1ilaç

KRİSTAPEN Flakon

DEVA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Penisilinler > Penisilin G

 

 

Etken Madde(ler):

Penisilin G potasyum (kristalize) 1.000.000 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz hafif durumlarda 500.000 ünite ve ağır olgularda 1.000.000 ünitedir. Ancak menenjit ve endokardit gibi durumlarda günde 20.000.000 ünite uygulanır. Çocuklarda günlük doz hastalık durumuna göre 20.000-60.000 ünite/kg'dır. Ağır durumlarda doz artırılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Penisilin G, aktif çoğalma dönemindeki penisiline duyarlı mikroorganizmalara karşı bakterisid etki gösterir. Hücre duvarı mukopeptidlerinin biosentezini inhibe ederek etki yapar. Penisilinaz yapan bakterilere karşı etkili değildir ki bunlar arasında stafilokokların birçok suşları bulunur. Penisilin G stafilokoklar (penisilinaz yapan suşları hariç) ve streptokoklara (grup A, C, G, H, L ve M) yüksek in vitro aktivite gösterir. Parenteral kullanıma mahsus kristalize penisilin G, penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların yaptığı şiddetli enfeksiyonların tedavisinde hızlı ve yüksek penisilin kan seviyeleri gerektiğinde endikedir. Tedavi, bakteriolojik tetkikler (hassasiyet testleri dahil) ve klinik cevaba göre yönlendirilmelidir. Parenteral kristalize penisilin G'nin yeterli dozlarına genellikle şu enfeksiyonlar cevap verirler: Streptokok enfeksiyonları (A, C, H, G, L ve M grubu streptokoklar, penisilin G'ye son derece duyarlıdırlar. Bazı grup D organizmalar kristalize penisilin G ile elde edilen yüksek serum seviyelerine duyarlıdırlar. Parenteral kristalize penisilin, bakteremi, ampiyem, şiddetli pnömoni, perikardit, endokardit, menenjit ve yukarıda sayılan gram pozitif organizmaların duyarlı suşlarının yaptığı şiddetli enfeksiyonların tedavisinde seçilmesi gereken penisilin dozaj formudur.); Pnömokok enfeksiyonları; Stafilokok enfeksiyonları (Penisilin G'ye duyarlı suşlara bağlı.); Diğer enfeksiyonlar [Anthrax, aktinomikoz, clostridia enfeksiyonları (tetanus dahil), difteri (portörlüğü önlemek için) ve erizipeloid (Erysipelothrix insidiosa) endokarditi]; Fusospiroketal enfeksiyonlar [Orofarenksin şiddetli enfeksiyonları (Vincent anginası), Leptotrichia spiroketlerine bağlı aşağı solunum yolu ve genital bölgenin şiddetli enfeksiyonları.]; Gram-negatif çomak  enfeksiyonları (bakteremiler) (E.coli, A.aerogenes, A.faecalis, Salmonella, Shigella, P.mirabilis); Listeria enfeksiyonları (Listeria monocytogenes) (Menenjit ve endokardit); Pasteurella enfeksiyonları (Pasteurella multocida) (Bakteremi ve menenjit); Sıçan ısırığı humması (spirillum minus veya streptobacillus moniliformis); Gonokoksik endokardit ve artrit (N.gonorrhoeae); Sifiliz (T.pallidum), konjenital sifiliz dahil; Meningokoksik menenjit.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir penisiline karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu bulunması halinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Penisilin ile tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar daha ziyade anamnezlerinde multipl allerjenlere duyarlılığı olan şahıslarda görülürler. Penisilin hipersensitivitesi olan kişilerin sefaloporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterdiklerine ait iyi dokümante edilmiş bildiriler mevcuttur. Herhangi bir penisilin ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer allerjenlere karşı daha önce bir aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik reaksiyon olursa, ilaç kesilmeli ve hasta vazopresörler, antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi mutad ilaçlarla tedavi edilmelidir. Belirgin allerji ve/veya astmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında tedavi, organizmaları elimine etmeye yeterli (minimum 10 gün) olmalıdır, aksi halde streptokok hastalığının sekelleri görülebilir. Tedavi bittikten sonra, streptokokların yok edildiğini saptamak için kültür yapılmalıdır. İntravenöz yolla yüksek dozda (10 milyon üniteden fazla) kristalize penisilin G, penisilin içeriğindeki potasyum veya sodyum dolayısıyla elektrolit dengesi bozulmasına bağlı yan etkiler yapabileceğinden, yavaş verilmelidir. Hastanın renal, kardiyak ve vasküler durumu değerlendirilmeli ve eğer bir fonksiyon bozukluğu varlığı saptanırsa veya şüphelenilirse, total dozda bir azaltma düşünülmelidir. Yüksek dozda intravenöz kristalize penisilin G tedavisi süresince, elektrolit dengesinin, renal ve hemopoetik fonksiyonun sık sık değerlendirilmesi önerilir. Antibiyotiklerin uzun süre kullanımları, funguslar dahil hassas olmayan organizmaların aşırı üremesine yol açabilir. Süperenfeksiyon olursa, uygun tedbirler alınmalıdır. Sürekli intravenöz kateterler süperenfeksiyonu kolaylaştırırlar ve imkan olduğu sürece kaçınılmalıdırlar. Duyarlı enfeksiyonların tedavisinde endike olan cerrahi müdahaleler yapılmalıdır. Gebe kadınlarda penisilinlerle yapılan çalışmalarda fetüse zararlı etkiler oluştuğuna dair herhangi bir kanıt gösterilmemiştir. Ancak gebe kadınlarda bu ilaçların fetüse zararlı olmadığını kati olarak gösteren yeterli ve tam kontrollü çalışma bulunmadığından, gebelikte ancak kesin olarak gerekli olduklarında kullanılmalıdırlar. Penisilinler insan sütünde bulunur. Penisilin G emziren anneye verilirken dikkatli olunmalıdır. Penisilinler büyük oranda değişmeden böbreklerle atılırlar. Çocuklarda renal fonksiyon tam olarak gelişmediği için eliminasyon yavaş olacaktır. Yeni doğanlarda kullanım sırasında dikkatli olunmalı ve organ sistem fonksiyonları takip edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Makulopapüler döküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bildirilmiştir. Şiddetli ve bazen fatal anafilaksi bildirilmiştir. Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nefropati ve nöropati nadiren gözlenmiş yan etkiler olup genellikle yüksek intravenöz dozajla ilişkilidir. Devamlı yüksek doz (günde 10 milyondan 100 milyona kadar) intravenöz Penisilin G Potasyum verilen hastalarda, özellikle renal yetmezlik mevcutsa, şiddetli hatta fatal potasyum intoksikasyonu görülebilir. Hiperrefleksi, konvülsiyonlar ve koma bu sendromun işaretçisi olabilir. Kardiyak aritmiler ve kardiyak arest de görülebilir. Sifiliz için tedavi edilen hastalarda Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.