahısların, düzenli aralarla transaminaz düzeylerinin tayin edilmesi, bu değerlerin normalin 3 katına ulaşması ve artmaya devam etmesi halinde ilacın kesilmesi tavsiye olunur. Lovastatin ile tedavi sırasında sıklıkla kreatin fosfokinaz düzeylerinde hafif ve geçici yükselmeler ve miyalji görülebilmektedir. Ancak miyopatiye nadiren rastlanmaktadır. CPK düzeylerinde aşırı bir yükselme görülmesi veya miyopatiden (rabdomiyoliz dahil) şüphe edilmesi halinde lovastatin ile tedaviye son verilmelidir. Lovastatin ile birlikte gemfibrozil veya nikotinik asid (lipid düşürücü dozlarda) kullananlarda veya siklosporin gibi immünosüpresifler ile tedavi edilenlerle akut böbrek yetmezliği ile birlikte rabdomiyoliz görülebilmektedir. Aynı belirtilere lovastatin ile beraber eritromisin verilen hastalarda da rastlanabilmektedir. Rabdomiyoliz, tedaviye başlandıktan sonraki 3 hafta içinde ortaya çıkabildiği gibi birkaç ay sonra da görülebilmektedir. Bu tür bir tedavi uygulanması halinde özellikle tedavinin ilk aylarında kas ağrısı veya zayıflığı gibi belirtilere karşı dikkatli davranılmalı, herhangi bir miyopati belirtisi gorüldüğünde veya rabdomiyolizle birlikle akut böbrek yetmezliğine yol açacak bir risk faktörü mevcudiyetinde (Ör: Akut enfeksiyon, elektrolit dengesinde bozukluk büyük ameliyatlar, kontrol altına alınamamış konvülziyonlar, metabolik ve endokrin rahatsızlıklar) lovastatin kesilmelidir. Lovastatin hamilelikte kontrendikedir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden lovastatin kullanan annelerin süt vermemeleri gerekir. Lovastatinin çocuklarda emniyetle kullanılabileceği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Müstahzarın kullanımı ile görülen yan etkiler hafif ve geçicidir. Lovastatin kullanımı ile görülebilen belli başlı yan etkiler: %1'den sık olarak rastlanan belirtiler; diyare, kabızlık, dispepsi, karın ağrısı, flatülans, bulantı, miyalji, kramplar, baş dönmesi, deri döküntüsü, baş ağrısı ve görme bulanıklığıdır. Daha ender olarak ise yorgunluk, kaşıntı, ağız kuruluğu , uyku düzeninde ve tat alma duyusunda bozukluklar, hepatit, anoreksi, parestezi ve anksiyete görülebilmektedir. Lovastatin kullanımı ile çok ender olarak anafilaksi, anjiyoödem, Iupus benzeri sendrom, romatoid polimiyalji, trombositopeni, lökopeni, artralji, fotosensitivite, ürtiker, ateş ve halsizlik gibi belirtilerden bir veya birkaçının birlikle görüldüğü bir hipersensitivite sendromu ile karşılaşılabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İmmünosupressifler, gemfibrozil, nikotinik asid ve eritromisin ile birlikte kullanıldığında miyopati görülebilir. Kumarin türü antikoagülanlar ile birlikte verildiğinde protrombin zamanı uzayabilmektedir. Bu nedenle bu tür kullanımlarda protrombin zamanı düzenli aralarla tayin edilmelidir. Serum transaminazlarında önemli yükselmeler ender olarak görülmüştür. Kreatin fosfokinaz düzeylerinde artışlar bildirilmiştir.