1ilaç

LOSAPRES Plus Film Tablet

DEVA 

 

 

Etken Madde(ler):

Losartan potasyum, Hidroklorotiyazid

 

Piyasa Şekilleri:

100 mg, 25 mg: 28 film tablet, 50 mg, 12.5 mg: 28 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Losapres Plus'ın (losartan 50 mg/hidroklorotiazid 12.5 mg) başlangıç ve izleme dozu günde bir kez tek tablettir. Yeterli yanıtın alınamadığı hastalarda günlük doz bir kerede alınan iki tablete çıkarılabilir. Maksimum doz günde bir defa iki tablettir. Losapres Plus'ın (losartan 100 mg/hidroklorotiazid 25 mg) tedavi ve maksimum dozu günde bir kez tek tablettir. Maksimum antihipertansif etki tedavi başlangıcından sonraki üç hafta içinde elde edilir. Losapres Plus intravasküler hacim kaybı bulunan (ör. yüksek doz diüretik tedavisi alan) hastalara başlanmamalıdır. Losapres Plus karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliği (keratinin klirensi <=30 mL/dak) bulunan hastalarda önerilmemektedir. Yaşlı hastalarda başlangıç dozu ayarlanması gerekli değildir. LOSAPRES PLUS diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanılabilir. Aç veya tok karnına kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Kombinasyon tedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda, losartan ile hidroklorotiyazid birlikte uygulandığında, miyokard infarktüsü, inme ve kardiyovasküler ölümün birlikte görülme sıklığı riskinde yaptığı azalma ile ortaya koyulduğu gibi bu tip hastalarda kardiyovasküler hastalık ve ölüm riskini azaltmaktadır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan herhangi maddeye hassasiyeti olan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlara aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Losartan-Hidroklorotiyazid bileşimi karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmemektedir. Losartan; renal yetmezlik oluşturabilir. Hidroklorotiyazid; hipotansiyon, elektrolit/sıvı dengesizliği yapabilir. Glukoz toleransını bozabilir. Serum kalsiyum düzeyinde, kolesterol ve trigliserid düzetlerinde artışlara, hiperürisemi ve/veya gut gelişimine yolaçabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Renin angiotensin sistemi üzerine direkt etkili ilaçlar gebeliğin 2. ve 3. trimestrinde kullanıldığında fetüste hasara hatta ölüme neden olabilir. Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tiyazidler insan sütüne geçer.

 

Yan Etkileri:

Baş dönmesi, aşırı duyarlılık, anjiyoödem, hepatit, diyare, hiperkalemi bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, barbitüratlar ve narkotiklerle ortostatik hipotansiyon gelişebilir. Antidiyabetik ilaçta doz ayarlaması gerekir. Diğer antihipertansiflerle additif etki oluşur. Kolestiramin ve kolestipol reçineleri hidroklorotiyazidin emilimini bozar. Kortikosteroidler, ACTH ağır elektrolit eksiklikleri, özellikle hipokalemi oluşturur. Presör aminlere yanıtta azalma görülebilir. Nondepolarizan çizgili kas gevşeticilerine yanıtta artış olur. Lityumun renal klirensini azaltır  ve lityum toksisitesi oluşturur. Nonsteroid antienflamatuvar ajan kullanımı diüretiklerin antihipertansif, natriüretik ve diüretik etkilerini azaltır. Tiyazidler paratiroid fonksiyon testleri ile etkileşir.