1ilaç

CONİEL Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Benidipin hidroklorür 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyon ve renal parankimal hipertansiyonda: Erişkinlere genellikle kahvaltıdan sonra günde bir defa 2-4 mg Coniel tablet uygulanır. Şayet 2-4 mg'lık dozlar kafi gelmediği taktirde dozaj hastanın yaşı ve semptomlarına göre günde 8 mg'a kadar arttırılabilir. Ağır hipertansiyon vakalarında, kahvaltıdan sonra günde bir kez 4-8 mg benidipin hidroklorür verilir. Anjina pektoriste: Erişkinlere genellikle kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra günde iki kez 4 mg benidipin hidroklorür verilir. Dozaj hastanın yaşı ve semptomların şiddetine göre ayarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Hipertansiyon, renal parankimal hipertansiyon ve anjina pektoris tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kardiyojenik şok geçiren hastalarda benidipin altta yatan semptomların şiddetlenmesine sebep olabilir. Gebe veya gebe olması muhtemel kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Çok düşük kan basıncına sahip hastalara, ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna sahip hastalara ve yaşlı hastalara dikkatli verilmelidir. Kalsiyum antagonistlerinin aniden kesilmesi ile semptomlarda şiddetlenme bildirilmiştir. Benidipin tedavisine geçici olarak ara verilmesi gerektiğinde, doz kademeli olarak azaltılmalı ve hasta sıkı gözlem altında tutulmalıdır. Ayrıca hastalar tedaviye doktora danışmadan ara vermemeleri konusunda uyarılmalıdır. Kan basıncında aşırı düşmelere sebep olabilir. Böyle durumlarda dozun azaltılması ve ilaca geçici süreyle ara verilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Antihipertansif aktivitesi baş dönmesi vb. semptomları arttırabileceğinden yüksek yerlerde çalışma ve araba kullanma gibi potansiyel tehlikeleri olan aktiviteleri gerçekleştiren hastalar, çok daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdırlar. Sürekli ambulatuvar peritoneal diyalize giren hastalarda diyaliz sıvısının görünümünde değişme ve sıvının beyaz, bulanık bir hal alması tespit edilmiştir. Böyle bir durumda peritonit vb. durumlarla ayırıcı tanının yapılması gerekir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebe veya gebe olması muhtemel kadınlarda kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanılması önerilmez. Eğer kullanımı zorunlu ise emzirmeye son vermek gerekir.

 

Yan Etkileri:

Sıklıkla rastlanan yan etkiler çarpıntı, yüzde kızarıklık, ateş basması ve başağrısıdır. Ortaya çıkabilecek diğer yan etkiler: BUN ve kreatininde artış, pollaküri, lökopeni, eozinofili, kızarıklık, kan basıncında düşme, göğüste baskı hissi, bradikardi, taşikardi, ekstrasistoller, yüz, bacak ve ellerde ödem, CPK yükselmesi, sersemlik, baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon, uykusuzluk, uyuşukluk, konstipasyon, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, göğüste yanma hissi, susama, keyifsizlik, tinnitus, parmaklarda kızarıklık ve sıcaklık hissi, omuz katılığı, öksürük. Benidipin kullanan hastalar dikkatli gözlenmeli ve eğer anormal bir durum görülürse dozun azaltılması ve tedaviye ara verilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. SGOT, SGPT, a-GTP, bilirubin, alkalen fosfataz, LDH yükselmesi, deri döküntüsü, kaşıntı, ışığa duyarlılık ve jinekomasti yan etkilerinden herhangi birisi görülürse tedavi kesilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antihipertansif ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, antihipertansif aktivitenin artması sebebiyle, kan basıncında aşırı düşme görülebilir. Digoksinin tübüler sekresyonunun kalsiyum antagonistleri ile inhibe edildiği ve bunun sonucunda da digoksinin kan konsantrasyonlarının yükseldiği ve dijital zehirlenmelerinin ortaya çıkabileceği bildirilmiştir. Benidipin ile birlikte digoksin kullanan hastalarda digoksinin kan konsantrasyonu ve kalbin durumu monitorize edilmeli, eğer anormal bir durum görülürse digoksin dozu ayarlanmalı veya benidipin kesilmelidir. Simetidinin gastrik asiditeyi azalttığı ve bunun sonucunda da bazı ilaçların mideden absorpsiyonunda artışa sebep olduğu, ayrıca karaciğer mikrozomlarında kalsiyum antagonistlerinin metabolik enzimlerini inhibe ettiği bildirilmiştir. Bu sebeple hastalarda kan basıncında aşırı düşüşler olabileceği akılda tutulmalıdır. Benzer bir mekanizma ile greyfurt suyu da benidipinin karaciğerde metabolizmasını inhibe etmekte ve bunun sonucunda kan konsantrasyonlarını arttırarak kan basıncında aşırı düşüşlere sebep olabilmektedir. Rifampisinin ilaç metabolizmaları ile ilişkili enzimleri indüklediği ve kalsiyum antagonistlerinin metabolizmasında artış ve kan konsantrasyonlarında düşüş görüleceği bildirilmiştir. Bu iki ilacın kombine kullanılması durumunda benidipinin antihipertansif aktivitesinde azalma olabileceği göz önünde tutulmalıdır.